Haziran 26, 2019, 05:55:13
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Hazret-i Ümmü Seleme (r.a)Müminlerin annesi...

Balatan DAMRAM, Haziran 19, 2009, 08:44:55 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Hazret-i Ümmü Seleme (r.a)Müminlerin annesi...
Ýlk hicaba giren haným ...

Asýl adý Hind'dir. Oðlu Seleme'den dolayý, Ümmü Seleme diye adlandýrýlmýþtýr. Babasý Ebu Umeyye bint-i Mugayre Ýbn-i Ömer Ýbn-i Mahzun, annesi Atik bint-i Amir Ýbn-i Rabia Ýbn-i Malik Kinaniye idi.

Ýslamiyete intisabý

Kocasýda kendiside ilk müslümanlardandý. Nübüvvetin ilk günlerinde halkýn keþmekeþ olduðu zamanlarda, Hakkýn nerede olduðunu anlayýp Ýslam halkasýna girmiþti

Ýlk Evliliði


Ýlk önce halasýnýn oðlu Hz.Ebu Seleme Ýbn-i Abdul Esedile evlenmiþti.Hicret

Beyi ile birlikte Habeþistana hicret etmiþler. Orada bir müddet kaldýktan sonra Medine'ye geldiler. Medinye geldikten sonra felaketlerle karþýlaþtý. Kendi dilinden olay þöyle anlatýlýr:


"Ebu Selem e ile Medineye gelmeðe karar verdik. Bir devemiz vardý. Bu deveye çocuðumuz Seleme ile birlikte binmiþtik. Ebu seleme de devenin yularýný tutmuþ yürüyordu. Benu Mugayre mýntýkasýna geldik. Bunlar benim baba tarafýmdan aþiretim idiler. Ebu selemeye eziyete etmeðe baþladýlar ve


"Bizim kýzýmýzý sen neden böyle fena bir durumda bulundurursun?" dediler. Yularý Ebu Selemenin elinden aldýlar ve beni kendileri ile alýp götürdüler. O ara, Ebu Seleme'nin aþireti Benu Abdül-Esed halký da çýka geldi. Onlar da oðlum Seleme'yi aldýlar ve Beni Mugayrelilere þöyle dediler:


"Madem ki siz kendi kýzýnýzý kocasýndan ayýrýp almak istersiniz, biz de kendi çocuðumuzu elbette ki sizin yanýnýzda býrakmayýz." Ýþte bu þekilde ailemiz daðýldý. Üçümüzden her birimiz bir tarafda, birbirimizden ayrýldýk. Beni çekiþmeler esnasýnda hýrpaldýlar, fenalýk geçirdim. Hicret hükmü verilmiþ olduðundan, Ebu Seleme Medinenin yolunu tutup yola devam etti. Çünkü Ebu Seleme ne kendi aþiretine ne de beni m aþiretime söz anlatamamýþtý. Yapayalnýz Medineye vardý. Ben de kendi aþiretime geldim.


Sabahleyin evden çýkar, bir toprak yýðýnýnýn üzerine oturur akþama kadar aðlardým. Bir sene böyle geçti. Bir gün bu periþan halimi gören biri bana bir þeyler olmasýndan korkarak aþiretin ileri gelenlerini toplayarak:


"Siz ne biçim insanlarsýnýz? Bu zavallý kadýndan ne istersiniz? Niçin bunu çocuðundan ve kocasýndan ayýrýrsýnýz? Niçin bunlarý birbirine kavuþturmazsýnýz?"


Adamcaðýz bunlarý öyle içtenlikle söylüyorduki, herkes tesir altýna kaldý. Bana acvýdýlar ve kocamýn yanýna gitmeme müsaade ettiler. Beyimin aþiretide, bunun üzerine çocuðumu getirip teslim ettiler. Bana bir deve bir havdec temin ettiler. Oðlumla yapayalnýz yola koyulduk. Ne yapacaðýmý þaþýrmýþtým. Ýþte o sýrada Osman Ýbn-i Talha çýka geldi. Nereye gitmek istediðimi sorup, neden yalnýz baþýma lkaldýðýmý öðrenmek istedi. Ben de kimsem olmadýðýný ve baþýmdan geçenleri anlattým. Bana yardým etti. Konakladýðýmýz zaman çeker gider uzakta bir aðacýn altýnda istirahat ederdi. Medine yakýnlarýnda Kaba mevkine geldiðinde Ebvu Selem'yi bulup beni teslim ederek, kendisi Mekke'ye döndü. "


Hz.Ümm-i Seleme, Osman Ibn-i Talha'nýn bu iyiliðini her zaman hatýrlar ve bu hususta hep þöyle derdi.


