Temmuz 19, 2019, 04:57:48 S
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Söz söylemek Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 11:26:59

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Ebu Hureyre, Peygamber (S)’den, “Güzel ve hoþ söz sadakadýr” buyurduðunu nakletmiþtir.

(Sahih-i Buhari, Cilt 13, syf.6013)


... Adiyy ibn Hatim þöyle demiþtir: Peygamber (S) ateþi zikretti de ondan Allah’a sýðýndý ve yüzünü ondan çevirdi. Sonra yine ateþi yani cehennemi zikretti, ondan sýðýndý ve yüzünü döndürüp çevirdi……..
- “Sizler tek hurmanýn yarýsý ile, bunu da bulamayan güzel bir sözle de olsa ateþten korununuz” buyurdu.

(Sahih-i Buhari, Cilt 13 syf.6013)


…Ebu Hureyre, Rasulullah (S) þöyle buyururken iþitmiþtir: “Kul bazen içinde ne olduðu belli olmayan (yani kötülüðünü ve ne sabit olacaðýný düþünmeden) bir söz söyler de, o söz sebebiyle ateþin içinde, güneþin doðduðu yer ile battýðý yer arasýnda daha uzak bir derinliðe kayýp gider!”.

(Sahih-i Buhari, Cilt 14, syf.6405)


“... Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiðine göre: Resulullah (s.a.v.) þöyle buyurdu, demiþtir:
'Birinizin oruç günü olduðu zaman sakýn çirkin söz söylemesin. Ve cehaletin gereklerinden bir þey iþlemesin. Eðer bir kimse ona karþý cahilce davransa; Ben oruçlu bir adamým, desin.'”

(Mace Cilt4, Syf.592)


“... Ýbn-i Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiðine göre; Resulullah (s.a.v.) þöyle buyurdu demiþtir:
Bir (mü’min) kulun sýrf Allah rýzasýný talep etmek için yuttuðu bir öfke yudumundan Allah katýnda sevap bakýmýndan daha büyük bir yudum yoktur.”

(Mace, Cilt10, Syf.462)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git