Temmuz 18, 2019, 02:56:44 S
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Kur'an-ý Kerimin Mucizeleri,Sýrlarý..!!!(Benzersizlik)

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 05, 2009, 01:06:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Benzersizlik MucizesiKur'an'ýn en önemli hikmeti benzersizlik sýrrýdýr
O kendi lisaný ve özel ahengi içinde okununca; insanýn temel vasfý olan duyma hassasýný yitirmemiþ her insan, onun benzersizliðini hemen sezer Onun bilinen, sözlerden hiç birine benzemediðini derhal farkeder Bu hikmetin nedeni, yitirdiðimiz mono hafýzamýzdaki dini aksisedadýr
insanýn kalbi; gönlü, Kur'an dalgalarýna göre ayarlanmýþ hassas bir alýcýdýr Onu iþitince derhal canlý bir ekran gibi anlaþýlmasý güç bir görüntü verir
Bu yüzden K'ur'an'da bitmeyen bir tazelik, bozulmasý imkansýz bir safiyet (berrak bir arýtýlmýþlýk) sezilir Lisaný, belli bir dili temsil etmesine; yani Arapça olmasýna raðmen çok net bir anlaþýlýrlýk sezilirAhengi öylesine esrarlýdýr ki konular âdeta bu ritm içinde canlý gibi yaþanýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git