Haziran 26, 2019, 06:22:32
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Þafii Mezhebine Göre;Borçlu Olan Kimsenin Zekat Hesabý

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 19, 2009, 06:13:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Þafii Mezhebine Göre; Borçlu Olan Kimsenin Zekât Hesabý:

Bir kimsenin zekâta tâbi olan bir malý, tasarrufu altýndayken üzerinden bir yýl geçerse, kendisi de bir o kadar veya daha fazla borçlu olsa dahi o malýnýn zekâtýný vermesi gerekir Yani borçlu olmasý zekât mükellefiyetini ortadan kaldýrmaz

Bu hüküm, nisaba ulaþmýþ ticaret mallarýna sahip olan borçlu için de geçerlidir Zira borçlu olmak, tasarruf altýnda bulunan ticaret mallarýnda zekâtýn farz olmasýna engel teþkil etmez Çünkü borç, kiþinin zimmetini, zekât ise tasarruf altýnda bulunan malý ilgilendirir Hz Osman'ýn (ra) þu sözü de bu hükmü doðrulamaktadýr:

"Bu (ramazan) ayý zekâtýnýzýn ayýdýr Kimin üzerinde borç varsa borcunu ödesin Öyle ki herkes kendi malýný elde edip zekâtýný versin" (Mâlik, el-Muvatta’, Zekât, 1/253)

Bu ifadesinden de anlaþýlýyor ki; Hz Osman, zekâtýn ödenmesi için sene sonu olarak kabul edilen ramazan ayý gelip geçmeden herkesin zimmetindeki borcu ödemesini istemiþtir Çünkü kiþinin, zimmetinde bulunan borcun üzerinden bir yýl geçince o malýn zekâtýný vermesi gerekir Ýþte Hz Osman, insanlarý bu konuda uyarmýþtýr Zekât ayý geçtikten sonra zekât mallarý tesbit edilir ve üzerindeki borçlar dikkate alýnmaz (Ýmam Þafii, el-Umm/42-43)

Meselâ 100 milyar TL borçlu olan bir kiþinin ayný zamanda elinde 100 milyar TL deðerinde ticaret malý varsa ve bu malýn üzerinden bir yýl geçmiþ ise, borcunu dikkate almadan 100 milyarlýk ticaret malýnýn zekâtýný vermesi gerekir

Þunu da belirtelim ki, Hanefî mezhebine göre borç, zekâta manidir Yani ödenmesi gereken borçta zekât yoktur Dolayýsýyla kiþinin ödemekle yükümlü olduðu borçlarý, servetinden düþüldükten sonra kalan malýnýn zekâtýnýn verilmesi gerekir (Mehmet Keskin, Büyük Þafii Ýlmihali)

Selam ve dua ile
Sorularla Ýslamiyet
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git