Haziran 26, 2019, 06:47:49
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Atlarýn Zekatý

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 06:37:02 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Atlarýn Zekâtý:


Erkek ve diþi karýþýk olmak þartý ile saime bulunan atlarýn zekâtý vardýr Bu þekildeki atlara sahip olan kimse, dilerse her ata karþýlýk bir dinar altýn zekât verir Dilerse bu hayvanlarý kýymetlendirerek 40`ta birini verir Yalnýz erkek olan veya yalnýz diþi olan atlarda zekât yoktur Ticaret için olmadýkça katýr ve eþeklerin de zekâtý yoktur Ticaret için alýnýp satýlan köpek, kuþ ve benzeri hayvanlar da, ticaret eþyasý gibi, kýymetleri üzerinden zekâta tâbidirler Kýymetlerinin 40`ta biri zekât olarak verilir

Mehmet Dikmen
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git