Haziran 27, 2019, 08:55:32
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Þafii Mezhebinde Zekat; Zekatýn Vacip Olduðu Mallar

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 22, 2009, 03:46:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekâtýn Vacib Olduðu Mallar


Zekâtýn vacib olmasýndaki esas, malýn artmasýdýr Bu bakýmdan art­maya kabiliyeti olan her mala zekât düþer Camid (donuk) ve geliþmeyen mallara zekât taalluk etmez Bunun hikmeti açýktýr Çünkü donuk ve çeliþmeyen bir maldan zekât verildiðinde takriben kýrk yýlda zekât o malý yok eder Böylece mal sahibi zarara uðramýþ olur
Geliþmeye kabiliyeti olan mala gelince, zekât burada geliþmeye tâbi olarak taalluk eder Malýn esasýnýn, zekâttan ötürü yok olma tehlikesi or­tadan kalkar Ýþte bu esasa binaen kendisine zekâtýn vacib olduðu mallar þunlardýr:
1 Altýn ve Gümüþ
Altýn ve gümüþe, ister sikkeli, ister sikkesiz olsun zekât düþer Bunlar hakikaten veya itibaren mülk sahibinin tasarrufu altýna giren maldýr Bun­lar, altýn ve gümüþün yerine geçen kaðýt paralar ve senetler de olabilir


Altýn ve Gümüþe Zekâtýn Vacib Olduðunun Delili


Altýn ve gümüþü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara pek acýklý bir azabý müjdele!
(Tevbe/34)
: Keneden (biriktirmekten) maksat, kendisine zekât düþen malý hap­setmektir Buharî, yukarýdaki ayetin tefsirini îbn Ömer'den þöyle rivayet ediyor: 'Malý biriktirip de onun zekâtýný vermeyen kimseye azap vardýr'[17]
Hz Peygamber þöyle buyurmuþtur:
Altýn ve gümüþün (zekât) haklarýný te'diye etmeyen her altýn ve gümüþ sahibi kýyamet günü olduðunda, o altýn ve gümüþleri kendisi için ateþten levhalar haline getirilir, cehennem ateþinde kýzdýrýlýr sonra bu kýzgýn levhalarla böðrü, alný ve sýrtý daðlanýr Bunlar soðudukça azap için tekrar kýzdýrýlýr Bu azaplandýrma miktarý elli bin sene olan bir gün içinde, kullar arasýnda hüküm verilinceye kadar sürer Neticede o kimse ya cennete veya cehenneme doðru giden yolunu görür (yahut, cennet veya cehenneme doðru giden yol kendisine gösterilir)[18]

Kendisine Zekât Taalluk Eden Altýn ve Gümüþün Çeþitleri


a Gümüþten yapýlmýþ dirhemler, altýndan yapýlmýþ dinarlar, onlardan meydana getirilen altýn ve gümüþ sikkeler
b Altýn ve gümüþ külçeler
c Kullanmak veya süs için hazýrlanan altýn ve gümüþ eþyalar Kadýnlarýn Zînet Eþyalarýnda Zekât Yoktur
Zekât düþen süs eþyalarýndan, kadýnýn süs eþyasý istisna edilmiþtir Onlarda zekât yoktur Örneðin kadýnýn israf sýnýrýna varmayan altýn veya gümüþ takýsýna veya erkeðin gümüþ yüzüðüne zekât düþmez Bunun ne­deni, onlarý süs eþyasý olarak kullanmanýn onlardaki geliþme sýfatýný yok etmesidir
Hz Peygamber þöyle buyurmuþtur:
Zînet eþyasýnda zekât yoktur[19]
Sahabeden rivayet edilen eserler de bu hükmü teyid etmektedir Ýmam Mâlik'in Hz Aiþe'den rivayet ettiðine göre Hz Aiþe, kardeþinin kýzlarýnýn velisiydi Bu yetimler onun yanýndaydý Hz Aiþe onlarýn takýlanndan zekât vermiyordu[20]
Abdullah b Ömer, kýzlarýna ve cariyelerine altýn takýlar yaptýrýrdý ve bunlardan zekât vermezdi
Bir kiþi Cabir b Abdullah'a þöyle sordu:
- Takýda zekât var mý?
- Hayýr, yok![21]
Bu hüküm, altýn ve gümüþten olup da kullanýlmasý haram olan eþyalar için geçerli deðildir Meselâ bir kiþi gümüþ yüzükten baþka bir taký edinirse veya kullandýðý aletleri altýn ve gümüþten yaparsa veya duvara asmak için altýn veya gümüþten bir levha yaparsa bunlara zekât düþer Bu eþyalarda geliþme vasfý her ne kadar ortadan kalkmýþsa da buna itibar edilmez Çünkü geliþme vasfýný ortadan kaldýran sebebin kendisi haramdýr
___________
[17] Buharî/1339
[18] Müslim/987, (Ebu Hüreyre'den)
[19] Beyhakî, IV/138, Dârekutnî, H/107
[20] Ýmam Mâlik, Muvatta, 1/250
[21] Ýmam Þafii, ei-Umm, 11/34-35

Büyük Þafii Ýlmihali
Yazarlar: MEl-Hin - Mel-Buða - A Eþþerbeci
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git