Temmuz 17, 2019, 08:33:11
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Kinayeli Laflar Gönül Sarsýyor..!

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 19, 2009, 05:39:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kinayeli laflar gönül sarsýyor
Nasýl ifade edeceðini, nasýl söyleyeceðini bilemiyordu Her görüþmelerinde mutsuz ayrýlýyor, caný sýkkýn bir vaziyette yüzünü asýyordu Önceleri neden böyleyim diye kendi kendine hayýflanýyordu Þimdi “Bana niye böyle davranýyor?” diye düþünüyordu Arkadaþýnýn sözlerinin ardýnda sanki keskin kýlýçlar þakýrdýyor ve her seferinde kalbinin deðiþik yerlerinden yaralarla ayrýlýyordu
Ýmalar, kinayeli laflar, þaka yollu sarf edilen aslýnda gerçekliði hiç de göz ardý edilmeyecek sözler Ne annesinin titizliði, ne babasýnýn umursamazlýðý ne de kendisinin iþi kalýyordu O her seferinde söylenilen sözlerin ne manaya geldiðini bildiði halde sesini çýkarmýyordu Ümmühan öðretmen, aile dostlarý Zeynep hanýmýn davetlerine çok istekli gitmiyordu artýk Çünkü Zeynep hanýmýn alýþkanlýk haline gelmiþ olan imalarý onu huzursuz ediyordu Zeynep hanýmýn sözlerinde, üstü kapalý biçimde “anlatmak istedikleri bir þeyler mi var?” diye düþünmeden edemiyordu Onun sözlerinden bal damlamýyor, bilakis acý ve buruk bir tad veriyordu her kelime Ümmühan öðretmen, her seferinde bir mazeret buluyordu Annesi ona neden gitmediðini sorsa da o gitmeme sebebini izah etmeye mecal bulamýyordu Zeynep hanýma ne zamandýr tasarladýðý þu sözleri söylemek istiyordu: “Senin imalý ve kinayeli sözlerin beni çok kýrýyor Bana söylemek istediðin bir þey varsa bunu açýk açýk söyle Rahatsýz olduðun, yapýlmasýný istemediðin bir þey varsa bunu þaka yollu söyleme Bazen mimiklerin, yüz ifaden bile bana kötü þeyler hissettiriyor Kendimi küçük görmeme, deðersiz hissetmeme neden oluyor Sen bana “Senin hakkýnda hiç güzel þeyler söylemiyor muyum? Seni hep kýrýyor, hep zor durumda mý býrakýyorum?” diye soracaksýn Evet benim için güzel þeyler söylemiyor deðilsin Ama o imalarýn, o kinayelerin herkesin içinde benim kýrýlmama neden oluyor Buna ne olur dikkat et” Bu sözleri haftalar geçti söyleyemedi Bir gün eline kalemi kâðýdý alýp yazdý ve Zeynep hanýma gittiði bir gün eline tutuþturdu - Bana kýrýlmayacaðýný biliyorum, seni seviyorum Yazdýklarýmý okursan sevinirim Rahatlamýþtý Sýkýntýsýný anlatmýþtý Bir gün sonra annesi kendisine geldiðinde elinde bir zarf vardý - Kýzým bunu Zeynep gönderdi Merakla açtý Þunlar yazýyordu: - Sevgili Ümmühan; Yazdýklarýndan kendime büyük dersler çýkardým Sözlerimin kýrýcýlýðýný þimdi daha iyi anlayabiliyorum Bu konuda ne yapabilirim diye düþündüm Bir anda deðiþmemin mümkün olmayacaðýný da biliyorum Bunun için gayret edeceðim Senden özür dilerim Bundan sonra mecazlara, imalara sýðýnmayacaðým Benim güzel dostum Zeynep

Serhat Þeftali

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git