Haziran 25, 2019, 09:40:31
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Uþur Nedir?

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:37:31 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Uþur
Sual: Uþur nedir?
CEVAP
Toprak mahsullerinin zekatýna uþur denir Fakir veya borçlu olanýn da uþur vermesi gerekir Fakat ticaret malý ve hayvan zekatý böyle deðildir Borçlar düþüldükten sonra kalaný, nisap miktarýný buluyorsa zekat verilir Ýmam-ý a'zam hazretleri buyuruyor ki:
(Mahsul topraktan alýndýðý zaman, az olsun, çok olsun onda birini veya kýymeti kadar altýn veya gümüþü Müslüman fakirlere vermek farzdýr)

Ýmameyn’e göre, uþur vermek için mahsulün bir yýl dayanýklý olmasý ve miktarýnýn 1250 litreden [yaklaþýk bir tondan] çok olmasý gerekir Mesela yarým ton buðdayý çýkan fakir, Ýmameyn’in kavline göre uþur vermezse günaha girmez Fakat zenginin yüz kg buðdayý olsa onda birini vermesi gerekir

Uþur veren fakir, baþkalarýnýn verdiði uþru alabilir Fakat zenginin zekat almasý haramdýr

Bir kimse tarlasýnýn veya bahçesinin onda birini bir fakire verse, tarlasýnýn veya bahçesinin kalan kýsmýnýn uþrunu yine her sene vermesi gerekir

Uþrun nisabý yoktur Mahsul az olsa da, uþru verilir Uþur, onda bir olarak verilir Yapýlan masraflar düþülmez Sadece paralý sulama olursa veya motorla sulanýrsa, yirmide bir verilir Uþur vermek, Enam suresinin 141 âyeti ile emredilmiþ, onda birinin verilmesi de hadis-i þerif ile bildirilmiþtir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git