Haziran 27, 2019, 04:19:59 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Zekat Vermemenin Cezasý Nedir?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 07:07:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekât Vermemenin Cezasý Nedir?

Çok aðýr mânevi müeyyideler vardýr Yüce Allah zekâtýný vermeyenlerin kýyâmette çok büyük azabla karþýlaþacaðýný haber vermektedir:
"Kýyâmet gününde stok edilen altýn ile gümüþün üzerleri Cehennem ateþinden kýzdýrýlacak da bu mal biriktirenlerin alýnlarý bunlarla daðlanacak ve onlara þöyle denilecek: Ýþte bu, (zekâtýný vermeyip) stok etiðiniz paralar Ve stok ettiklerinizin cezasýný çekin" (et-Tevbe, 34)
Âyet-i kerîmede zikri geçen stok, zekâtý ödenmeyen paralara þâmildir
Baþka bir âyet-i kerîmede de þöyle buyurulur:
"Allah'ýn fazlýndan verdiklerini kullarýndan esirgeyenler için omalýn hayýr olduðunu zannetme Belki o mal, onlar için þerdir Kýyâmet gününde fakirlerden esirgedikleri o mal, onlarýn boyunlarýna halka yapýlacaktýr" (Âl-i Ýmrân, 180)
Bu hususta bâzý hadîs-i þerîflerde de þöyle buyurulur:
"Deve, sýðýr ve koyun sahibi bir müslüman, bu mallarýn zekâtýný ödemezse, kýyâmet gününde o hayvanlar dünyada olduklarýndan daha semiz ve daha büyük halde gelecekler ve herbiri boynuzu ile ona toslayacak, ayaklarý ile de çiðneyecek Sonuncusu iþini bitirince, birincisi yeniden toslamaya ve çiðnemeye baþlayacak, tâ ki insanlar muhakeme edilinceye kadar"
"Cenâb-ý Hak, kime mal verir de zekâtýný ödemezse kýyâmet gününde o mal sahibine, gözlerinin üzerinde simsiyah iki benek bulunan gayet zehirli ve (zehirinin te'esirinden baþý) kel bir yýlan þeklinde görünerek boynuna gerdanlýk yapýlacak Sonra da iki çene kemiðini, yani avurdunu iki tarafýndan yakalayýp þöyle diyecek: Ben senin malýným, ben senin zekâtýný vermeyip stok ettiðin servetinim"

Mehmet Dikmen

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git