Haziran 26, 2019, 08:38:29 ÖS
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Hazret-i Cuveyriye bint-i HarisMĂĽminlerin annesi...

Baţlatan DAMRAM, Haziran 19, 2009, 07:47:41 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Hazret-i Cuveyriye bint-i HarisMĂĽminlerin annesi...

Hz.Cuveyriye, Mustalikoðullarý kabilesinin baþkaný Harris b. Ebi Dirar'ýn kýzýdýr. Ýlk ismi kendini beðenmek manasýnda "Berre" idi. Resulullah tarafýndan kadýncýk, kýzcaðýz manasýna gelen "Cüveyriye" ismini aldý.
Ăťlk evliliĂ°i

Mustalak kabilesinden amca oðlu Mesafi Ýbni Safvan ile evlenmiþ ve dul kalmýþtý.


ZatĂ˝ Saadetleriyle EvliliĂ°i
Hicret'in altýncý yýlýnda Mustakiloðullarý Medene'ye saldýrý için hazýrlýk yapmaya baþladýlar. Durumu öðrenen Resulullah onlardan önce davranarak onlardan önce davrandýlar. Bütün erkekler, kadýnlar ve çocuklar esir olarak alýndý. Esirlerin arasýnda bulunan, kabile reisinin kýzý Cüveyriye için, dokuz okkiye altýn kurtuluþ fidyesi olarak tespit edildi. Cuveyriye yirmi yaþlarýndaydý. Kurtuluþ fidyesini temin edemeyince Hz.Peygamberimize gelerek:
- E y Allah'ýn Peygamberi, benim baþýma gelen felaketi biliyorsun. Sabit beni dokuz okkiye kurtuluþ fidyesi ile serbest býrakacak. Beni kurtar.
Resulullah cevap olarak buyurdular ki:
- Ondan daha hayýrlý bir teklifim var, kabul eder misin?
- Teklifiniz nedir ya Resulullah?
- Hem o parayĂ˝ verip seni azat edeceĂ°im, hem de seninle evlenmek istiyorum.
- Memnuniyetle kabul ederim.
- Ben de kabul ettim.

Bu haber hemen yayýldý. Yüz cibvarýnda bulunan esirleri ellerinde tutan sahabiler, "Biz Allah elçisinin hýsýmlarýný nasýl esir olarak tutabiliriz" diyerek tüm esirleri serbest býraktýlar. Bu manzara karþýsýnda serbest kalanlar ve diðer Müstakiloðullarý Ýslam'a girdiler.
Zatý Saadetleri Cuveyriye'yi babasýna teslim edip, ondan istedi.

Hz.Ayþe bu durum için, þöyle buyurur:
"Ben Cuveyriye kadar, kendi kavmine hayýr bereket getiren bir hatun görmedim"

Ahlak ve Adetleri

Gayet metin, izzeti nefis sahibi bir hatun idi. Hz.Cuveyriye r.a. çok oruç tutar ve çok namaz kýlardý. Hayrý sever, kendisi aç durur, yoksullarý doyururdu.

Bir gün rsulullah onu sabah namazýný kýldýktan sonra dua ve zikirle uzun zaman meþgul olurken görmüþ ve kendisine þöyle buyurmuþtu.
"Ben senden sonra üç kere, dört kelime söyledim ki, bugün sabahtan beri senin söylediklerinle tartýlsa, onlardan daha aðýr gelir. Dikkat et, o kelimeleri sana da öðreteyim : Subhanallahi edede halkýhi (Allah'ý yaratýklarýnýn sayýsýnca tesbih ederim). Subhanallahi rýza nefsihi (Allah'ý razý olacaðý þekilde tesbih ederim). Subhanallahi zinete arþýhi (Allah'ý arþýnýn aðýrlýðýnca tesbih ederim) Subhanellahi midade kelimatihi (Allah'ý kelimelerinin adedince tesbih ederim).

Bir Cuma günü Zatý Saadetleri, yanýna gelmiþlerdi. o gün Hz.Cuveyriye r.a. oruçluydu. Zatý Saadetleri buyurdular:
- Yarýn sen oruç tutacakmýsýn?
- Hayýr.
- Dün oruçlumuydun.
- Hayýr
- Ă–yle ise iftar et.

Hz.Cuveyriye r.a. dan altmýþ beþ hadis rivayet edilmiþtir.

VefatĂ˝

Hz.Cuveyriye hicri 50'de, 65 yaþýnda vefat ettiler. Namazýný Medine valisi Mervan Ýbni Hakem kýldýrdý ve Bakýy mezarlýðýnda defnedildi.--------------------------------------------------------------------------------


KAYNAK:
1) Kadýn Sahabiler, Mevlana Niyaz, Tercüme: Prof Ali Genceli, Toker Yayýnlarý
2) Ăžamil Ăťslam Ansiklopedisi

kurtlarvadisi