Haziran 25, 2019, 02:10:59
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

SURE-Ý YASÝN'ÝN FAZÝLETÝ

Balatan -hatice-, Temmuz 02, 2009, 01:07:11

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

-hatice-

SURE-Ý YASÝN'ÝN FAZÝLETÝ 

YASÝN-Ý ÞERÝFÝN FAZÝLETÝNE DAÝR OLAN SEVGÝLÝ PEYGAMBERÝMÝZ(S.A.V.)'IN HADÝSÝ ÞERÝFLERÝ

Resulü Ekrem,Sure-i Yasin hakkýnda:

"Yasin,Kur'an'ýn kalbidir.Muhakkak o,bütün dertlere devadýr."

"Geceleri Yasin'i okumak,sanki Kur'an-ý yedi defa hatmetmek gibidir."

"Yasin ne niyet için okunursa,o þey meydana gelir"buyurmuþlardýr.

Sabah ve akþamlarý okunmasý daha tesirlidir.Kýrk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradý hasýl olur.Bu kýrk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazýndan sonra okunursa daha tesirli olur.

"Allah Teala Taha ve Yasin surelerini semalarý ve yeri yaratmadan binsene evvel okudu.Melekler Kur'an'ý iþitince dediler ki:"Bu Kur'an,üzerlerine inecek ümmete müjdeler olsun.Bunu yüklenen kalplere müjdeler olsun.Bunu okuyan dillere müjdeler olsun."

Resulü Ekrem buyurdu:

"Her gece Sure-i Yasin'i okuyan kimse muhakkak surette þehid olarak ölür."

"Allah Teala'nýn rýzasý için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur."

"Sure-i Yasin'i geceleri okuyan kimseye Kur'an'ý yedi defa okumuþ gibi ecir verilir."

Peygamberimiz buyurdu:

"Cuma geceleri Sure-i Yasin'i okuyan kimse,maðfireti ilahiyyeye nail olduðu halde sabahlar."

"Cuma gecesi iki rekat namaz kýlan, birinci rekatta Sure-i Yasin,ikinci rekatta Sure-i Mülk'ü okuyan kimseye , her bir harfi için nur verilir.O nur kýyamet günü önünden gider.Amel defterini önünden alýr.Cehennemden beri olduðuna dair kendisine bir beraat yazýlýr.Ehli beytinden yetmiþ kimseye þefaat ede.Dikkat edin bunda þüphe eden münafýk olur."

"Kim Sure-i Yasin ve Sure-i Duhan'ý Cuma geceleri okursa,maðfiret olunduðu halde sabahlar."

Peygamberimiz buyurdu:

"Sabahladýðýnda Sure-i Yasin'i okuyan kimseye o günün kolaylýk ve sevinci verilir,akþamladýðý vakit okuyan kimseye sabaha kadar o gecenin kolaylýk ve sevinci verilir.Cennet ehlinden Kur'an ref edilir,ondan birþey okumazlar.Ancak Taha ve Yasin'i okurlar."

"Her þeyin bir kalbi vardýr. Kur'an'ýn kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Kim onu gündüzleri okursa,bütün sýkýntýlarýna karþý kafi gelir.Kim geceleri okursa bütün günahlarý affedilir."

"Sure-i Yasin'i akþamladýðý vakit okuyan kimse ferah içinde sabahlar,sabahladýðý vakit okursa ferah içinde akþamlar."

"Sure-i Yasin'i sabahleyin okuyan kimseye o günün sultanlýðý(manevi olarak) verilir.Akþamlarý okuyana ise o gecenin sultanlýðý verilir."

Peygamberimiz buyurdu:

"Sure-i Yasi'i okuyan kimseye yirmi (nafile) hac sevabý verilir."

"Her þeyin bir kalbi vardýr.Kur'an'ýn kalbi ise Sure-i Yasin'dir.Yasin'i bir defa okuyan kimseye (içinde Yasin bulunmayan) on hatim sevabý verilir."

Peygamberimiz:

"Kur'an'da bir sure vardýr.Allah Teala katýnda ona aziz diye isim verilmiþtir.O'nu okuyan ise Allah Teala yanýnda þerif diye çaðrýlýr.O'nu okuyan kýyamet günü Rabia ve Mudardan(kabilelerinden) daha çoklarý hakkýnda þefaat eder.O,Sure-i Yasin'dir."

"Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardýr.Kendisini çok okuyana þefaat eder.Dinleyen ise maðfiret olunur.Dikkat edin.O,Sure-i Ysin'dir.Sure-i Yasin'e Tevrat'ta müimme denilir."(Ya Resulüllah müimme ne demektir?diye sorulduðunda) Resulü Ekrem:Sahibine dünya ve ahiret hayatýný umumileþtirir,ondan ahiret korkularýný giderir.Ve her hayýrlý iþini gaza eder.Kim O'nu okursa yirmi(nafile) hac sevabý verilir.Kim O'nu dinlerse sanki Allah yolunda bin dinar sadaka vermiþ gibi ecre nail olur.Kim O'nu yazar da suyunu içerse içinden her çeþit hastalýðý çýkarýr,içine bin tane nur,bin yakin,bin rahmet,bin refet,bin hidayet girer.Ondan bütün hastalýklar ve sýkýntýlar çýkarýlýr."

"Sure-i Yasin'i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun."

"Sure-i Yasin ölümü yaklaþan hastanýn yanýnda okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir."

"Her hangi biri ölmek üzere bulunan kimsenin baþ ucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona(ruhunu teslim etmesinde ) kolaylýk verir."

Peygamberimiz buyurdu:

"Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanýn azabý hafifler."

"Her kim her Cuma günü annesinin,babasýnýn veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de baþ ucunda Sure-i Yasin okursa okuduðu her harfi adedince onlar maðfiret edilir."

"Kabristana giren kimse oradaki mevtalarýn üzerine Sure-i Yasin'i okursa,Allah Teala okunan Yasin hürmetine onlarýn azabýný hafifletir.Okuyan kimseye de harflerinin adedi kadar ecir verilir."

"Ölmek üzere bulunan bir hastanýn yanýnda Sure-i Yasin okunursa,okunan Yasin'in her harfi için onar melek nazil olur.O üç bin harftir.Nazil olan melekler o kimsenin önüne saf olup onun için istiðfar ederler.Sekerattaki bir mü'minin yanýnda Sure-i Yasin okunursa Cenneti rýdvaný ona Cennet þarabýndan içirmedikçe Azrail (a.s.) onun ruhunu almaz."

Resulü Ekrem(a.s.) buyurdu:

"Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et.Muhakkak onda yirmi bereket vardýr."

1-Aç okura doyar. 2-Susuz okura suya kanar. 3-Çýplak okursa giydirilir. 4-Bekar okursa evlendirilir. 5-Korkan okursa korktuðundan emin olur. 6-Hasta okursa iyileþir. 7-Zindanda olan okursa çýkarýlýr. 8-Misafir okursa,seferinde ona yardým edilir. 9-Bir þey gaib eden okursa,gaib ettiði þeyi bulur. 10-Sýkýntý ve kederli kimse okursa,sýkýntý ve kederden kurtulur..."

Cenab-ý Peygamberimiz buyurdu:

"Kalbinde katýlýk veya kasavet hisseden kimse,Sure-i Yasin'i misk ve safranla yazýp sonra yazýyý su ile imha edip içsin."

Resulü Ekrem buyurdu:

"Sure-i Yasin,Kur'an'ýn kalbidiri.Ancak onu Allah Teala'nýn rýzasýný talep ederek ve ahireti isteyerek okuyan maðfiret olunur.Onu ölmüþlerinize okuyunuz."

"Ümmetimden her müslümanýn kalbinde Yasin-iÞerif'in bulunmasýný severim."

"Geceleri Allah Teala'nýn rýzasý için Sure-i Yasin'i okuyan kimsenin kul hakkýndan baþka bütün günahlarý affedilir."

"Bana ve ümmetime Sure-i Yasin,Ayet'el Kürsi ve Ýhlas suresini ikram eden Rabbime hamd ederim."

Cenab-ý Peygamber buyurdu:

"Her kim Yasin'i Þerif suresini(izcaehel murselun) ayetine kadar okur da bu ayetin sonunda dua ederse duasý kabul olunur."

"Yasin" Kelime-i þerifi yedi,yirmibir veya kýrk bir defa tekrarlanarak okunursa hiç þek ve þüphe yoktur ki,okuyan kimse onun tesirini görmesin.Muhakkak Cenab-ý Ecelli ve Ala lutfu ve keremi ile o kimsenin hacetini ihsan eder.

Sure-i Yasin yazýlýr da mecnun,meczup ve bunlarýn baþkalarýna üç günden on güne kadar kadar içirilirse,Allah Teala ,Yasin hürmetine onlara þifa ihsan eder.

Kim hastalýklarý,illetleri ve aðrýlarý için Sure-i Yasin ile birlikte Fatiha'yý,muavvizeteynleri ve Ayet'el Kürsi'yi misk ve safranla yazar da,yazýyý yaðmur suyu ile imha edip þifa niyeti ile içiyorum derse,hiç þüphe yoktur ki Allah Teala ona þifa verir.
Yukar git