"Ben Osman Ibn-i Talha'dan daha yüksek seciyeli ve iyiliksever bir insan görmedim"

Ýlk hicaba giren haným

Hz.Ümmü Seleme hicaba ilk girmiþ bulunan (Mesture) hatun idi. Medine'ye örtünerek gelmiþti. Yüksek bir aileye mensub idi. Kaba mevkine geldiði zaman, halk kendisine kim olduðunu surduðunda "Ümeyyenin kýzýyým" dediðinde kimse inanamýþtý. Çünkü o zamanlar asil ailelerin kadýnlarý yalnýz baþýna yola çýkmazlardý. Nerde Ebu ÜÐmeyye'nin kýzý çýksýn. Hz.Ümmü Selem Ýslam için, Hak Teâla'nýn emri için bu yolculuða katlanmýþtý.

"Ya Rabbi ondan daha iyisini onun yerine koy"

Daha hicret henüz bitmiþti. Kocasýna yeni kavuþmuþtu. Ebu seleme cihad için uhud gazasýna katýlýr. Bir ok ile yaralanýr. Bir ay kadar tedavi sonucu iyileþir. ancak aradan zaman geçtikçe eski yara yeniden açýlýr, bir türlü düzelmek bilmez ve vefat eder.


Hz.Ummu Seleme vefat haberini Rersul-i ekrem'e ulaþtýrýr. Resulullah evlerine teþrif eder, gönüllerini alýr, sabýr tavsiye ederek þöyle buyururlar:


"Ey Ummu Seleme þöyle dua et: Ya Rabbi ondan daha iyisini onun yerine koy".


Sonra Resulullah s.a.v., Ebu Selemenin cenazesinin baþý ucuna geldiler ve cenazenin hazýrlanmasý ile bizzat meþgul oldular. Cenaze namazýný kýldýrdýlar ve namazda "dokuz tekbir" aldýlar. Halk, neden böyle yaptýklarýný sorunca, buyurdularki.


"Bu zat bin tekbire müstehaktýr"


Ebu Seleme vefat ettiði zaman gözleri açýk idi. Zatý Saadetleri kendi mübarek elleriyle onun gözlerini kapattýlar ve kendileri için maðfiret duasýnda bulundular.

Zatý Saadetleriyle Evliliði

Ebu Seleme'nin vefatýnda Hz.Ummu Seleme r.a. hamileydi. Ýddet geçtikten sonra Hz.Ebu Bekir, bu hatunun yalnýzlýðýný ve kimsesizliðini düþünerek evlenem teklifinde bulundu, fakat Hz.Ummu Seleme kabul etmedi.


Zatý Saadetleri olan bitenlere çok üzülmüþ ve müteessir olmuþtu, bu sefer kendisi Ummu seleme'ye bir teselli olmak üzere kendisine nikah haberi gönderir, Hz.Ummu Seleme elbetteki emr-i Saadeti kabul etmiyorum sdiyecek deðildi. Ancak bir kaç gün gecikti ve bazý þartlar ileri sürdü. Resulullah da þartlarý kabul buyurdular.


Hicri 4.sene Þevval ayýnda, niþkah akdi tamamlandý. Acýsý dinmiþ, ömrünün sonuna kadar da bu saadetin tadýný aklýndan çýkarmamýþtý.


Ebu Seleme'nin onun için ettiði duasý kabul olmuþtu:


"Ya Rabbi benden sonra karým Ummu Seleme'ye benden çok daha iyi bir koca nasib eyle"


Zati saadetleri, Hz. Ummu Seleme ile nikahlanýnca kendisine ev eþyasý olark, bir çift el deðirmeni, iki su tulumu, bir yatak ve içi hurma lifleri ile doldurulmuþ iki yastýk, lütf ettiler. iþte yeni evlilerin ev eþyasu bu idi. Zatý Saadetleri, diðer hanýmlarý içinde bunun aynýsýný vermiþti..


