Haziran 19, 2019, 07:55:55 S
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Þafii MezhebindeZekat;Zekatýn Kendisine Vacip Olduðu Kimseler Ve Zekat

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 19, 2009, 06:17:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Zekât'ýn Kendisine Vacib Olduðu Kimseler ve Zekât'ýn Vucûbiyetinin Þartlarý


Zekât, aþaðýdaki þartlara sahip olan kimselere vacibdir:
1 Müslüman olmak
Bu nedenle kâfir olan bir kimse zekâtla mükellef tutulamaz ve muahaze edilemez Bunun delili, Hz Peygamber'in Muaz'ý elçi olarak gön­derdiðinde söylediði þu sözlerdir:
Onlarý, Allah'tan baþka ilah olmadýðýna ve benim Allah'ýn elçisi olduðuma þehadet etmeye çaðýr Eðer onlar buna itaat ederlerse kendilerine þunu bildir ki Allah onlar üzerine zekâtý farz kýlmýþtýr2
Görüldüðü gibi zekât, Allah'tan baþka ilah olmadýðýna ve Hz Muhammed'in (sa) Allah'ýn elçisi olduðuna þahitlik etmeye baðlanmýþtýr Hz Ebubekir'in þu sözü de zekâtýn kâfirlere vacib olmadýðýna delildir: 'Bu, Rasûlullah'ýn müslümanlara farz kýldýðý sadakanýn farizesidir'[9]
Hz Peygamber'in 'müslümanlara farzdýr' sözünden açýkça anlaþýl­maktadýr ki müslüman olmayana zekât farz deðildir Bu husus, malýn zekâtý hakkýndadýr Ancak fýtýr sadakasý, bazen müslüman akrabalarýndan
Daha önce geçmiþti
ötürü kâfir kimseye lâzým gelebilir Kâfir de nafakasý kendisine ait olan müslümanlarýn fitýr sadakasýný vermek zorundadýr Bu konu -Allah'ýn izniyle- ileride gelecektir
2 Nisab miktarýna mâlik olmak
Nisab, kendisine zekât düþen malýn en az miktarýdýr Bunun delili kendilerine zekât düþen mallardan bahsederken geçmektedir
3 Nisab miktarýna ulaþan malýn üzerinden, kamerî bir yýl geçmiþ ol­masý
Bu nedenle üzerinden bir yýl geçmemiþ olan mal ne kadar çok olursa olsun ona zekât düþmez Bunun delili þu hadîstir:
Üzerinden bir sene geçmedikçe hiçbir mala zekât lâzým gelmez[10]
Ekin, meyve ve hazine bu þarttan istisna edilmiþtir Bunlarýn ze­kâtlarýnýn vacib olmasý için üzerinden bir yýl geçmesi þart deðildir Bunlar ele geçer geçmez zekâtlarý verilmelidir Bunlarýn tafsilatý -Allah'ýn izniyle-yerinde gelecektir
__________

[9] Buharî/1386
[10] Ebu Dâvud/1573

Büyük Þafii Ýlmihali
Yazarlar: MEl-Hin - Mel-Buða - A Eþþerbeci
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git