Haziran 25, 2019, 05:35:10
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

Peygamber Efendimizin(S.A.V) Namaz Ve Abdest ile ilgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 29, 2009, 07:33:34 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Câbir radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Beþ vakit namazýn benzeri, sizden birinizin kapýsý önünden akýp giden ve her gün içinde beþ defa yýkandýðý bol sulu bir ýrmak gibidir."

(Müslim, Mesâcid 284)Osman Ýbni Affân radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Kim güzelce abdest alýrsa, o kimsenin günahlarý týrnaklarýnýn altýna varýncaya kadar bütün vücudundan çýkar."

(Müslim, Tahâret 33. Ayrýca benzer rivayetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; Ýbni Mâce, Tahâret 6)Osman Ýbni Affân radýyallahu anh þöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i benim þu abdestime benzer þekilde abdest alýrken gördüm. Sonra da þöyle buyurdu: "Bir kimse bu þekilde abdest alýrsa geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. Onun namazý ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayýlýr."

(Müslim, Tahâret 8. Benzerleri içi bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 50; Nesâî, Tahâret 84; Ýbni Mâce, Tahâret 6)Ebû Züheyr Umâre Ýbni Ruveybe radýyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i þöyle buyururken iþittiðini söyledi: "Güneþ doðmadan ve batmadan önce namaz kýlan bir kimse cehenneme girmeyecektir." Resûl-i Ekrem bu sözüyle sabah ve ikindi namazlarýný kastetmiþti.

(Müslim, Mesâcid 213-214. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Salât 9)Cündüb Ýbni Süfyân radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Sabah namazýný kýlan kimse Allah'ýn himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoðlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin."

(Müslim, Mesâcid 261-262. Ayrýca bk. Tirmizî, Salât 51, Fiten 6; Ýbni Mâce, Fiten 6)Cerîr Ýbni Abdullah el-Becelî radýyallahu anh þöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanýnda idik. Dolunay halindeki aya bakarak þöyle buyurdu: "Siz þu Ay'ý güçlük çekmeden gördüðünüz gibi, Rabbinizi de açýkça göreceksiniz. Güneþ doðmadan ve batmadan önceki namazlarý kaçýrmamak elinizden geliyorsa, kesinlikle kaçýrmayýp kýlýnýz." Buhârî'nin bir rivayetinde: "Resûl-i Ekrem, Ay'ýn on dördüncü gecesi Ay'a bakmýþtý" denilmektedir.

(Buhârî, Mevâkît 16, Tefsîru sûre (50) 2, Tevhîd 24; Müslim, Mesâcid 211. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 19; Tirmizî, Cennet 16; Ýbni Mâce, Mukaddime 13)Ýbni Mes'ud radýyallahu anh þöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e: Hangi ameller daha faziletlidir? diye sordum. "Vaktinde kýlýnan namaz" buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Ana babaya iyilik etmek" cevabýný verdi.

(Buhârî, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48; Müslim, Îmân 137-139. Ayrýca bk. Tirmizî, Salât 14, Birr 2; Nesâî, Mevâkît 51)Âiþe radýyallahu anhâ þöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öðle namazýnýn farzýndan önceki dört rekat ile sabah namazýnýn farzýndan önceki iki rekatý hiç terk etmezdi.

(Buhârî, Teheccüd 34. Ayrýca bk. Nesâî, Kýyâmü'l-leyl 56)Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ'dan rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Cemaatle kýlýnan namaz, tek baþýna kýlýnan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir."

(Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrýca bk. Nesâî, Ýmâmet 42; Ýbni Mâce, Mesâcid 16)Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ'dan rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Ýslam beþ temel üzerine bina kýlýnmýþtýr: Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn Resulü olduðuna þahitlik etmek. Namazý dosdoðru kýlmak, zekâtý hakkýyla vermek, Allah'ýn evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."

(Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22. Ayrýca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13)Ebû Hüreyre radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i þöyle buyururken iþittiðini söyledi: "Ne dersiniz? Birinizin kapýsýnýn önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beþ defa yýkansa, kirinden bir þey kalýr mý?" Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir þey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem: "Beþ vakit namaz iþte bunun gibidir. Allah beþ vakit namazla günahlarý silip yok eder" buyurdular.

(Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrýca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; Ýbni Mâce, Ýkâmet 193)Câbir radýyallahu anh þöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Gerçekten kiþi ile þirk ve küfür arasýnda namazý terketmek vardýr" buyururken iþittim.

(Müslim, Îmân 134. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; Ýbni Mâce, Ýkâmet 17)Ebû Hüreyre radýyallahu anh þöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Þüphesiz ki benim ümmetim, kýyamet gününde, abdest izlerinden dolayý yüzleri nurlu, elleri ve ayaklarý parlak olarak çaðýrýlacaktýr. Yüzünün nûrunu artýrmaya gücü yeten kimse bunu yapsýn" buyururken iþittim.

(Buhârî, Vudû' 3; Müslim, Tahâret 35)Ebû Hüreyre radýyallahu anh þöyle dedi: Ben dostum sallallahu aleyhi ve sellem'i þöyle buyururken iþittim: "Mü'minin nuru ve beyazlýðý, abdest suyunun ulaþtýðý yere kadar varýr."

(Müslim, Tahâret 40. Ayrýca bk. Nesâî, Tahâret 109)

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


Yukar git