Hz.Ummu seleme'nin güzelliðini duyan Hz.Ayþe nikahtan sonra gýpta eder, kendisini görmeðe gelir. Görünce:

"Ummu Seleme, söylendiðinden daha da çok güzeldir" der. Gelir meseleyi Hz.Hafsa'ya anlatýr. O da: "Halk böyle demiþ ve sen tesir altýnda kalmýþsýn, güzelliðine güzel ama bira mübalaða etmiþler..." Hz. Hafsa böyle demesine der ama içini bir kuruntu alýr. Ýkisi birlikte gidip görürler ve iyice dikkat ederler. Bu sefer Hz.Ayþe þöyle der: "Hafsa haklýdýr"

Hz.Ummu Seleme Resulullah ile evlendikten ve evine geldikten sonra Zatý Saadetleri kendini ilk görmeye geldiklerinde, Hz.Ummu Seleme, kucaðýnda süt çocuðunu emzirmekteydi. Resulullah bu durumu görünce geri çýkarlar. Süt kardeþleri bu durumu haber alýnca üzülürler ve çocuðu alýp kendi evlerine götürürler. Bir kaç gün evlerinde baktýktan sonra çocuðu geri getirirler.


Hz.Ummu Seleme, Resulullah ile evlendiði ilk gün bile kendi eli ile yemek piþirmiþti. Tesadüf ayný gün kadýn sahabilerden Hz.Zeynep Bint-i Huzeyme vefat eylemiþti. Koca evine geldiðinin hemen akabinde, onun evine gidip, yokladýktan sonra derhal iþe giriþir, hemen bir tencere alýr, bir parça yað eritir, daha önce öðütüp hazýrlamýþ olduðu unu ve tatlýyý karýþtýrýp, gayet nefis ve lezzetli bir yemek hazýrlar Ev eþyasý daha önce getirilip hazýrlar ve bu yemeði yerler.

Resulullah ile müþavere

Hüdeybiye anlaþmasý sýrasýnda, Zatý saadetleri, halka hitap ederek:


"Burada kurbanlarýnýz kesin, dönelim" dedikleri zaman, zahirde, anlaþma þartlarý müslümanlarýn aleyhine görünüyordu. bunun için müslümanlarýn çoðu üzüldüler. Resulullah, üç kere hükmü Nebeviyi tekrarladýlarsa da kimse yanaþmadý. Bunun üzerine çadýrlarýna teþrif buyurdular ve meseleyi Hz.Ummu Seleme'ye açtýlar. Dirayetli hatun þöyle arz etti:


"Hiç kimseye hiç bir þey buyurmayýn, kurbanýnýzý kesip ihramdan çýkýn ve saçýnýzý kesin"


Fahr-i Kainat efendimiz de Hz.Ummu seleme!nin söylediðini dikkate aldýlar ve öyle hareket ettiler. Ashab da Efendimizin böyle yaptýðýný görünce, aynýsýný yaptýlar.

Resulullah'ýn son günleri

Haccetu-l Veda'da (Zatý Peygamberlerinin son haccý) Hz.Ummu Seleme rahatsýz olmakla beraber, yine dini farizayý ihmal etmedi. Zatý Risaletpenahilerinin maiyeti saadetlerine katýldý. Yürüyemiyordu. Tavaf hakkýnda Zatý Saadetlerine sordu:


Buyurdular:


- Ey Ummu Seleme, sabah namazýndan sonra, sen devene bin de deve ile tavaf eyle."

Zati Saadetlerinin son hastalýklarýnda, hastalýk uzun sürüp de, Hz.Ayþe'nin odasýna teþrif ettiklerinde, Hz.Ummu Seleme sýk sýk ziyarete gelirlerdi. Bir ara Resulullah'ýn durumu aðýrlaþýr ve Hz.Ummu Seleme kendini tutamaz ve aniden feryada baþlar. Fahri Kainat mani olurlar ve buyururlar:
"Böyle yapman müslümanca bir iþ deðildir. Böyle yapmayacaksýn".

Bir rüya

Hz.Hüseyin r.a, Yezid'in ordusu tarafýndan çevrildið i zaman, Hz.Ummu Seleme (r.a) bir rüya görür: Resulullah s.a.v. gayet üzgün bir halde teþrif ettiler. mübarek saçlarý ve sakallarý toza topraða bulaþmýþtý. sordum, "Ya Resulullah, nedir bu haliniz?" Buyurdular:


"Hüseyin'in katl edildiði yerden geliyorum".


O zaman gözlerimi açtým, göçzlerimden yaþlar akýyordu.


