Haziran 19, 2019, 07:33:47 S
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Þafii Mezhebinde Zekat; Zekatýn Hükmü Delili

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 03:50:53 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekâtýn Hükmü ve Delili


Zekât, Ýslâm'ýn en önemli rükûnlarmdan biridir Zekâtýn farz olduðunu belirten kesin deliller, zekâtý, dinde zaruri olarak bilinen ve in­kâr edenin kâfir olacaðý rükûnlardan kýlmýþtýr
Namazý kýlýn, zekâtý verin! (Bakara/43)
'Zekâtý verin' emri Kur'an'da birçok yerde tekrar edilmiþtir Kur'an'ýn 32 ayetinde zekâttan söz edilmiþtir
Zekât'ýn hadîsten delili ise Hz Peygamber'in þu sözüdür:
Ýslâm, beþ esas üzerine bina edilmiþtir: Allah'tan baþka ilah olmadýðýna, Muhammed'in O'nun kulu ve rasûlü olduðuna þehadet etmek, namaz kýlmak, zekât vermek, haccetmek ye Ramazan orucunu tutmak[2]
Onlar buna itaat ederlerse, kendilerine þunu bildir ki Allah onlara zekâtý farz kýlmýþtýr Bu zekât, zenginlerden alýnýr, fakirlere verilir[3]
Bu konuda daha birçok hadîs vardýr

Büyük Þafii Ýlmihali
Yazarlar: MEl-Hin - Mel-Buða - A Eþþerbeci
______________
[2] Buharî/8, Müslim/l6 ve baþka muhaddisler

[3] Buharî/1331, Müslim/19 ve baþka muhaddislerRabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git