Haziran 26, 2019, 10:02:41 S
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Þafii Mezhebinde Zekat; Zekat Ahkamýnýn Delilleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 19, 2009, 06:23:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekât Ahkâmýnýn Delilleri


Ebu Hüreyre þöyle rivayet etmektedir: Hz Peygamber vefat edip de Ebubekir halife olunca bazý Arab kabileleri küfre döndü Hz Ebubekir onlara savaþ açtý Bunun üzerine Hz Ömer, Hz Ebubekir'e "Hz Peygamber 'Allah'tan baþka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaþmakla emrolundum Kim Lâ ilahe illallah derse Ýslâm hakký müs­tesna, benden malýný ve canýný korumuþtur, hesabý da Allah'a aittir' demiþ olduðu halde sen insanlarla nasýl savaþýyorsun?" dedi Hz Ebubekir 'Vallahi namazla zekât arasýný ayýranlarla savaþacaðým Çünkü zekât malýn hakkýdýr Vallahi bunlar Rasûlullah'a veregeldikleri zekâtý benden esirgerlerse, bundan dolayý onlarla muhakkak savaþýrým' dedi Ömer b Hattab 'Vallahi aziz ve celil olan Allah'ýn kýtal için Ebubekir'in gönlünü katiyetle açmýþ olduðuna tamamen kani oldum ve savaþýn hak olduðunu öðrendim' dedi (Buharî/1335, Müslim/20)

Büyük Þafii Ýlmihali
Yazarlar: MEl-Hin - Mel-Buða - A EþþerbeciRabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git