Temmuz 18, 2019, 03:10:13 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

Kur'an-ý Kerimin Ahengi

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 06, 2009, 03:47:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kur'an'ý Kermin Âhengi :

Kur'an'ýn âhengi, batý deyimi ile ritmi, baþlý baþýna ilâhi bir mucizedir
Özellikle gönlü ve rûhu ahenk zevki taþýyanlar, onun ahengi ile mest olurlar
Bilindiði gibi her sûre kendi konusu içinde ayrý bir ahenk hikmeti taþýr Bir yandan âyet sonundaki kafiye ritmi, bir yandan bir âyetle tüm akýcýlýk, bir parça nasibi olaný mest eder
Kur'an'ýn mânâsýna aþina olmayanlar bile bu ahengin güzelliði içinde mânaya yaklaþýrlar Sûre-i Rahman'ý bir okuyunuz, hiç mânâsýný bilmeden Allah'ýn hilkatteki san'atýnýn büyüklüðünü hemen sezersiniz Sûre-i Vakýa'yý okuyunuz, hiç anlamadýðýnýz halde adeta mahþeri yaþarsýnýz Kur'an'daki bu ritm mucizesi âyetleri kýsa olan son iki cüzde büsbütün göze çarpar Adeta insaný kendi ahenginde eritir Sure-i Tekvîr'j bir kez okuyunuz bakýn mahþerdeki tabloyu yaþar gibi nasýl sezeceksiniz Sure-i Müddessir'de Velid'in azarlanmasýný hayretle içinizde hissedersiniz
iþte Kur'an'ýn bu akýl almaz ahengi ve ritmi, onun ilahi kitab oluþuna hiç tereddüt býrakmayan bir mucize sýrrýdýr
Daha geçen yýl Kur'an'daki bu âhengi farkeden iki ünlü batýlý müzisyen Ýslam dinini seçmiþtir Ýngiliz pop müzik sanatçýsý Rum asýllý Cat Stevens Kur'an-ý dinledikten sonra gitarýný atmýþ: «Ben böyle bir naðme (ritm) ve ahenk dinlemedim Bu ilâhi bir kelâmdýr» diyerek Müslüman olmuþ, tüm servetini Ýslâm'ý tanýtma yoluna sermiþtir O günden bu güne bir tek ilâhî bestelemiþ, kendi müziðini terketmiþtir
Yine dünyanýn en ünlü kariograf ve dans üstadý Maurice Bejard, Kur'an'ýn ahengindeki mucizeye hayran kalarak müslüman olmuþ, mesleðini terk ederek kendini Kur'an'ýn Avrupa'da tanýtýlmasýna adamýþtýr
Kýymetli okurlarým: Kur'an'ýn bu ahenk mucizesini sezmemiz için Kur'an'ýn hem tertil ile okunmasý, hem dinlenmesi farz kýlýnmýþtýr Kur'an'ýn, sýrf dinlenirken âhengindeki akýl almaz mucizesi, ölü kalplere hayat veren bir sýr taþýr Onun âhenginden, yitirdiðimiz mânâ hafýzamýza can gelir
Bir baþka deyiþle insanýn mânâ kiþiliði Kur'an naðmelerine göre ayarlanmýþ Onu duyunca çalýþan esrarengiz bir alýcýya benzer, o naðmeler insan dediðimiz bu varlýðý evrenin sonsuz boyutlarýna ýþýnlar
Bu bir gerçektir ve pek çoklarý bu âhehkle sonsuzlaþmýþlardýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yara ßenim

Rabbime sonsuz hamdu senalar olsun ne güzel bir ahnek her surede okurken her kelimeyi okurken hissetmek yaþamak afaffffff Allah cc razý olsun abla paylaþýmlarýn o kadar güzel ki...

...Tefekkür...

Sevgili Yara Benim, güzel duana Yürekten amin.Ecmain diyorum....

Rabbim önce senden razý olsun....

Güzel bakan, güzel gören senin yüreðin...Var/olasýn

Rahman'a emanetsin.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git