Haziran 25, 2019, 09:42:36
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Zinetlerin Zekatý Nasýl Verilir?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 07:14:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zînetlerin Zekâtý Nasýl Verilir?

Altýn ve gümüþten yapýlmýþ zinet eþyalarýnýn zekâtý kendi cinslerinden olmayan bir þey ile ödeneceði takdirde aðýrlýklarý deðil, piyasa deðerleri esas alýnýr Bunda ittifak vardýr Fakat kendi cinsiyle ödeneceði takdirde, Ýmam-ý A'zam ile Ebû Yûsuf'a göre aðýrlýklarý, Ýmam-ý Züfer'e göre ise kýymetleri, Ýmam-ý Muhammed'e göre de bunlardan hangisi fakirin lehine ise, yani, hangisinin zekâtý daha fazla tutuyorsa ona itibar olunur
Sâf olmayýp karýþýk olan altýn ve gümüþte hangi madde fazla ise ona itibar edilir Altýn fazla ise o madde altýn kabul edilir Bakýr fazla ise bakýr, gümüþ fazla ise gümüþ kabûl edilir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git