Haziran 25, 2019, 11:52:17 ÖÖ
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Eyvah çocuðum yalan söylüyor ...

Baţlatan Mercan, Haziran 30, 2009, 06:43:08 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mercan

Çocuk terbiyesi ile ilgili katĂ˝ldýðým toplantĂ˝larda görĂĽyorum ki, anne babalar, çocuklarĂ˝nĂ˝ yetiĂľtirme konusunda o kadar hassaslar ki, neredeyse çocuklarĂ˝nĂ˝ bir kaþýk suda boĂ°uyor ve sonra da “çocuĂ°um boĂ°uldu, neden acaba…” diye, yardĂ˝m bekleniliyor...
Çocuk terbiyesinde ana unsur, “aþýrĂ˝ mĂĽdahale edilen çocuk, yoldan çýkmaya aday çocuktur…” Anne-babalarĂ˝n çocuk terbiyesinde, çok hassas davranmalarĂ˝, çok zaman dengesiz çocuklar yetiĂľmesine zemin hazĂ˝rlamaktadĂ˝r… Fizyoloji ve psikolojisi normal olan bir çocuĂ°un, geliĂľim sĂĽreci de normaldir. ÇocuklarĂ˝n anormalleĂľmesinde en bĂĽyĂĽk katkĂ˝ çocuĂ°un kendisi deĂ°il, dýþ etkenlerdir. AþýrĂ˝ mĂĽdahale ve heyecan... Çok fazla ilgi ve yanlýþ yapĂ˝lacak korkusu, çocuĂ°u yanlýþ yapmaya teĂľvik etmektir...

Ă–rneĂ°in, bir anne “beĂľ yaþýnda bir oĂ°lum var ve son gĂĽnlerde yalan söyleme alýþkanlýðý edindi. O kadar çok yalan söylĂĽyor ki, ben de o da, bazen hangisi söylediĂ°inin doĂ°ru, hangisinin yalan olduĂ°unu karýþtĂ˝rĂ˝r olduk…” demiĂľti…

Tabii ki, bu annenin heyecanĂ˝, ve korkusu, çocuĂ°unun kötĂĽ bir ahlak olan “yalan söyleme ahlakĂ˝”na sahip olacaĂ°Ă˝ endiĂľesinden kaynaklanĂ˝yordu… Yerine göre haklĂ˝ bir korku idi. Ancak, bu çocuĂ°un 5 yaþýnda olduĂ°u dikkate alĂ˝nĂ˝rsa, beĂľ yaĂľ çocuklarĂ˝nĂ˝n geçireceĂ°i bir dönem dikkate alĂ˝nmaz ise, o takdirde, “acaba çocuĂ°um yalancĂ˝ mĂ˝ oluyor?...” korkusu anneyi sarabilir... Halbuki çocuklar ve çocuklarĂ˝n dĂĽnyasĂ˝na ait dönemler bilinirse, bu annenin heyecanĂ˝nĂ˝n boĂľ olduĂ°unu gözler önĂĽne serilir…

ĂťnsanĂ˝n üç dĂĽnyasĂ˝ vardĂ˝r…
Bir açýdan bakýldýðýnda, saðlýklý bir insanýn üç farklý dünyasý vardýr. Bunlar;
Uyku ve rĂĽya dĂĽnyasĂ˝
Hayal dĂĽnyasĂ˝
Gerçek dünya


SaĂ°lĂ˝klĂ˝ bir bireyde, bu üç dĂĽnyanĂ˝n var olmasĂ˝ ve dĂĽzgĂĽn iĂľliyor olmasĂ˝ ĂľarttĂ˝r. YetiĂľkin insanlarda, bu üç dĂĽnya birbirinden net ve kesin çizgilerle ayrĂ˝lmýþtĂ˝r. Hiçbir yetiĂľkin kiĂľi hayal kurduĂ°u bir Ăľeyi, gerçekmiĂľ gibi anlatmaz. EĂ°er anlatĂ˝yorsa, bu bir davranýþ bozukluĂ°udur. Yine hiçbir saĂ°lĂ˝ terbiye görmĂĽĂľ bir yetiĂľkin, rĂĽyasĂ˝nda gördĂĽklerini, sanki gerçekmiĂľ gibi anlatmaz. Bu bir taraftan bir davranýþ bozukluĂ°u diĂ°er yandan da, “Ăľizofreni” belirtisidir...

