Haziran 25, 2019, 06:06:19
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

HASRET KOYDUM ADINI

Balatan Kumsaati, Temmuz 02, 2009, 01:55:09 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kumsaati

HASRET KOYDUM ADINI   


Çok olur ki aþktan maksat,dert ve gam çekmektir.Kavuþmak hiç hatýra gelmez.Bu aramak derdine nasýl vakit öldürmak denir ki ; bu dert ve elem o zavallý aþýkýn ömrünün sermayesi olmuþtur.
(M.Masum Hz.230.Mektup)

         Ve aþk...
Hayal,kavuþmaktýr.
Ama bu hayal öylesine eriþilmezdir ki,uzaklaþýr,uzaklaþtýkça kaybolur.
Kavuþmak artýk hayal bile olamaz...
Geriye sadece yakan,kavuran ama ayakta tutan bir aþk kalýr...

Ve aþk uðruna...
Gerçek aþýk,aþýk olmakla,aþýk olduðuna en büyük fedakarlýðý yapmýþtýr.
Ölüm mü?
O zaten kavuþmak degil mi?

Yemen deki sevgilisinin baþý aðrýdýðý zaman,Ýstanbulda beynine sancýlar giren aþýðýn da arzusu güzel ölmekti...
Sevgiliye kavuþup ve sevgilide kendini bularak dünyayý unutarak gerçek sevgiliye huzurla gitmek...
Þimdi o aþýk yok...
Sevginin ve ölmenin estetiði de...

Aþk olmasaydý...
Söðütteki incir çekirdeðinden küçük tohum,ulu bir çýnar olup dünyayý gölgeler miydi?
Aþk olmasaydý...
Ondokuz yaþýndaki delikanlý serdengeçti ilk gidiþte öleceðini bildiði halde ille de sefer  diye tutturur muydu?
Ve aþk olmasaydý...
Diðer talebelerin aksine Taptuk Emre nin dizinin dibine çökmeyip,daðdan odun taþýyan dertli Yunus gözde olur muydu?

Sevgili,ona doðru koþtukça uzaklaþmaz,uzaklaþtýkça büyümezse aþýk olmaya deðer mi?

Aþýklar güneþ doðarken gözyaþý dökerler...
Sabýr,tevekkül ve teslimiyet içinde...Sabýr kavuþamamanýn verdiði acý için...Tevekkül sevgilinin verdiði acýlara karþý...Teslimiyet, Ben seninim diyen duygularýn verdiði hal...
Yanaklardan damla damla süzülen yaþlar kavrulan ruha serinlik verir...
Sonra dua...
Eller Sevgiliye açýlýr,Sevgiliye kavuþmak için...
Zaman çarkýnýn hýzý kesilir...
Sessiz bir dinleyiþe geçer Kainat...
Sessiz bir yalvarýþa þahit olur güneþ...

Aþký tarif etmek çok zor...
Çünkü aþk kimini veli eder...
Kimini de deli...
Servi aðaçlarýnýn altýnda kaç aþýk yatýyor?
Bilinmez...
Lakin ölüm gelecektir...
Belki de bu satýlarý okurken...
YA KAVUÞTURMAK ÝÇÝN...
YA DA AYIRMAK ÝÇÝN...
    Neyse...
Belki ben anlatamadým...Ama anlatanlar var...Mesela Yunus:
ÖLÜRSE TEN ÖLÜR,AÞIKLAR ÖLESÝ DEÐÝL...
Veya Nedim:
YOK BU ÞEHR ÝÇRE SENÝN VASFETTÝÐÝN DÝLBER NEDÝM,
BÝR PERÝ SURET GÖRÜNMÜÞ,BÝR HAYAL OLMUÞ SANA...

                                                                    Murat Baþaran

Kumsaati

bunu Haftanýn konusu yapalým mý ?

ilknur

GÜZEL BAYLAÞIMDI EMEÐÝNE SAÐLIK...

Yukar git