Haziran 25, 2019, 01:31:23
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Kadýn Sesi Bitkileri Nasýl Etkiliyor..?

Balatan liprade, Haziran 24, 2009, 12:04:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kadýn sesi bitkileri nasýl etkiliyor

Kadýn sesinin bitkilerin daha hýzlý büyümesini saðladýðý saptandý. Yapýlan bir araþtýrma sonucunda kadýn sesi dinletilen fidelerin erkek sesi dinletilenlere oranla ortalama 2,5 santimetre daha fazla uzadýðý belirlendi.   

Britanya Kraliyet Bahçecilik Derneðinin (RHS) yaptýðý araþtýrmada, kadýn bahçývanlarýn seslerinin domates fidelerinin daha çok büyümesini saðladýðý gözlemlendi.

Daily Telefraph'ýn haberine göre, RHS'nin Surrey'deki bir bahçesinde nisanda baþlayan deneyde, John Wyndham'ýn "The Day of the Triffids", Shakespeare'in "Yaz Gecesi Rüyasý" ve Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" adlý eserlerinden parçalar çeþitli kiþiler tarafýndan okunarak kayýt yapýldý.

10 domates fidesiyle yapýlan deneyde, bu kayýtlar fidelerin saksýlarýna iliþtirilen kulaklýk vasýtasýyla bitkilere dinlettirildi. Kontrol grubu olarak 2 domates fidesine ise hiçbir þey dinlettirilmedi.

Bir ay süren deneyin sonucunda, kadýn sesi dinletilen fidelerin erkek sesi dinletilenlere oranla ortalama 2,5 santimetre daha fazla uzadýðý belirlendi. Hatta bazý erkek sesleri o kadar baþarýsýz oldu ki, bu seslerin dinletildiði fideler "sessizlik içinde büyümeye býrakýlan" kontrol grubundaki fidelerden bile daha az büyüdü.

(aa)"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Kumsaati

Abim senin ne iþin var burda :D

çok sevindim inanýnki konu eklediðinizi görünce :)

liprade

Kara kaçaný bulamadýk...  :) Sabaha kaldýk...  :)

ÝnþALLAH bu sefer aksilik olmaz...


*Konuyu raydan çýkarmada ustalaþan kardeþlerim de varmýþ...  :)) Gözüm arkada kalmayacak demek ki...  :) )
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

bitkiler bile erkek seninden kötü etkileniyormuþ bakýn gorun :D
þaka bi yana iyiymiþ bu yaa bitki alýcam sesimi kaydedip dinlettiricem büyüsün çabucacýk :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Bu arada "Kadýnlar Çiçektir" deðil mi..?  :) :D :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Kumsaati

Alnt yaplan: liprade - Haziran 24, 2009, 12:24:11
*Konuyu raydan çýkarmada ustalaþan kardeþlerim de varmýþ...  :)) Gözüm arkada kalmayacak demek ki...  :) )


he bu konuda gözünüz arkada kalmasýn ;D

Kumsaati


Fussilet

Alnt yaplan: HAdeKa - Haziran 24, 2009, 12:35:23
bitkiler bile erkek seninden kötü etkileniyormuþ bakýn gorun :D
þaka bi yana iyiymiþ bu yaa bitki alýcam sesimi kaydedip dinlettiricem büyüsün çabucacýk :D


þunu sakýn unutma , Allah söyleyeceklerini erkekler vasýtasý ile söylemiþtir :))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

tmam ya hu kadýn erkek tartýþmasýna girmicem sadece espri yaptým ki zaten ben kadýn erkek tartýþmalarýnda bile hep erkeklerin tarafýnda olurum ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

HAdeKa

ona baklýrsa tüm peygamberler erkektir. hiç kadýn yok
yani kadýnlarý savnuyo deðilim
ben sesleri kasdettim zaten


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

DAMRAM

HEHE COK DOGRUDUR BENIM BITKILERIM CICEKLERIM KONUSMADIMMI GÜZEL ACMIYORLAR :))

kurtlarvadisi

Yukar git