Demek:


"Iraklýlar, Hz.Hüseyin'i öldürdüler. Hak Teala da onlarý katl eylesin. Hüseyini bu hale koyan kavme Allah lanet eyleye" dedim.

Çocuklarý

Yalnýz ilk kocasýndan çocuklarý vardý. Seleme (r.a) ve ömer isimli iki oðlu ve Zeynep isminde bir kýzý.


Seleme (r.a): Habeþistan'da doðdu. Zatý Saaadetleri onu Hz.Hamza r.a. kýzý Emame ile evlendirdi.


Ömer: Hz.Ummu Seleme (r.a) ile birlikte Zatý Saadetlerinin evine gelmiþti. Efendimizin, ihtimamý ile büyütüldü. Hz.Ali Keremullahü Vechehü zamanýnda, Fars ve Bahreyn valisi idi.


Zeyneb: Ýsimleri ilk önce Birre idi. Zati saadetlerinin evine geldikten sonra "Zeynep" koydular.

Ahlaký ve Adetleri

Hz.Ummu Seleme (r.a), hayatýný zuhd ü ibadetle geçirmiþ bir hatundur. Dünya'nýn aldatýcý þeylerine teveccüh etmezdi. Bir ara bir gerdanlýk takmýþtý. Zatý Saadetlerinin hoþlanmadýðýný görünce hemen çýkardý ve bir daha takmadý.

Her ayýn ilk pazartesi, perþem be ve cuma günleri oruçlu olurdu.

Ýlk kocasýndan olan yanýnda getirdiði çocuklarýna karþý son derce müþfikdi. Defalarca Zatý Saadetlerine sormuþtu:"Bunlara gösterdiðim þefkat karþýlýðý ben ne kadar sevap elde edeceðim?" Buyurdular:"Evet sevap elde edeceksin, hem de çok".

Namaz vakitlerinin faziletlerine de çok dikkat ederlerdi, buyurdular: "Zatý saadetleri öðle namazýný erken kýlarlardý. Siz ise, ikindiye býrakýyorsunuz".

Çok eli açýktý. Baþkalrýnýda cömertliðe davet ederdi.
Faziletleri ve Menkibeleri


Kendisinden rivayet edilmiþ bir çok hadis kitaplarda mevcuttur. Hadis dinletmek ve öðretymek hususunda çok meraklýydý. Saçlarý kirlenmiþti, tam yýkayacaðý sýrda, Zati Saadetleri mimbere çýkmýþ ve hutbe irad buyuruyorlardý. Fahri Kainat, "Eyyühannas = Ey halk" diye sesini yükseltince, Hz.Ummu Seleme (r.a), elindekileri bir tarafa koyup hemen caminin yolunu tuttu ve þöyle dedi: "Öyle ise biz halka dahil deðil miyiz?" Camiye girip hutbeyi ayakta dinledi.

Hz.Ebu Hureyre, Ramazan ayýnda cenabet halinde bulunmanýn orucu bozduðunu düþünüyordu. bir kimse gelip Hz.ayþe ve Hz.Ummu Seleme (r.a)'den mesele hakkýnda fikir sordu. O zat, onlarýn Ebu Hureyre'nin fikrini tasdik edeceklerini düþünüyordu. Fakat onlar tam zýttý olarak dediler ki: "Zatý Saadetlerinin, bu þekilde dahi oruç tuttuklarýný biliyoruz çünkü biz onun evindeydik." Mesele Ebu Hureyreye intikal ettirilince, hatasýný kabul eder. "Demek, Ayþe ile Ummu Seleme (r.a)'nin bilgisi benden fazladýr" der.
Vefatý

Hz.Ummu Seleme (r.a), Resululllah s.a.v'ýn en son vefat eden hanýmýdýr. Vefat ettiði zman 84 yaþýndaydý. Hicretin 63. yýlý idi. Cenaze namazýný Ebu Hureyre r.a. kýldýrmýþtý. Zamanýn idareciside namazýna iþtirak ederdi. Hz.Ummu Seleme (r.a) valinin namazýný kýldýrmamasý için vasiyet etmiþti. Medine valisi o zaman Velid Ýbn-i Utbe idi.


--------------------------------------------------------------------------------

KAYNAK:
1) Kadýn Sahabiler, Mevlana Niyaz, Tercüme: Prof Ali Genceli, Toker Yayýnlarý
2) Þamil Ýslam Ansiklopedisi
3 Sahih-i Buhari
   


 
 


kurtlarvadisi

Yukar git