Haziran 26, 2019, 10:01:50 ÖS
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Aiþe Binti Sa'd (r.a)

Baþlatan DAMRAM, Haziran 19, 2009, 08:15:31 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Aiþe Binti Sa'd (r.a)Aiþe binti Sa’d radýyallahu anhâ müslüman bir ailede büyüyen, süs takmayý seven genç bir hanýmefendi... Babasý meþhur sahâbî Sa’d Ýbni Vakkas radýyallahu anh’dýr. Cennetlikle müjdelenen on sahâbiden biri... Annesi, Zeynep binti Hâris’tir.

Aiþe binti Sa’d küçük yaþlarýndan itibaren Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin hâne-i seâdetlerine sýk gidip gelen bir haným kýz. Annelerimiz tarafýndan çok sevilen ve onlarýn duâsýný alarak büyüyen bir bahtiyar.

Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) sevgi dolu bir gönüle sahipti. Edep ve nezâketliydi. Sevgili Peygamberimizin aileleri olan annelerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmezdi. Onlarla geçirdiði anlarýn tadýný unutamýyordu. Kendisi bu hâtýralarýný þöyle anlatýr:

“Ben Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin hanýmlarýndan altýsýný gördüm. Onlarla beraber oturdum. Hiçbirisinin beyaz elbise giydiðini görmedim.”

Yine bir defasýnda onlarýn yanýna gitmiþtim. Üzerimde süsler vardý. Hiçbirisi beni ayýplamadý. Ziynetimden dolayý bana bir þey söylemedi.

Aiþe (r. anhâ)’nýn yanýnda bulunanlar kendisine:

“ – Üzerindeki o süsler nelerdi? diye sordu.” O da:

“ – Altýn gerdanlýk ve diðer altýn takýlardý.” diye cevap verdi.

Habib b. Ebi Merzuk der ki: “Ben mescidin kapýsýnda bir kadýn ile karþýlaþtým. Etrafýnda kadýnlardan bir grup vardý. Beraberce mescitten çýkýyorlardý. O kadýnýn üzeri ateþ parçasý gibi parlýyordu.” Kendisine:

– O kadýn kimdir? diye sorulunca, o: – Sa’d Ýbni Ebî Vakkas’ýn kýzýdýr, dedi.

Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) süs takmayý severdi. O zaman henüz ziynetleri gizlemeye dair âyet inmemiþti. (Nûr sûresi, 31) Bu sebepten hanýmlar ziynetlerini gizlemezlerdi.

Aiþe (r. anhâ)’nýn Fened isminde bir cariyesi vardý. Yavaþ hareket ederdi. Onun bu hâli; “Fened’den daha yavaþ” diye Arap darb-ý meseli hâline gelmiþtir. Rivayet þöyledir:

“Birgün Aiþe onu Medine-i Münevvere’de ekmekçi fýrýnýndan ateþ getirmek üzere eline bir kürek vererek çarþýya gönderir. Fened çarþýya çýktýðýnda Mýsýr’a giden bir kafileye tesadüf eder. Onlarla Mýsýr’a gider. Bir sene sonra gelir. Fýrýndan ateþi alýr ve eve aceleyle dönerken ayaðý sürçüp düþer. Ateþler etrafa saçýlýr. Acele ettiðine piþman olur.”

Ýþte bu olay halk arasýnda yayýlýr. Bundan sonra bir yere gidip de geciken kimseler hakkýnda: “Fened’den daha yavaþ.” “Acelesine piþman.” þeklinde darb-ý mesel haline gelir. (Meþâhirûn-Nisa, M. Zihni Efendi, c. 2, s. 16-17)

Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) zeki bir hanýmdý. Babasý Sa’d Ýbni Ebi Vakkas (r.a)’dan duyduðu hadisleri iyi bellemiþti. Hadis kaynaklarýnda birçok rivâyetleri vardýr. Miras ile ilgili hadis-i þerifi de babasýndan dinlemiþti. Sa’d (r.a) þöyle nakletmiþti:

“Veda Hacc’ýndan sonra Mekke’de hastalandým. Þiddetli aðrýlarým sebebiyle kalkamadým. Yattým kaldým. Bu sebepten Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimiz geçmiþ olsun ziyaretine geldi. Ben de bunu fýrsat bilip:

“ Ya Rasûlallah! Gördüðünüz gibi aðrýlarým þiddetlendi. Ben mal-mülk sahibiyim. Bana vâris olacak tek kýzýmdan baþka kimsem yok. Malýmýn üçte ikisini tasadduk etmek istiyorum.” dedim. Efendimiz hemen:

“ – Olmaz!” buyurdular.

