Temmuz 19, 2019, 04:14:38 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Gelde Gör Ya Resulallah

Balatan Fukara yürek, Kasm 09, 2009, 06:32:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fukara yürek

Deðerli bir kardeþimin Efendimiz(s.a.v)e sesleniþiEfendime salat ve selam olsun.
Efendim, aþkýn gönlümde kor oldu,
sensizlik yüreðimde bir ateþ bir alev oldu,
bu gönül seni özlemekten deðil,
sensizlikten yoruldu, gel artýk efendim!
Seni nerede arayýp bulayým,
sensiz nerelere gideyim,mecnun olup çöllere mi düþeyim?
Seni, görmeden de sevdik efendim,senin ahlakýný,
senin o güzel sözlerini sevdik;insaný insan yapan getirdiðin Kur'an’ý sevdik efendim.
Gel, bir güneþ,bir ay ol, doð bu günahkar yüreðimize!
Sen, aklýma geldikçe içim yanar, yüreðim sýzlar, hasretin beni derinden yakar efendim!

Ya Resulallah, her gece uyuduðumda seni ararým rüyalarýmda, biliyorum gelmezsin benim gibi günahkara; ama ne yapayým özledim seni efendim. Ýçimdeki hasret ateþi sönmüyor, kimseler, derdime derman olmuyor, kanayan yaramý sarmýyor, sensizim,çaresizim ya Resulallah!Sensizliðe kan aðlýyor içim, ýzdýrapla geçer oldu günlerim, buna dayanmaz oldu artýk yüreðim,sensizim,çaresizim ya Resulallah!

Ya Resulallah, son nefesinde bile,”ümmetim ümmetim” deyip can vermiþtin, ümmetini o kadar seviyordun ki ümmetin olmadan cennete girmedin, hep ümmetim ümmetim, dedin; ama bizler seni unuttuk efendim, senin bizi sevdiðin kadar, biz seni sevemedik, daha önceki insanlar hatta peygamberler bile ümmetinden olmak istemiþlerdi. Bir Ebu Zer olup dinimizi haykýramadýk, bir Enes olup uðrunda ölemedik, sana layýk ümmet olamadýk, senin sünnetine, senin ahlakýna,senin Kur’an’ýna uyamadýk,þefaat eyle bu günahkar ümmetine efendim!

Gel de günahkar ümmetinin halini gör. Gel de gör ya Resulallah ,müslüman, müslümaný aldatýr oldu, diller salavat getirmez oldu,kardeþ kardeþi vurur oldu efendim!Anne- babalar günahkar,gençler isyankar olmuþ efendim.Ya Resulallah, sensiz buralarda günah üstüne günah iþliyoruz,gel de kurtar bizi efendim! Gel de gör ya Resulallah ! Yaþlýlar, içki içip kumar oynamakta, gençler kötü nefsin havasýnda, kadýnlar ise güzelleþme telaþýnda efendim. Bunlarý bu gafletten kim kurtaracak? Ya Resulallah, gençler küfür etmekte, gel de gençlere dur de efendim. Ancak senin dur demenle duracaklardýr. Ya Resulallah, her þey menfaat olmuþ. Ya Resullah ”Zaman gelecek insanlarýn her þeyi para olacak.” diyordun ya! Ýþte, o zaman geldi efendim. Ümmetin, mal mülk deyip Allah’ý unutmuþlar. Helali, haramý birbirine karýþtýrmýþlar efendim, biz böyle mi sana ümmet olacaktýk?Mahþerde gül yüzüne hangi yüzle bakacaðýz efendim?Koþ imdadýmýza efendim!

Ya Resulallah, Mekke’yi gafletten kurtardýðýn gibi, bizleri de kurtar, kurtar ki mumun o cýlýz alevine bile dayanamayan bizler, cehennemin o þiddetli ateþinde yanmayalým!Gel de gör ya Resulallah,insanlar, nefislerinin esiri,þeytanýn kölesi olmuþlar,gözlerini haramdan sakýnmýyorlar, namaz kýlmalarý gerekirken kýlmýyorlar, kim bunlara harama bakmayýn diyecek ,kim bunlara namaz kýlýn diyecek efendim?


Ah efendim, sen ki Allah’ýn habibi, kainatýn efendisisin. Sana o kadar iþkence yapýlmasýna, o kadar söz söylenmesine raðmen, sen, hep sabretmiþtin; ama bizler,senin hatýrýna yaratýlmýþ insanlar, en ufak söze , en ufak eziyete karþý isyan ediyoruz efendim!


Seni o kadar özlüyoruz ki, senin o nur yüzüne o kadar hasretiz ki gel de bitsin bu hasretimiz ,vuslata eriþsin gönüllerimiz efendim.Sen, çaresizlere çare, takatsizlere takat, dermansýzlara derman, kanayan yaralara merhemsin efendim.Ya Resulallah, sensiz aciziz, çaresiziz, takatsiziz, dermansýzýz. Acizlerin, çaresizlerin efendisi sensin, kurtar bizi bu dertten, kederden efendim.

Ya Resulallah,bir kutlu doðum daha ve sen yoksun. Ne yanýmýzda ne de rüyalarýmýzda; ama sen, hep yüreðimizde, hep kalbimizdesin efendim. Ey uðruna yok olduðum ,ey eline diline kurban olduðum ,ey hasretinden yandýðým resul gel artýk!Ya Resulallah, sensin kanayan yaramýn ilacý,sensin derdimin dermaný,ey günah dolu gönlümün fermaný gel artýk!Ey Resul, ne olur bana dönsen ,akan gözyaþýmý silsen, senin o nur yüzünü görsem, eline ayaklarýna kapanýp aðlasam aðlasam ne olur efendim!

SEYYÝD MÜCTEBA GEYLANÝRabbim (c.c) razý olsun sevgideðer kardeþim
inþ yeni yazý ve þiirlerini burada paylaþmak istiyorum (Fukara yürek)

Yukar git