Haziran 26, 2019, 10:26:39 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Türkiye Arazilerine Öþür

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:47:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Türkiye Arazilerine Öþür Düþer mi?

Diyanet Ýþleri Baþkaný Din Ýþleri Yüksek Kurulunun bu konu ile ilgili 18121981 tarihli açýklamasý þöyledir: "Ýslâm Hukukuna göre, müslüman bir ülkenin sýnýrlarý içinde bulunan ekilip biçilen topraklar:
a Memleket arazisi (arazi-i emîriyye),
b Mülk arazi (Öþür ve haraç arazileri),
c Vakýf arazi (arazi-i mevkûfe) gibi kýsýmlara ayrýlýr Bunlardan memleket arazisinin mülkiyeti devlete ait olup tasarrufu (ekilip biçilmesi); senelik belli bir ücret veya elde edilen mahsûlün sekizde bir, onda bir gibi bir kýsmý karþýlýðýnda tâlib olan ve devletçe uygun görülen ferdlere verilmiþtir Ekip biçmek üzere kendilerine bu arazilerin verildiði kimseler bu topraklarda kiracý; ödedikleri vergi ve hisseler de kira bedeli sayýlmýþtýr Hanefî mezhebine göre, bir arazide kira ile öþür birleþemeyeceðinden bu durumdaki arazilerin mahsullerinden ayrýca öþür gerekmiyeceði beyan edilmiþtir Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda Ýnparatorluk sýnýrlarý içinde kalan arazi, genellikle memleket arazisi (arazi-i emîriyye) kabûl edildiðinden elde edilen mahsûlden devlete verilen onda bir, sekizde bir gibi hisseler, bu topraklarýn kira bedeli sayýlmýþtýr Fakat devletçe, daha sonra özel kanunla bu araziler ekip biçenlere mülk olarak verildiðinden, hâlen bu topraklar mülk arazi hükmünde bulunmaktadýr Bu itibarla elde edilen mahsûlün zekâtýnýn verilmesi gerekir Toprak mahsullerinin zekâtýna, bilindiði üzere "öþür" denilmektedir"

Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git