Haziran 25, 2019, 06:13:55
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Sevgili Anneciðim/Babacýðým;

Balatan Büþra, Temmuz 03, 2009, 06:47:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Büþra

Temmuz 03, 2009, 06:47:12 S Last Edit: Temmuz 03, 2009, 07:20:14 S by Büþra
Sevgili Anneciðim, Sevgili babacýðým,

Bütün duygu ve düþüncelerimi dile getirebilseydim, size þunlarý
söylemek isterdim: Sürekli bir büyüme ve deðiþme içindeyim. Sizin
çocuðunuz olsam da, sizden ayrý bir kiþilik geliþtiriyorum. Beni
tanýmaya ve anlamaya çalýþýn. Deneme ile öðrenirim. Bana ayak
uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda, arkadaþlýkta ve
uðraþýlarýmda özgürlük tanýyýn. Beni her zaman her yerde koruyup
horlamayýn. Davranýþlarýmýn sonuçlarýný kendim görürsem, daha iyi
öðrenirim. Býrakýn, kendi iþimi, kendim göreyim. Büyüdüðümü baþka
nasýl anlarým yoksa. Büyümeyi çok istiyorsam da, ara sýra yaþýmdan
küçük davranmaktan kendimi alamýyorum. Bunu önemsemeyin, ama
beni þýmartmayýn da. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istediðimi
elde edemeyeceðimi biliyorum. Ancak siz verdikçe, almadan
edemiyorum. Bana yerli, yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü
tutmayýnca, sizlere güvenim azalýyor. Bana kesin ve kararlý
davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptýðýmý görünce beni sýnýrlayýn.
Koyduðunuz kurullar ve yasaklarýn hepsini beðendiðimi söyleyemem.
Ancak, hiç kýsýtlamayýnca, ne yapacaðýmý þaþýrýyorum. Tutarsýz
davrandýðýnýzý görünce, hem bocalýyor, hem de bundan yararlanmadan
yapamýyorum. Öðütlerinizden çok, davranýþlarýnýzdan etkilendiðimi
unutmayýn. Beni eðitirken ara sýra yanlýþlar yapabilirsiniz. Bunlarý
çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygý ve sevginizin azaldýðýný
görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. Çok konuþup, çok
baðýrmayýn. Yüksek sesle söylenenleri ben pek duymam. Yumuþak ve
kesin sözler bende daha iyi bir iz býrakýr. "Ben senin yaþýndayken"
diye baþlayan söylevleri hep kulak ardýna atarým. Küçük yanýlgýlarýmý
büyük suçmus gibi baþýma kakmayýn. Bana yanýlma payý býrakýn. Beni
yaramazlýklarým için kötü çocukmuþum gibi yargýlamayýn. Yanlýþ
davranýþým üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni
dinleyin. Suçumu aþmadýðý sürece, cezama katlanabilirim.
Beni dinleyin. Öðrenmeye en yakýn olduðum anlar, soru sorduðum
anlardýr. Açýklamalarýnýz kýsa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin
üstünde iþlere zorlamayýn. Ama baþarabileceðim iþleri yapmamý
bekleyin. Bana güvendiðinizi belli edin. Beni destekleyin, hiç deðilse,
çabamý övün. Beni baþkalarý ile karþýlaþtýrmayýn. Umutsuzluða
kapýlýrým. Benden yaþýmýn üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün
kurallarý birden öðretmeye kalkmayýn. Bana süre tanýyýn. Yüzde yüz
dürüst davranmadýðýmý gördüðünüzde ürkmeyin. Beni köþeye
sýkýþtýrmayýn. Yalana sýðýnmak zorunda kalýrým. Sizi çok bunaltsam
da, soðukkanlýlýðýnýzý yitirmeyin. Kýzgýnlýðýnýzý haklý görebilirim, ama
beni aþaðýlamayýn. Hele baþkalarýnýn yanýnda onurumu kýrmayýn.
Unutmayýn ki, bende sizi baþkalarýnýn önünde güç durumda
býrakabilirim. Bana haksýzlýk ettiðinizi anlayýnca, açýklamaktan
çekinmeyin. Özür dileyiþiniz, size olan sevgimi azaltmaz, tersine, beni
size daha çok yaklaþtýrýr. Aslýnda ben sizleri olduðunuzdan daha iyi
görüyorum. Bana kendinizi yanýlmaz ve eriþilmez göstermeye
çabalamayýn. Yanýldýðýnýzý görünce üzüntüm büyük olur. Bana
verdikleriniz yanýnda benden istediklerinizin zor olmadýðýný da
biliyorum. Yukarýda sýraladýðým istekler size çok geldiyse, bir
çoðundan vazgeçebilirim, yeter ki beni ben olarak seveceðinize
olan inancým sarsýlmasýn. Benden "Örnek çocuk" olmamý
istemezseniz, ben de sizden kusursuz anne-baba olmanýzý
beklemem, severek ve anlayýþlý olmanýz bana yeter. Sizin
çocuðunuz olarak doðmak elimde deðildi. Ama seçme hakkým
olsaydý, sizden baþka kimsenin çocuðu olmak istemezdim.
Sizi seviyorum. Çocuðunuz.

Alýntýdýr..

Yukar git