Temmuz 19, 2019, 04:51:52 S
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Zekata Tabi Mallarýn Cinsleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 07:12:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekâta Tâbi Mallarýn Cinsleri

Altýn ve Gümüþün Zekâtý:
Gümüþte nisab 200 dirhem, altýnda ise 20 miskaldir
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarýndan fazla olarak bu miktar altýn ve gümüþü olan kimse, zekât verir 200 dirhem gümüþ, 561 grama; 20 miskal altýn da, 80, 17 grama tekabül etmektedir
Altýn ve gümüþte zekât nisbeti 40'ta 1'dir (yüzde 2,5) Buna göre 561 gr gümüþü olan kimse, 14 gram; 80 gram altýný olan ise 2 gram zekât verir
Altýn ve gümüþün nisablarýnda kendilerinden zekât verilmesi icab edip etmediðini tayin için, piyasadaki kýymetlerine deðil, aðýrlýklarýna bakýlýr Bunda ittifak vardýr Üzerindeki iþçilik ve san'at sebebiyle piyasa kýymeti itibariyle nisab miktarýný geçse bile aðýrlýðý nisab miktarýný bulmuyorsa o altýn ve gümüþe zekât düþmez
Hanýmlarýn Altýn ve Gümüþten Yapýlmýþ Ziynet Eþyalarýna da Zekât Lâzým Gelir mi?
Evet, bu zinetler 80 gram altýn veya 561 gram gümüþ miktarýný buluyorsa zekât gerekir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git