Haziran 27, 2019, 04:28:03
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Yeþil Saplý Kýrmýzý Çiçek

Balatan Mercan, Haziran 26, 2009, 08:06:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan

Bir sabah Küçük çocuk okuldayken Öðretmeni seslenmiþ:
- "Bugün resim yapacaðýz. "
Küçük çocuk çok sevinmiþ. Resim yapmayý çok severmiþ. Her türlü resim yapabilirmiþ:
Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler ve tekneler.
Mum boyalarýný çýkarmýþ ve baþlamýþ çizmeye ama öðretmeni:
- "Bekleyin! Daha baþlamayýn." diye baðýrmýþ. Herkes hazýrlanana kadar beklemiþler.
- "Þimdi Çiçek resmi yapacaðýz." demiþ öðretmeni, Küçük çocuk sevinmiþ. Çiçek resmi yapmayý çok severmiþ. Güzel güzel çiçekler yapmaya baþlamýþ. Pembe, portakal rengi ve mavi rengarenk çiçekler.

Ama öðretmeni

- "Bekleyin! Ben size nasýl yapacaðýnýzý göstereceðim." demiþ. Tahtaya bir çiçek resmi çizmiþ. Sapý yeþil, kendisi kýrmýzýymýþ.
- "Ýþte böyle. Tamam þimdi baþlayabilirsiniz." demiþ öðretmeni. Küçük çocuk öðretmeninin çizdiði çiçeðe bakmýþ. Sonra da kendi çiçeðine. Kendi çizdiði çiçeði daha fazla sevmiþ. Ama bunu söylememiþ. Kaðýdýn öteki yüzünü çevirmiþ ve öðretmeninkine benzer bir çiçek çizmiþ. Yeþil saplý kýrmýzý renkli bir çiçek.

Baþka bir gün küçük çocuk kapýyý kendi baþýna açabilmeyi baþardýðýnda öðretmeni ;
- "Bugün hamur çalýþacaðýz." demiþ.
Küçük çocuk çok sevinmiþ. Hamurla oynamayý çok severmiþ. Hamurdan çeþitli þeyler yapabilirmiþ: Yýlanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler ve hamurunu yoðurmaya baþlamýþ.

Ama öðretmeni;
- "Bekleyin! Daha baþlamayýn." diye baðýrmýþ ve herkes hazýrlanana kadar beklemiþler.
- "Þimdi tabak yapacaðýz." demiþ öðretmeni Küçük çocuk çok sevinmiþ Tabak yapmayý çok severmiþ. Çeþitli boyalarda ve þekillerde tabaklar yapmaya baþlamýþ.

Ama öðretmeni;
- "Bekleyin!. Ben size nasýl yapýlacaðýný göstereceðim." demiþ ve herkese derin bir tabak nasýl yapýlýr göstermiþ.
- "Ýþte böyle. Tamam þimdi baþlayabilirsiniz." demiþ öðretmeni.

Küçük çocuk bir öðretmeninin yaptýðý tabaða bakmýþ, bir de kendi yaptýðý. Kendi yaptýðý tabaðý daha çok beðenmiþ. Ama bunu kimseye söylememiþ. Hamurunu tekrar top haline getirmiþ ve öðretmeninkine benzer bir tabak yapmýþ. Bu derin bir tabakmýþ. Çok geçmeden küçük çocuk beklemeyi öðrenmiþ Ýzlemeyi de. Öðretmeninkine benzer þeyler yapmayý da Çok geçmeden Kendine özgü þeyler yaratamaz olmuþ.

Daha sonra küçük çocuk ve ailesi baþka bir þehirde yeni bir eve taþýnmýþlar. Ve küçük çocuk baþka bir okula gitmek zorunda kalmýþ.

Bu okul diðer okuldan daha da büyükmüþ. Dýþarýdan içeriye açýlan bir kapýsý da yokmuþ. Oldukça büyük basamaklardan çýkmak zorundaymýþ. Sýnýfýna ulaþmak için bir de uzun bir koridordan yürümek zorundaymýþ.

Daha ilk gün Öðretmeni;
- "Bugün resim çizeceðiz." demiþ.
Küçük çocuk çok sevinmiþ. Öðretmeninin komut vermesini beklemiþ. Ama öðretmen hiçbir þey söylememiþ, sadece sýnýfýn içinde, öðrencilerin arasýnda gezinmiþ. Küçük çocuðun yanýna gelince,

- "Resim çizmek istemiyor musun?" diye sormuþ
- "Ýstiyorum" demiþ küçük çocuk
- "Ne çizeceðiz" diye sormuþ küçük çocuk

Öðretmeni; - "Buna sen karar vereceksin" demiþ.
- "Nasýl çizeceðim?" diye sormuþ küçük çocuk
- "Nasýl istersen öyle" demiþ öðretmeni.
- "Hangi renkle boyayacaðýz?" diye sormuþ küçük çocuk
- "Hangi renkle istersen onla" demiþ öðretmeni
- "Eðer herkes ayný resmi çizerse, ayný renkle boyarsa kimin yaptýðýný nasýl anlayabilirim?" demiþ öðretmeni
- "Bilmiyorum!" demiþ küçük çocuk.

Ve pembe, portakal rengi ve mavi çiçekler yapmaya baþlamýþ. Yeni okulunu çok sevmiþ ön kapýdan sýnýfa bir kapýsý olmasa bile!


Helen E. Buckley

Bevadih

Geçen Mim abimin "Allah insaný adam yerine koyuyor !Bize ne oluyor ?" baþlýkl yazýsýný destekler mahiyette çok anlamlý paylaþýmdý...

Evlatlarýmýzý adam yerine koymaz,zamanýnda verilmesi gereken sorumlluklarý yüklemez,kendilerine "Hayýr" cümlesini az kullanýp alan açmaz isek þuan ki genclik gibi(istisnalar vardýr) hala baba eline bakar ...Ne yapacaðýný bilemez yýðýnlar yükselir...

Saðol caným....Emeðine saðlýk..

DAMRAM


kurtlarvadisi

Yukar git