Temmuz 20, 2019, 02:49:13

Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)


Üzüm Yapraðý Ve Kavak

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:32:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Üzüm yapraðý ve kavak
Sual: Ýpek böceðinden elde ettiðimiz ipeklerin, dut yapraðýnýn, üzüm yapraðýnýn ve satmak üzere yetiþtirdiðimiz kavaklarýn uþru verilir mi? Daðlardan toplanan meyvelerin uþru olur mu?
CEVAP
Meyvesi olmayýp ticaret için yetiþtirilen kavak gibi aðaçlarýn ve istifade edilen dut yapraklarýnýn uþru verilir Ýpeðinin uþru verilmez Üzüm yapraðýnýn uþru olmaz Üzüm yapraðý çok olup satýlýrsa, parasý nisaba eklenerek zekatý verilir Daðlardan toplanan meyvelerin de uþru verilir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git