Haziran 26, 2019, 08:27:52 S
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Hazret-i Hafsa (r.a)Müminlerin annesi...

Balatan DAMRAM, Haziran 19, 2009, 08:56:28 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Hazret-i Hafsa (r.a)Müminlerin annesi...

Hz.Peygamberimiz'in risaletinden beþ sene önce doðdu.

Hz.Ömer r.a. kýzý. Annesi büyük sahabi Osman b. Mazun kýzkardeþi Zeynep.

Ýslamý ne zaman kabul ettiði bilinmemektedir.


Hz.Ömer'in Ýslam'ý kabülünden sonra bütün aile ve yakýnlarýnýn müslüman olduðu bilgisinden yola çýkýlarak onun da babasýyla birlikte müslüman olduðu söylenebilinir


Ýlk evliliði

Müminlerin annesi Hz.Hafsa daha önce Huneys b.Huzafe es Sehmi ile evlenmiþti. Huzfe Habeþistan'a hicret eden müslümanlardandýr. Hz.Hafsa'nýn da bu hicrete katýldýðý yolunda rivayetler bulunmaktadýr. Habeþistan'dan dönen Huzafe daha sonra eþi Hz.Hafsa ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hz.Huneys b.Huzafe Uhud savaþýna katýlmýþ ve ciddi biçimde yaralanmýþtý. Bu yara sonucu Medine'de þehit oldu.

Zatý Saadetleriyle Evliliði

Hz.Hafsa beyinin yarasýný bizzat kendisi tedavi etmeye çalýþmýþtýr. Beyinin vefatýna çok üzülür ve yas tutar. Nihayet Hz.Ömer dul kalan kýzýný Hz.Ebubekir'e nikahlamak ister cevapsýz kalýr, bu kez o günlerde eþi Resulullah'ýn kýzý Rukiye'nin vefatý ile yalnýz kalan Hz.Osman r.a. nikahlamak istersede, Resulullah'ýn kýzý Ümmü Gülsüm ile evlenmeyi uman Hz.Osman bire süre düþündükten sonra:
- Þu günlerde evlenme doðru deðil, diyerek özür diler.
Gerçek bir mümüne yakýþacak þekilde kýzýný salih bir mümine nikahlamak için çaba harcayan Hz.Ömer, neticeye ulaþamayýnca büyük bir üzüntüyle Hz.Peygamber'e gider. Söz sýrasýnda:
- Ya Resulullah, Osman'a þaþýyorum. Hafsayý nikahlamayý teklif ettim yanaþmadý, diye dert yanýnca.
Hz.Peygamberimiz:
- Sana Osman'dan daha hayýrlý bir damat, Osman'a da senden daha hayýrlý bir kaynata tavsiye edeyim mi?
Hz.Ömer:
- Evet ya Resulullah.
Hz.Peygamberimiz buyururlar:
- Sen kýzýn Hafsa'yý bana nikahlarsýn, ben de kýzým Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarým.
Bu teklif karþýsýnda bütün dünyalar Hz.Ömer r.a. olmuþtu. Allah Resulu ile akrabalýk kurmak hususunda büyük bir istek duymasýna raðmen teklif etmek cesaretini gösteremiyordu. Çünkü Hz.Hafsa, Hz.Ayþe'nin deyimiyle, "Tam babasýnýn kýzý" yani biraz sert idi. Resulullah bu teklifi ile Hz.Ömer'in duyduðu þiddetli arzuyu gerçekleþtirerek hem aralarýndaki yakýnlýðý pekiþtirmek, hem de onun Ýslam'a yaptýðý hizmetleri ödüllendirmek istemiþti.

Resulullah ile Hz.Hafsa'nýn düðünü hicri üçüncü yýlýný ortalarýnda yapýldý. Dörtyüz dirhem mehir verildi.
Zatý Saadetleri bir ara Hafsa'yý boþamak istemiþ ancak Cebrail'in " O çok oruç tutan çok namaz kýlandýr. Senin cennette de zevcendir" emriyle talaktan geri dönmüþtür.

