Haziran 26, 2019, 08:12:57 S
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Hangi Mallar Zekata Tabi Deðildir?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 07:10:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Hangi Mallar Zekâta Tâbi Deðildir?

1 - Bir insanýn gerek kendi þahsýnýn ve gerekse nafakasýný temin ile mükellef olduðu aile efradýnýn zarurî ihtiyaçlarýný karþýlayan ve þeriat dilinde havâyic-i asliyye (temel ihtiyaçlar) tabir edilen mallardan zekât lâzým gelmez
Havâyic-i asliyye içine þu mallar girer:
* Ýkametgâhlar, evin içindeki eþyalar, elbiseler, silâhlar, binek hayvanlarý veya taksi gibi binek vasýtalarý, þehirde evin bir aylýk nafakasý (aylýk maaþ) köyde ise 1 yýllýk nafakasý, ilim sâhiplerinin kitablarý, san'at erbâbýnýn âlet ve tezgâhlarý hep aslî ihtiyaçlardan sayýlýr
* Ticaret için olmayan ihtiyaçtan fazla ev eþyasýndan, giyeceklerden, yiyecek ve içecek maddelerinden dolayý da zekât lâzým gelmez Aslî ihtiyaçtan sayýlmayan kitab ve san'at âletleri de zekât þümûlüne girmez Altýn ve gümüþün dýþýndaki plâtin, vs gibi zinet takýmlarýndan; yâkut, zümrüt, inci, elmas gibi mücevherattan dolayý da zekât gerekmez
Þu kadar var ki bu gibi mallar aslî ihtiyaçlardan hariç olup kýymetleri de nisab miktarýna ulaþýnca, sâhibi zengin olmuþ olur Her ne kadar kendisine, bu mallardan zekât vermek gerekmezse de, fitre vermek ve kurban kesmek vâcib hâle gelir Ayrýca kendileri için, zekât ve sadaka almalarý da artýk câiz olmaz
2 - Aslî ihtiyaçlar gibi, borç karþýlýðý olan para ve mallara da zekât lâzým gelmez Borçlu bir kimse, borcunu ödedikten sonra, arta alan malý nisab miktarýna varmýyorsa, onun üzerinden de zekât sâkýt olur
Borçlar üç türlüdür:
1 - Sýrf kullara mahsus borçlar
2 - Allah'a aid olup içinde kullarýn da hakký olan borçlar (Zekât borcu gibi)
3 - Allah için yapýlan adak, keffaret ve fitre borcu
Ýlk iki borç, zekâtýn farz olmasýna mâni olur Þöyle ki:
Bir insan, nisaba mâlik iken, üzerinden bir yýl geçtiði halde malýnýn zekâtýný vermezse, onun zekâtý zimmetinde borç olarak kalýr Üzerinden ikinci bir yýl geçerse, önce birinci yýlýn zekât borcu ödenmelidir Bu borç, malýn nisabýný aþaðý düþürecek miktarda ise, ikinci yýl için zekât farz olmaz Birinci yýlýn zekât borcu, malýn nisabýný zekâttan muaf kýlacak kadar düþürmüyorsa, o takdirde, borç dýþýnda kalan mala zekât düþer
Baþka bir kimseye borçlu olmak da aynýdýr Eðer borç ödendiðinde malýn kýymeti nisabdan aþaðý düþmüyorsa, zekât gerekir
Üçüncü kýsým borçlar, zekâtýn farz olmasýný engellemezler
Borcun, zekâtý farziyetten düþürmesi için, borçlu kimsenin zimmetine, zekâtýn vâcib olmasýndan evvel geçmiþ olmasý þarttýr Yoksa bir malýn zekâtý vâcib hâle geldikten sonra, zekâtý verecek kimsenin borçlanmasý, zekâtý uhdesinden düþürmez
3 - Yalnýz kira bedellerini almak üzere elde tutulan ev, dükkânlardan ve bunlar gibi gelir getiren âlet ve nakil vasýtalarýndan zekât lâzým gelmez Ancak bunlarýn getirdikleri gelirler, aslî ihtiyaçlara harcandýktan sonra kalaný nisab miktarýný buluyorsa, o miktardan zekât verilir
4 - Haram mal için zekât verilmez Böyle haram bir mal, sâhibli bir mal ise, sahibine iade edilir Deðilse, fakirlere tasadduk edilmesi lâzým gelir
Ancak haram mal, helâl mala karýþmýþ olup, hangisinin haram, hangisinin helâl olduðunu ayýrdetmek mümkün olmaz hale gelmiþ ise, bütün maldan zekât gerekir
* Zekât borcu olan kimse, bu borcu ölürken vasiyet etmemiþ ise, mirasýndan alýnýp ödenmez Artýk mal vârislere intikal etmiþ olur Varisler isterlerse, bunu kendi hisselerinden teberrû yolu ile verirler
* Zekât zimmete deðil, malýn bizzat kendisine taallûk eder Buna binaen bir mal zekâtý vâcib hâle geldikten sonra kendiliðinden zâyi olsa, zekâtý, sâhibi üzerinden düþer Fakat sâhibi tarafýndan bilerek harcanýp tüketilse (meselâ baþkasýna baðýþlamak veya onunla mesken almak gibi) zekâtý sâkýt olmaz
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git