“ – Yarýsýný?” dedim. Yine.

“– Olmaz!” buyurdular.

“ – Üçte birini?” dedim. Efendimiz:

“ – Üçte birini mi?” dedi. Sonra:

“ – Üçte biri de çok. Senin vârislerini zengin olarak býrakman, halka ihtiyaçlarýný açan fakirler olarak býrakmandan daha hayýrlýdýr. Sen aziz ve celil olan Allah’ýn rýzasýný arayarak her ne harcarsan, -hatta bu, hanýmýnýn aðzýna koyduðun bir lokma bile olsa- mutlaka onun sebebiyle mükâfatlanacaksýn.” buyurdular. Sonra ben:

“ – Ya Rasûlallah! Siz Medine’ye döneceksiniz de ben arkadaþlarýmdan geriye mi kalacaðým?” dedim. Efendimiz tebessüm ederek:

“ – Eðer geri kalýr, Allah’ýn rýzasýný düþündüðün bir amel yapacak olursan mutlaka derecen artacak, merteben yükselecektir. Bununla beraber sen daha uzun zaman yaþayacaksýn. Öyle ki, Allah seninle bir kýsým kavimlere hayýr ulaþtýracak, diðer kýsýmlarýna da þer.” buyurdular.

Sanra Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem elini alnýma koydu. Yüzüme ve karnýma sürdü ve þöyle dua buyurdu:

“Allahým! Ashabýmýn Medine’ye dönüþünü tamamla. Sa’d’e þifa ihsan eyle.” dedi. (Buharî, Cenâiz, 37; Buharî, Vesâya, 2-3; Ebu Davud, 2864)

Bu duâlar hürmetine iyileþip Medine’ye dönen Sa’d Ýbni Ebi Vakkas (r.a) nice kavimlere hayýrlar ulaþtýrmýþtýr. Kýzý Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) da Efendimizin hadislerinin ümmete ulaþmasýna vesile olmuþtur.

Uhud’da babasýnýn kahramanlýk sahnelerini anlatýrken. Efendimizin: “At Ya Sa’d! Anam-babam sana fedâ olsun” iltifatýný ve: “Allahým! Sa’d’ýn okunu hedefine ulaþtýr. Duâsýna icabet eyle!” diye duâ ettiðini de nakleder.

***

Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) babasýndan zikir ve tesbih konusunda da þu rivayeti nakleder:

“Sa’d Ýbni Ebi Vakkas’ýn kýzý Aiþe (r. anhâ)’dan, o da babasýndan þöyle rivayet etmiþtir:

Sa’d Ýbin Ebi Vakkas, Rasûlullah ile beraber bir kadýnýn yanýna vardýlar. Kadýnýn önünde hurma çekirdeði veya çakýl taþý vardý. Tesbihini onunla sayýyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem ona:

“ – Sana bundan daha kolayýný veya daha faziletlisini haber vereyim. Þöyle dersin: “Gökteki mahlûkatý sayýsýnca Allah’ý tenzih ederim. Yerdeki mahlûkat sayýsýnca Allah’ý tenzih ederim. Gökle yer arasýndaki mahlûkat sayýsýnca Allah’ý tenzih ederim. Yaratacaðý þeyler sayýsýnca Allah’ý tenzih ederim. Yukarýda sayýlanlar adedince Allahu Ekber, bunun kadar Elhamdülillah, bunun kadar lâ havle velâ kuvvete illâ billah.” dersin.” buyurdu. (Ebu Davud, Hadis no: 1500)

***

Yine Aiþe (r. anhâ) rivayet ettiði bir hadiste Efendimizin: “Kim ihlas sûresini okursa, Kur’an’ýn üçte birini okumuþ gibi olur.” buyurduðunu nakleder. (Beyhaki, Hadis no: 2424)

Aiþe binti Sa’d (r. anhâ) babasý Sa’d Ýbni Ebi Vakkas (r.a)’dan ve mü’minlerin annelerinden hadisler rivayet etmiþtir. Kaynaklarda hayatý hakkýnda fazla bilgi verilmemektedir. 84 yaþlarýnda iken Medine-i Münevvere’de vefat etmiþtir.

Allah ondan razý olsun. Rabbimiz þefaatlerine nâil eylesin. Amin.

kurtlarvadisi