Haziran 27, 2019, 04:18:53 S
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Allah (C.C) Tektir !

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 30, 2009, 09:20:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ALLAH TEKTÝR

Allah tekdir; zatýnda, sýfatýnda ve fiilinde þerik ve naziri yoktur;
“De ki: O, Allah’dýr, tektir Allah samed’dir (her yaratýðýn muhtaç bulunduðu eksiksiz bir varlýktýr) Doðurmadý O, doðurulmadý da Hiç bir þey O’na denk olmamýþtýr” (Ýhlas: 112/1-4)
“Sizin ilahýnýz tek Allah’dýr O’dan baþka ilah yoktur; Rahman’dýr, Rahim’dir” (Bakara: 2/163)
Kainattaki bu dirlik ve düzen, yaratýcýsýnýn ve idarecisinin tek olduðunu gösterir Eðer bunu idare eden tek akýl ve tek el olmasa idi düzeni bozlur, kanunlarý çiðnenirdi
“Eðer yer ile gökte Allah’dan baþka ilahlar olsaydý, bunlarýn ikisi de muhakkak fesada uðrar, yok olurdu O halde, Arþ’ýn Rabbi olan Allah, onlarýn vasfetmekte olduklarý þey lerden beri ve yücedir” (Enbiya: 21/22)
“Allah hiç evlat edinmemiþtir, beraberinde bir ilah da yoktur Eðer müþriklerin dediði gibi olsa idi, o takdirde her ilah kendi yaratýðýný götürür, tek baþlarýna kalarak aralarýnda ayrýlýklar baþ gösterir ve bir kýsmý diðerlerine üstün gelirdi Allah, onlarýn isnat ettiði þirk vasýflarýndan münezzehtir” (Mü’minun: 23/91)