Ancak çocuklar, ilk 7 yaþ döneminde yukarýda saydýðýmýz bu üç dünyayý birbirinden ayýrt edemez. Onlar için rüya ile gerçek arasýnda bir fark yoktur. Ya da, hayal dünyasý, týpký gerçek dünya gibidir...

Bazen çocuklar, rĂĽyalarĂ˝nda gördĂĽkleri bir Ăľeyi gerçek zannedebilir ve annelerine sanki gerçekte olmuĂľ bir olay gibi anlatabilirler. Mesela çocuk, rĂĽyasĂ˝nda okula gitmiĂľtir ve okulda yaramazlĂ˝k yaptýðý için öðretmeni ona tokat atmýþtĂ˝r. Çocuk, bu rĂĽyayĂ˝ gerçek zannederek/kabul ederek, ertesi gĂĽn annesine “anne beni öðretmenim dövdĂĽ…” diyebilir. Siz de, çocuĂ°unuzun bu sözĂĽne gĂĽvenerek, çocuĂ°unuzun öðretmeni ile tartýþabilir ve onu suçlayabilirsiniz. Ă–Ă°retmen, her ne kadar “ben çocuĂ°unuzu dövmedim” dese de, çocuĂ°unuzla eve gittiĂ°inizde, çocuĂ°unuz size öðretmenin nasĂ˝l dövdĂĽĂ°ĂĽnĂĽ ve sĂ˝nĂ˝fta herkesin gördĂĽĂ°ĂĽnĂĽ, hatta dayak yerken de aĂ°ladýðýnĂ˝ anlatabilir…

Bu çocuk yalan mý söylemektedir?
HayĂ˝r… Ăťlk 7 yaĂľ dönemindeki çocuklar, rĂĽya dĂĽnyasĂ˝nĂ˝ (bilinçsizce) karýþtĂ˝rdýðý için, size rĂĽyasĂ˝nda geçen olayĂ˝ anlatmaktadĂ˝r. RĂĽya dĂĽnyasĂ˝ çocuk için gerçektir, ta ki, somut düþünme yaþý, yani 7 yaþýna gelinceye kadar… Yedi yaþýndan sonra hala çocuĂ°unuz, gerçek dĂĽnyanĂ˝n dýþýnda bir Ăľeyler anlatĂ˝yor ise, iĂľte o zaman tehlike çanlarĂ˝ çalĂ˝yor demektir.

Týpký bunun gibi, çocuk, oyun esnasýnda, bebeðinin saçýný tararken, oyuncak arabasý ile oynarken, birçok hayaller kurar ve kurduðu bu hayallere kendisi gerçekmiþ gibi inanýr. Bazen, oyun esnasýnda farklý kiþilerin aðzýndan konuþur ve cevap verebilir. Bütün bunlar, çocuðun saðlýklý bir süreç içinde geliþtiðinin iþaretidir.

Halbuki birçok anne baba, çocuklarĂ˝nĂ˝n kendi kendilerine konuĂľmasĂ˝nĂ˝n sakĂ˝ncalĂ˝ olabileceĂ°ini düþünerek, çocuklarĂ˝nĂ˝ susturmaya ve konuĂľturmamaya çalýþýrlar. Oyun ve hayal dĂĽnyasĂ˝ olmadan çocuk, çocuk deĂ°ildir ve kendini geliĂľtiremez…

Çocuðun hayal dünyasýnda yaþadýðý her þey gerçektir ve onu size gerçekmiþ gibi anlatabilir.

YukarĂ˝daki annenin sorusuna yeniden dönecek olursak, “5 yaþýndaki oĂ°lum kadar çok yalan söylĂĽyor ki, ben de o da, bazen hangisi söylediĂ°inin doĂ°ru, hangisinin yalan olduĂ°unu karýþtĂ˝rĂ˝r olduk…” diye serzeniĂľte bulunan annenin, korkularĂ˝nĂ˝n yersiz olduĂ°unu görmekteyiz. Bu çocuĂ°un ĂĽzerine baskĂ˝cĂ˝ metotlarla gitmek, çocuĂ°un ufkunu daraltacaĂ°Ă˝ gibi, çocuĂ°u içe kapanĂ˝k hale getirmekten baĂľka da bir iĂľe yaramayacaktĂ˝r...

Pedagog Adem GĂĽneĂľ