Haziran 19, 2019, 06:59:15 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Ekin Ve Meyvelerin Zekatý

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:49:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Ekin ve Meyvelerin Zekâtý:

Ekin ve meyve gibi arazi mahsûlâtýndan hükûmetçe alýnacak zekât, arazinin nev`ine göre deðiþir Bugün müslümanlarýn ellerinde bulunan araziler baþlýca 4 nev`e ayrýlýr:

1 - Arâzi-i Öþriye: Bu, fethedilip kendi rýzalarý ile müslüman olan yerlerin ahâlisine, veya kahren fethedilip Ýslâm mücahidlerine mülk olarak verilen topraklardýr Arab yarýmadasý topraklarý bu sýnýfa girmektedir Bu topraklarýn mahsûlatýndan 10`da bir nisbetinde ve öþür namýyla zekât alýndýðý için, bu topraklara arâzi-i öþriyye denilmiþtir

2 - Arâzi-i Haraciyye: Bu, sulh veya kahr ile fethedilip eski gayr-i müslim ahalinin elinde býrakýlmýþ veya baþka gayr-i müslimlere verilmiþ topraklardýr Irak köyleri ve havalisi eskiden bu kabilden idiler Bu nevi araziden ya mahsûlâta göre, veya münasib görülecek muayyen bir miktarda harç adý altýnda, bir vergi alýnýr Bu zekâttan sayýlmaz

3 - Arâzi-i Memlûke: Bu memleket arazisinden olup devlete ait iken bilâhare bir bedel karþýlýðý bâzý kimselere satýlmýþ topraklardýr Bunlarýn mahsulâtý da, sâhibi müslüman olursa arâzi-i öþriyye gibidir

4 - Arâzi-i Memleket: Bu, vaktiyle müslümanlar tarafýndan fethedilip bir kimseye mülk olarak verilmeksizin umum müslümanlar için ibka edilmiþ, devlet elinde tutulmuþ topraklardýr Bu topraklarýn sadece tasarrufu, ekilip biçilmesi þahýslara verilmiþtir Topraðýn mülkiyeti devlete aittir Bunlar hükümete belli bir vergi ve iþletme ücreti (bedel-i icare) öderler Binaenaleyh bu nevi arazinin mahsulâtýndan öþür namýyla zekât lâzým gelmez Sadece hükümetin tayin edeceði vergiyi öderler Arâzi-i öþriyyede yetiþen ekin ve meyvelerin zekâtý, öþür, yani 10`da bir`dir Ancak bu, ekin ve meyveler ýrmak ve yaðmur suyu ile sulanýyorsa böyledir Dolaplar ve hayvanlar ile sulanýyorsa 20`de bir nisbetinde zekât alýnýr Mahsulât üzerinden 1 yýl geçmesi gerekmez Bir senede müteaddit defa vücuda gelen mahsulâtýn hepsinden ayný nisbette zekât alýnýr Arazi mahsulâtýnda, imam-ý A`zam`a göre nisab câri deðildir Az da olsa, çok da olsa 10`da bir nisbetinde zekâtý alýnýr Öþürde itibar araziyedir Mal sahibine deðildir Binaenaleyh çocuklara ve delilere ait arazilerden öþür alýnýr


Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git