O, tek Rab’dir O yerin ve göðün, bunlardan her þeyin Rabidir Her þeyi yaratmýþ ve inceden inceye takdir etmiþtir Her þeyi yaratmýþ ve ona doðru yolu göstermiþtir Ne yere, ne gökte, yaratýklarýndan hiç biri zerre yaratýldýðýný iddia edemez “Bu onlara yaraþmaz ve buna güçleri yetmez de”
O’ tek ilahdýr Ondan baþka ibadete layýk kimse yoktur Ümit ve korku ile O’ndan baþkasýna yüz tutmak caiz degildir Ancak O’ndan korkulur, ancak O’na boyun eðilir O’ndan baþkasýndan merhamet umulmaz, O’ndan baþkasýna güvenilmez Yalnýz O’nun hükmüne rýza gösterilir Ýster peygamber, ister sýddýk, ister kýral, ister sultan olsun, bila istisna bütün insanlar onun kuludur Allah dilemezse kendi nefislerine ne bir zarar, ne bir fayda veremezler O dilemeden ölemez, o dilemeden yaþamayaz, o dilemeden tekrar dirilemez Her kim bunlaran birini Ýlah yerine kor, ona baþ eðerse, onu olduðundan yukarý çýkarmýþ ve kendini aþaðý indirmiþ olur
Bu yüzdendir ki, Müslümanlýk genellikle bütün insanlarý ve özellikle Yahudi ve Hýrýstiyanlarý þuna davet etmiþtir:
“Ey kitap ehli (olan Yahudi ve Hýristiyanlar)! Bizimle sizin aranýzda müsavi bir kelimeye gelin fiöyle ki, Allah’dan baþkasýna topmayalým, O’na hiç bir þeyi ortak koþmayalým, Allah’ý býrakýp da biribirimizi Rab’ler edinmeyelim” (A’li Ýmran: 3/64)
Kur’an, Ýslam Peygamberi Hz Muhammed hakkýnda yalnýz þunu söylemiþtir:
“Muhammed ancak bir peygamberdir Ondan önce birçok peygamberler gelip geçmiþtir” (A’li-Ýmran: 3/144)
O kendisi ancak “Allah’ýn kulu ve Resulü” olarak ilan etmiþtir7
Bütün peygamberler, Kur’an’ýn nazarýnda bizim gibi insandýrlar Ancak Allah onlarý insanlara risaletini (mesajýný) iletmeleri için görevlendirmiþtir Bunun içindirki, hepsinin risalet esnasýnda ilk çaðrýlarý þu olmuþtur:
(7) Bir sahihhadiste: Hýristiyanlarýn Ýsa’yý uçurtuklarý gibi, siz de beni uçurtmayýn Sadece bana; Allah’ýn kulu ve Resulü, deyin” buyurulmuþtur
“Ey kavmim, Allah’a ibadet ediniz, O’dan baþka ilahýnýz yoktur” (bkz Araf: 7/65-73-85 Hud: 11/26-50-61-81 vs
“Celalim hakký için, biz, her ümmete; “Allah’a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakýnýn” diye bir peygamber gönderdik” (Nahl: 16/26)
“Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki, ona þöyle vahy etmiþ olmayalým “Gerçek þu ki, benden baþka ilah yoktur Onun için bana ibadet edin” (Enbiya: 21/25)
Bunlardan birinin insanlarýkendisi tanrýlaþtýrmaða veyahut þahsný takdis etmeðe çaðýrdýðýný iddia etmek veya bu iftirada blunlmak açýk bir sapýklýktýr
“Beþerden hiç kimseye yakýþmaz ki, Allah ona kitap versin, anlayýþ versin, de sonra insanlara þöyle desin; (Allah’ý býrakýp bana kul olun) Fakat öðretmekte ve ders alýp vermekte olduðunuz kitap sayesinde, bildiði ile amel eden alimlerden olun, der Ve meleklerle peygamberleri tanrýlar edinmenizide size asla emretmez Artýk siz müslüman olduktan sonra, size küfrü emreder mi?” (A’li-Ýmran: 3/79-80)
Bu sebeple Ýslam itikadý müslümanlarca “Kelime-i Tevhid”, “Kelime-i Ýhlas” ve “Kelime-i Takva” diye bilinen þu büyük kelime ile temsil edilir; O da “La ilahe illallah”dýr
“La ilahe illallah” yeryüzündeki bütün zorbalara, cahiliyet devrindeki bütün batýl ilahlara karþý bir ihtilal idi Aðaç olsun, taþ olsun, insan olsun Allah’tan gayrý tapýlan bütün putlara ve tanrýlara karþý bir ihtilal idi
“La ilahe illallah” insanlarý insanlara, tabiata ve Allah’ýn yarattýklarýna tapmaktan kurtarmak için evrensel bir çaðrý idi
“La ilahe illallah” ne bir hakimin, ne de bir filozofun eseri olmayan yeni programýn adýdýr Bu, bütün baþlarýn ve kalplerin ancak ona eðildiði ve yanlýz onun otoritesini kabul ettiði bir programdýr “La ilahe illallah” cahiliyet devri toplumuna aykýrý yeni bir toplumun doðum ilaný idi Bu toplum inancý ile, düzeni ile seçkin bir toplumdur Ýçinde ýrkçýlýk, bölgecilik ve sýnýfçýlýk yoktur Çünkü o, tek Allah’a mensuptur Ondan baþka kimsenin hakimiyetini tanýmaz
Cahiliyet devri lider ve zorbalarý “La ilahe illallah” ýn onlarýn tahtlarýný çökerteceðini, zorbalýklara son vereceðini ve zayýflarý karþýlarna çýkaracaðýný anladýklarý için onunla savaþmakta bütün güçlerini harcamaktan çekinmediler Bütün yollarý tuttular, inananlarý çevirmek için tehdidler savurdular
Birtakým insanlarýn kendilerine ilah yapmalarý veya baþkalarýnýn onlarý yeryüzünde ilah veya yarý ilah saymalarý insanlýk için büyük bir musibet olmuþtur Ýnsanlar bunlara boyun keser, korkar, itaat eder ve teslim olurlardý
Fakat tevhid inancý, müslümanýn ruhunu yüceltmiþtir On göre hiç bir insan ilah, ne yarý ilah, ne çeyrek ilahdýr Hiç bir ihsan tanrýnýn oðlu deðildir, tanrýlýk ona hülul etmiþ deðildir
Hiç bir insan deðer bir insanýn karþýsýnda secde etmez, eðilmez veya yer öpmez Bu, gerçek insanlýðýn kardeþliðinin aslýdýr, gerçek insan kýymetinin aslýdýr Çünkü abitle mabud arasýnda kardeþlik olmaz Ýlahýn veya Ýlah olduðunu idddia eden birinin karþýsýnda insanýn hürriyeti olmaz Kendisi gibi bir mahluka secde eden veya onu Allah’ýn yerine koyan bir insanýn da kýymeti olmaz
Ebu Musa’l-Eþ’ari anlatýyor: Habeþ kýralý Necaþi’nin huzuruna çýktýk Tahtýnda oturuyordu Amr b As saðýnda, Ammare solunda idi Papazlar etrafýnda sessizce oturuyorlardý Amr ile Ammare-ki bu ikisi Kureyþ’in Necaþ’iye gönderdikleri delege idiler- bunlar sana sadece secde etmiyorlar, dediler Yanýndaki papazlar ve piskoposlar koþuþup; kýrala secde ediniz, dediler Hz Ali’nin kardeþi Cafer: Biz Allah’dan baþkasýna secde etmeyiz, karþýlýðýný verdi
Kureyþ tarafýndan sýkýþtýrýlmýþ ve hicret etmiþ olmalarýna, baþka bir ülkeye sýðýnmýþ bulunmalarýna raðmen bir an dahi olsa Allah’dan baþkasýna secde ederek tevhidde kusur etmek istemediler, Hz, Caferin ilan ettiði o kelime, o günden bu yana her müslümanýn parolasý oldu “Biz Allah’dan baþkasýna secde etmeyiniz”


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git