Haziran 26, 2019, 05:53:08 ÖÖ
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

Kur'an-Ă˝ Kerimin LisanĂ˝

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 05, 2009, 01:13:11 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kur'an'Ă˝ Kerimin LisanĂ˝:

Birçok âyetlerde, Kur'an'ýn bir hikmetler kaynaðý olduðu, anlaþýlabilmesi, ya da kolay anlaþýlmasý için Arapça olarak gönderildiði bildirilmiþtir Sûre 12, Âyet 3:
«Elif-lâm-râ, bunlar gerçeði açýklayan kitabýn âyetleridir Biz onu anlayasýnýz diye arapça bir kur'an olarak indirdik»
Âyetten açýkça anlaþýldýðý þekilde Kur'an, evrenin bütün bilinmezlerini kapsayan bir þifreler kitabýdýr Yani bilimsel anlamda tüm bilgileri depo eden bir bilgi hazinesidir Bu bilgi hazinesindeki hikmetleri, rumuz harflerin ifadesinden de anlayacaðýmýz þekilde kavrayabilmek kolay bir iþ deðildir; ancak, Cenab-ý Hak, bu hikmetler ve bilgiler kitabýný anlayabilmemiz için, kuruluþ açýsýndan en geniþ imkânlý bir lisan olan arapça olarak göndermiþtir
Yine rumuz harflerinin açýk âyetler olduðu bildirilen bu âyetler içinde, bir þifre, bir evren yasasý ve kuralý olmuþ niteliði çok açýktýr Diðer taraftan Kur'an'ýn Levh-i mahfuz olduðu da bir çok âyetle bildirilmiþtir Levh-i mahfuz, evren gerçeklerinin yazýlý olduðu bir kompitür sistemidir Demek ki Kur'an, evren gerçekleri, yasalarý ve kurallarýnýn matematik sistem içinde Arapça'ya aktarýlmasý olayýdýr
Bu söylediklerimiz Kur'an'ýn kesin beyanlarýdýr ve herhangi bir yorum yoktur
Evrene ait pek çok gerçeði içeren Kur'an'ýn, Arapça oluþunu, Arapça'nýn en iyi lisan oluþu gerçeðinde aramak gerekir
Bir kompitür bandýný bir lisana aktarmak için elbette, özellikle kelime deryasý zengin, grameri güçlü bir dilin seçilmesi gibi zorunluðu bu konunun ehli çok iyi takdir eder
Ăžu halde Kur’an’Ă˝n, ileriki bölĂĽmlerde göreceĂ°imiz gibi, birçok bilimsel sĂ˝rlar saklamasĂ˝ tabiĂ®dir Onun harflerinde ve kelimelerinde mutlaka çok özenle hesaplanmýþ hikmetler vardĂ˝r Bu gerçekleri bilerek, hatta görĂĽp yaĂľayanlar için Kur’an’Ă˝ tercĂĽme etmekteki imkansĂ˝zlĂ˝k, pek açýktĂ˝r, belki lisana çeviriler çok kaba hatlar ile manaya yaklaþým içindir Yine bilinmektedir ki: Kur’an ArapçasĂ˝, baĂľlĂ˝ baþýna deĂ°iĂľik bir ArapçadĂ˝r ÇeĂľitli Arapça Ăľivelere hatta zengin ve aĂ°dalĂ˝ Arapça edebiyata Kur’an’da rastlamak mĂĽmkĂĽn deĂ°ildir Bu yĂĽzden bazĂ˝larĂ˝ Kur’an ArapçasĂ˝nĂ˝ halk lisanĂ˝ olarak tanĂ˝mlamaya kalkmýþtĂ˝r
Halbuki Kur'an Arapçasý çok özel bir Arapça'dýr Hem Iirik, akýcý bir üslûbu vardýr, hem çok bilimseldir
Hem her okunuþta kolayca anlaþýlýr, hem okudukça yeni manalar açýlýr
Ayrýca Kur'an Arapçasýnýn çok önemli bir yönü, Kur'an'da geçen pekçok Arapça kelimelerin daha önce hiç kullanýlmamýþ olmasýdýr Arapçada geçen fakat yalnýz sýnýrlý amaçlar için kullanýlan kelimeler de Kur'an'da bilimselleþtirilmiþtir
Cennet ve Cehenneme ait birçok özel kelimeler ve Levh-i Mahfuz deyimleri, ilk kez Kur'an'da geçmektedir Zemheri kelimesi bile ilk kez Kur'an'da izlenmiþtir
Özetle söyleyebiliriz ki :
Kur'an Allah ilminin Arapça olarak veriliþidir Ancak onun lisaný klasik Arapçadan ahenk açýsýndan farklýdýr
Bu gerçekler içinde Kur'an çok özel bir Arapçadýr Onun kelimeleri hem ahenkleþecek biçimde seçilmiþ, hem de o kelimenin tercümesi manaya çok gizli sýrlar getirmiþtir
Ýlk bakýþta:
Hünnes ile Künnes ahenk için yanyana geldi sanýlýr Halbuki bu kelimeler evrenin temel yasalarýný temsil etmektedir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...