Tahrim Hadisesi

Hz.Peygamber'in eþleri içersinde birbiriyle en iyi anlaþanlarý Hz.Hafsa ile Hz.Ayþe idi. Hatta ikisinin sebeb olduklarý bir takým olaylar üzerine Tahrim Sûresi gelmiþti.
Zatý Risaletpenahileri helvayý ve balý çok severlerdi. Ýkindi nemazýndan sonra hanýmlarýnýn yanýna gelirlerdi. Bir ara Hz.Hafsa'nýn yanlarýna gelmiþlerdi. Her zamankinden fazla evde kalýnca, kadýnlýk tabiatýnýn bir eseri olarak, Hz.Ayþe'nin içine bir kurt düþer, iþi kurcalmaða kalkar. Anlaþýlýki, bir kadýn Hz.Hafsa r.a. bir mikdar bal hgediye göndermiþtir. Zatý Saadetleride oturup balý yemiþlerdir. Hz.Ayþe meseleyi Hz.Sude'ye anlatýr ve kendisinede þunu öðretir:
- Zatý Saadetleri senin yanýna geleceklerdir, geldiði zaman, söyle" Ye resulullah siz Magafir mi *yediniz?
Hz.Sude r.a. bu soruyu Resulullah'a sorunca, buyurdular:
- Hafsa'nýn evinde bir az bal yedim.
- Yediðiniz bal muhtemlen yabani arý balý idi.
Resulullah, bir ara yine Hz.Hafsa'nýn evine geldiklerinde kendine bal ikram edilmek istendiðinde:
-Caným bal yemek istemiyor, bundan böyle de bal yemeyeceðim, buyurdular.
Zatý Saadetleri bal yememeðe karar verince, Vahy gelip aþaðýdaki Ayeti Kerime nazil olur:
"Ey Peygamber! Eþlerinin rýzasýný gözeterek Allah'ýn sana helâl kýldýðý þeyi niçin kendine haram ediyorsun?." (Tahrim Sûresi/1)

Bu hadiseden sonra, Zatý Saadetleri Hz.Hafsa'ya tenbih edip kendisine açtýðý gizli bir sýrrý ** kimseye söylememesini tenbihler. Hakat Hz.Hafsa Hz.Ayþe'den gizleyemez. Bunun üzerine aþaðýdaki ayeti kerime nazil kýlýndý:
"Peygamber, eþlerinden birine gizlice bir söz söylemiþti. Fakat eþi, o sözü baþkalarýna haber verip Allah da bunu Peygamber'e açýklayýnca, Peygamber bir kýsmýný bildirmiþ, bir kýsmýndan da vazgeçmiþti. Peygamber bunu ona haber verince eþi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygamber: Bilen, her þeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. " (Tahrim/3)

Bu þekilde, Resulullah üzülünce, Hz.ayþe ve Hz.Hafsa ikisi birlikte bir çare aramaða baþlarlar. bunun üzerine ikisi hakkýnda aþaðýdaki ayet-i kerime nazil olur:
"Eðer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz sapmýþtý. Ve eðer Peygamber'e karþý birbirinize arka verirseniz bilesiniz ki onun dostu ve yardýmcýsý Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunlarýn ardýndan melekler de (ona) yardýmcýdýr" (Tahrim/4)

Ahlak ve Adetleri

Hz.Hafsa r.a. dini hususlara kuvvetli baðlý idi, çok geceleri ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutardý. Ömrünün sonuna kadar orucunu býrakmadý. Biraz hiddetli, çabuk kýzardý. Bazen, Zatý saadetleriyle çekiþmeðe bile cesaret ederlerdi. Sahih-i Buhari'de Hz.Ömer'den Hz.Hafsa hakkýnda bir rivayet nakl edilmiþtir:
Cahiliye devrinde kadýna pek önem verilmezdi. Bir ara benim bir iþim oldu, karým bu konuda konuþmak isteyince baðýrarak:
- Sana ne oluyor, bu iþe sen nasýl karýþýrsýn? Karým:
- Sen bana söz söyletmek istemiyorsun, halbuki senin kýzýn Resulullah'a karþý söz söyleyip cevap bile veriyor.
Bende bu sözü duyduktan sonraHafsa'ya gittim ve sorup, mesele nedir diye anlamak istedim.
- Annen böyle söylediðine göre, demek sen Resulullah'a karþý geliyormuþsun? Sakýn bundan böyle bunun gibi hareket yapayým demeyesin. Yoksa azabý Ýlahi'den kurtulamazsýn, diye kendisini korkuttum.

