Haziran 26, 2019, 10:03:35 ÖS
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Hazret-i Zeyneb bint-i HuzeymeMĂĽminlerin annesi...

Baţlatan DAMRAM, Haziran 19, 2009, 08:26:39 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Hazret-i Zeyneb bint-i HuzeymeMĂĽminlerin annesi...

Ýsmi Zeyneb. Lakabý Ümmül-Mesakin (fakirler anasý).Ýlk evliliði Abdullah Ibn-i cuhuþ ile olmuþ. Hicretin 3. yýlýnda Uhud gazasýnda beyi þahit olunca, ayný sene Resulullah ile nikahlanlandý. Ancak bu birliktelik üç ay sürdü. ahiret seferine çýktý. Hz.Zeyneb, Hz.Hatice'den sonra Resulullah'ýn hayatta iken vefat eden ilk hanýmýdýr. Vefat ettikleri zaman, 30 yaþlarýndaydý.


Cenaze namazýný bizzat Zatý Risaletpenahileri kýldýrdý. Bakýy mezarlýðýna defnedildi.

Gerek Cahilliye, gerekse Ýslami dönmede fakirlere çok acýdýðý, onlara karþý merhametlive þefkatli davrandýðý, karýnlarýný doyurup sadaka verdiði için Ümmül-Mesakin diye isimlendirilmiþti
Ýslam'ýn belki de hicretin üçüncü yýlýndan itibaren yayýlmasýnda oynadýðý küçümsenmeyecek bir rolü bulunmaktadýr. Hz.Zeyneb'in kabilesi Amir b.Sas'a, o dönem Arabistan'ýn en kuvvetli kabilelerinden biri idi. Bu kabilenin Ýslam ile olan münasebetleri, hicretinüçüncü senesinde, müslüman tebliðcilerin þehit edilmesi edilmesi ve bilahere bu kabileden iki müslümanýn bir müslüman tarafýndan (islamý kabul ettiklerini bilmeden) öldürülmesi üzerine acýklý bir þekilde bozulmuþtu. Bu büyük kabilenin Ýslam'a karþý taþýdýðý düþmanlýðýn devam etmemesi için bir þeyler yapmak gerekiyordu. Bu sebeple daha önve evlenip, dul kamýþ olan ve menvi tesiri herkes tarafýndan kabul edilen Zeyneb'le evlenen Resulullah bu düþmanlýðý ortadan kaldýrmayý hedeflemiþti. Böylece o kabilenin, islam'a karþý olan kin ve düþmanlýðý de bir ölçüde hafifletilmiþ olacaktý.

Hz.Zeynep binti Hüzeyme hakkýnda 3 aylýk kýsa birsüre içinde bizlere intikal eden pek fazla bir þey bulunmamaktadýr. Hiç çocuklarý olmamýþtýr.

kurtlarvadisi