Haziran 25, 2019, 11:51:36
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Kur'an-ý Kerimin Sýrrý..!!!

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 05, 2009, 01:11:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Temmuz 05, 2009, 01:11:26 S Last Edit: Eyll 30, 2009, 12:50:30 by MiM
KUR'AN'IN SIRRI:

Yine Kur'an'ýn ALLAH kelamý oluþunun bir simgesi de onun arýlýðýdýr Her eser zamanýn etkisi ile çaðýnýn bilimsel inançlarýný ve de toplumun þartlarýna ait izleri mutlaka taþýr Kur'an'da ne çaðýnýn ne de çaðýnýn öncesinin etkisini bir nebze olsun görmek mümkün deðildir
Örnekler Sonsuzdur Ancak birkaç konuda misallendirmek istiyorum: Kadýn Konusu:
Gerek Kur'an'dan önce, gerek Kur'an'ýn inzal olduðu yýllarda hiç bir sosyal ilgide ve politikada kadýn kesinlikle var sayýlmýyordu ilk kez Kur'an, kadýna tüm politik ve sosyal konularda erkekle eþit þartlarda hitap etti Kur'an'ýn bu tarzý, çaðýnda çok yadýrgandý
Halbuki Kur'an, erkek ve kadýna ayrý ayrý hitap ederek o ân için büyük bir fikir inkýlâbý getiriyordu,
Hukuk Alanýnda:
Getirdiði tüm kurallar kesinlikle ne Arap hukukuna ve ne de çevredeki uluslarýn hukukuna benzemez
Bilim Açýsýndan :
Ne zamanýnýn, ne de kendinden öncesinin izini Kur' an'da bulmak mümkün deðildir Hatta o günün bilimine sýký sýkýya baðlý olanlar, Kur'an'ýn kendi bilimlerine ters düþmesini, kendi inançlarý ile çok zor uyuþturuyorlardý
Kur'an, asýrlar ötesinin fiziðini astronomisini ihtiva ediyordu Elbette ki Parite teorilerini, Kuanttan çekime kadar en önemli yasalarýný anlatan Kur'an'ýn bilimsel âyetleri, asýrlar boyu hayretle gözlendi Hele güneþin 7 gezegeninin; bu sistemin Kur'an'da yer almamasý tüm bilim adamlarýnca yadýrganýyordu
Çünki Kur'an'ýn inzal olduðu asýrda Güneþin 7 gezegeni, gezegen olarak bilinmese bile, o zamanýn yýldýz bilimiyle uðraþan âlimlerce pek muteber bir ilmî gerçek sayýlýyordu Kur'an bu 7 gezegenden bahsetmiþ olsa idi, onlar bunu bilimsel bir gerçek sanacaklardý; ama, çaðýmýzda bilimsel bir tezat ortaya çýkacaktý Kur'an'ýn safiyetinde bu tarz yanlýþ bilgilerin bulunmamasý büyük bir mucize unsurudur
Halbuki Kur'an'ýn en büyük mucizelerinden biri, iþte çaðýnýn tüm astronomi bilgilerine raðbet etmemesidir
Týp ve biyoloji konusunda da Kur'an, tek bir yanlýþa fýrsat vermemiþtir
Ýþte Kur'an, içinde çaðýnýn etkisi olmayan ve böylece bilimsel arýnmýþlýðýný koruyan tek kitaptýr Çünkü ALLAH kelâmýdýr
Kur'ân'ý tetkik eden her gerçek bilim adamý, Kur'an'daki bu sâfiyete hayran kalýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git