Temmuz 19, 2019, 04:14:34 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Kur'an-ý Kerimin Mucizeleri,Sýrlarý..!!!(Eskimezliði)

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 05, 2009, 01:07:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ESKÝMEZLÝÐÝ:

Bilindiði gibi kula ait her söz ve yazý zaman rüzgarý altýnda yýpranýr, eskir ve etkisini kaybeder
Allah kelâmý olan Kur'an ise her geçen gün tazelenir, güçlenir Her hükmü zamanýný aþarak asýrlar ötesine hükmeder
Kur'an dýþýnda her yazýlan, zamanýnýn bilgi ve yargýlarýný taþýdýðýndan deðerini yitirmeye mahkûm olmuþtur
Çok eskiden örnek almaya gerek yoktur Henüz yüzyýlýmýzýn baþýnda ortaya atýlan felsefi doktrinler, çaðýnýn ateist, materyalist görüþlerine dayandýðýndan günümüzde hemen eskimiþ, yapýlan tüm yamalara raðmen deðerlerini yitirmiþlerdir
Halbuki Kur'an'ýn indiði çaðlarda anlaþýlmasý imkansýz birçok hükümleri, yeni yeni anlaþýlabilmektedir
Kur'an'ýn inzal olduðu çaðda yeryüzünde ilim baðýmlý, sosyal ve ekonomik yapý tam bir keþmekeþ içinde idi Yalnýz kaba kuvvet dýþýnda topluma etki yapan hiç bir güç tanýnmýyordu
Kur'an, dünyanýn bu çýlgýn sapkýnlýðýna tek baþýna karþý koydu
Ýlmi tüm güçlerin baþýna geçirdi
Ahlâkýn toplumda tek dayanak olduðunu ilan etti ve uyguladý
Bugün insanlarýn, insanlýk adýna övüneceði tüm ilkeleri, inanan-inanmayan, tüm toplumlara kabul ettirdi
Yüzyýlýmýzda hâlâ tartýþma konusu olabilen insan eþitliði ilkesini, çýkarcý güçlerin tüm direncine raðmen kabul ettirdi
Çaðýmýzýn insan haklarý konusunda en büyük düþünürü sayýlan Roger Garaudy bu gerçeði tesbit ederek 1981 yýlýnýn Nisan ayýnda Müslüman oldu ve Kur'an için: «Çaðlarýn daima en önünde giden Allah kelâmýdýr» dedi
Bugünün batý dünyasýnýn bilim adamlarý R Garaudy için ne diyecekler bilmem Fakat daha 1982 yýlý sonuna kadar bizdeki aydýnlar onun için son üç yüzyýlýn en büyük düþünürü diyorlardý
Bir batýlý bilim eleþtirmeni de onun için «Tüm bilimsel doktrinler kaybolsa, o en güzelini yeniden kurar» diyordu
Ýþte Garaudy bilimsel doktrinini kurdu ve: «Benim doktrinim Kur'an'dýr, çünkü o yeryüzünde eskimeyen, çaðlarý arkasýnda sürükleyecek kitabdýr» dedi
Bir savaþ, bir bilimsel buluþ, anýnda inançlarý, düþünce yargýlarýný, derhal yok etmektedir 15 Asýrdýr yüzlerce savaþ, binlerce bilimsel keþif bile Kur'an'ýn tazeliðini korumasýný engellememiþ, aksine onun gerçeklerine bizi büsbütün yaklaþtýrmýþ, hayranlýðýmýzý artýrmýþtýr
Yeryüzündeki tüm düþünceler, inançlar, mutlaka Kur'an'ýn hikmetlerinden birini taþýrsa ayakta kalýr Ve de Kur' an tüm bu fikirlerin üstünde onlara hakimdir Ona ters düþen her inanç çürür, yok olur, ondan güç alan düþünceler ise canlý ve taze kalýr
Yine batýlý bir düþünür (Bernard Shaw) «Sizce yeryüzünde en ilginç olay nedir?» diye sorulduðunda: «Yeryüzünde bunca kavga ve düþünce kargaþasýna raðmen, Kur'an'ýn tazeliðini, korumasýdýr» diye cevap vermiþtir
Kur'an, güzeli, gerçek insanýn mizacýný dile getirmektedir Onun hükümlerine, ahlâkýna ters düþen, mutsuzluða ve çýkar kavgasýnda eskiyip yok olmaða mahkûmdur
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git