Vefatý

Hz.Hafsa hicri 45 yýlýnda Medine'de vefat etmiþtir.--------------------------------------------------------------------------------


KAYNAK:
1) Kadýn Sahabiler, Mevlana Niyaz, Tercüme: Prof Ali Genceli, Toker Yayýnlarý
2) Þamil Ýslam Ansiklopedisi
3) Elmalý Tefsiri
*Magafir, bir nevi çiçek, bal arýlarý usaresini çekerlerdi. Resulullah bu çiçeðin aðýr kokusunu sevmezlerdi.
** Sýr olan söze gelince, bu konuda da üç sözden bahsedilmektedir.


Birincisi, en sahih olarak rivayet edileni, bal þerbeti yeminidir.

Ýkincisi, esasen rivayeti zayýf olmakla beraber daha çok yaygýn olan Mâriye yeminidir. Fakat bunlarýn ikisinin de diðer eþlerden gizlenmesi gereken büyük bir sýr olacaðýný, bundan dolayý iki kadýna karþý çýkýp Peygamber'in nâil olduðu bütün kudret ve kuvvetin beyanýyla "Þüphesiz ki onun dostu ve yardýmcýsý Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunlarýn ardýndan melekler de ona yardýmcýdýr." (Tahrim, 66/4) diye gayet dehþetli bir ihtar ve tehdidin reva görüleceðini, akýl pek de kabul edebilecek gibi görünmez. Gerçi asýl mesele söylenen sýrrýn büyüklüðünde deðil, zatýnda küçük de olsa, sýr olmasý itibariyledir. Önemsiz gibi görünen birtakým þeyler vardýrki, sýrasý gelince pek büyük bir öneme sahip olabilirler. Küçük bir sýrrý saklayamayanýn büyüðünü hiç saklayamayacaðý cihetle kendisine verilen bir emaneti muhafaza edemeyeceðinden dolayý emniyet ve güveni zayi etmiþ, bir töhmet ve hýyanet konumuna düþmüþ olur. Bununla beraber ona yapýlacak kýnama ve azarlamanýn da, sýrrýn mahiyetiyle uygunluk arzedeceði, "Bir kötülüðün cezasý, ona denk bir kötülüktür. Kim baðýþlar ve barýþý saðlarsa, onun mükafatý Allah'a aittir." (Þûrâ, 43/40) hükmüyle bilinmektedir. Bu yüzden kanaatimizce burada söylenen sýrrýn baþka bir söz olmasý gerekir.

Üçüncüsü, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kendisinden sonra devlet baþkanlýðýnýn Ebu Bekr'e ve Ömer'e geçeceðini Hafsa'ya bir müjde olarak haber vermiþ ve gizlenmesini emretmiþ olmasýdýr. Tefsirlerin birçoðunda zikredilmiþ olan bu haber, gerçi Kütüb-i Sitte'de (altý kitapta) nakledilmemiþtir. Ancak Mâriye olayýný rivayet edenler içinde bu haberi de rivayet edenler olduðu gibi baþka güvenilir zatlar da nakletmiþlerdir. "el-Bahru'l-Muhît"de Ebu Hayyan þöyle diyor: "Hadis, Mâriye sebebiyledir; bir de bal içtim denilmiþtir. Meymûn b. Mihrân dedi ki: "Hadis, Peygamber'in Hafsa'ya sýr olarak söylediði þu hadistir: "Ebu Bekr ve Ömer benden sonra hilafet yoluyla benim emrime sahip olacaklardýr". Hafsa da gizlice Aiþe'ye söyledi. Hakikaten bu iþin gizlice söylendiði hakkýnda daha baþka haberler de vardýr." Ýbnü Ebî Adî ve Ebu Nuaym Hz. Ebu Bekr'in faziletleri hakkýnda ve Ýbnü Merdûye birkaç yolla Hz. Ali ve Ýbnü Abbas'tan þöyle rivayet etmiþlerdir. Her ikisi de dedi ki: "Ebu Bekr ve Ömer'in emirlikleri Allah'ýn kitabýnda vardýr. "Peygamber, eþlerinden birine gizlice bir söz söylemiþti..." (Tahrim, 66/3) Peygamber Hafsa'ya demiþti ki: "Baban ve Aiþe'nin babasý benden sonra insanlarýn vâlisidirler. Sakýn kimseye söyleme." En iyisini Allah bilir."

kurtlarvadisi

Yukar git