Haziran 25, 2019, 11:37:15
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Uþru Verlen Malýn Zekatý da Verilmez

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:25:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Uþru verilen malýn zekatý da verilmez
Sual: Uþru verilen bir ürün, senelerce elde kalsa zekatý verilir mi? Bu ürünü satýp paraya çevirince para nisaba dahil edilir mi?
CEVAP
Ýbni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
Zekatla uþur, bir arada bulunamaz, yani bir malýn hem uþru, hem de zekatý verilmez Çünkü bir malda zekat farz olursa uþur farz olmaz Bir kimse tarlasýndan çýkan mahsulün uþrunu verir de kalan mahsulde ticareti niyet eder ve üzerinden seneler geçse de, o mahsulün zekatý olmaz Keza uþur yeri satýn alýr da onunla ticareti niyet eder; üzerinden sene geçerse hüküm yine böyledir Zira uþur arazisinden çýkan mahsulde iki hak bir araya gelmesin diye ticareti niyet etmek sahih deðildir Bunun gibi ticareti niyet ederek uþur arazisi satýn alýr da oraya bir þey ekerse o arazi ticaret için olmaz (Redd-ül muhtar)

Tam Ýlmihal’de de diyor ki:
Eþyanýn ticaret niyeti ile satýn alýnmasý lazýmdýr Uþur vermesi lazým gelen topraklardan hasýl olan ve miras olarak ele geçen veya hediye, vasiyet gibi kabul edince mülk olan þeylerde, ticarete niyet edilse de, bunlar ticaret malý olmaz Çünkü, ticaret niyeti, alýþ veriþte olur Mesela, tarlasýndan buðday alýp uþrunu veren veya mirastan eline mal geçen kimse, satmak niyeti ile saklasa, nisap miktarýndan fazla olsa ve bir seneden fazla kalsa, zekatlarýný vermek icap etmez Ticaret niyeti ile [yani satmak için] satýn aldýðý buðdayý tarlasýna ekse veya ticaret için aldýðý hayvaný, kumaþý kendi kullanmaya niyet etse, ticaret malý olmaktan çýkarlar Sonra bunlarý satmaya niyet ederse, ticaret malý olmazlar Bunlarý satýnca veya kiraya verince, eline geçen mal ticaret malý olur Kullanmak için satýn aldýðý malý, aldýktan sonra ve miras olarak eline geçen malý veya hediye, vasiyet, sadaka gibi kendinin kabul etmesi ile malik olduðu malý alýrken veya tarlasýndan aldýðý buðdayý satmaya niyet etse, ticaret malý olmazlar Bunlarý satsa ve satarken semenleri olan uruzu ticarette kullanmayý niyet etse, bu bedelleri ticaret malý olurlar Çünkü ticaret bir iþtir Yalnýz niyet ile olmaz Baþlamak da lazýmdýr Ticareti terk etmek ise, yalnýz niyet ile olur Altýn ve gümüþ eþya ve kaðýt paralar, her ne suretle ele geçerse geçsin, zekat malý olurlar

Ýbni Abidin’den ve Tam Ýlmihal’den açýkça anlaþýlacaðý gibi, uþru verilen ürün, senelerce ambarda saklansa yine zekatý verilmez, fakat bu ürün satýlýp altýn veya kaðýt para haline getirilirse, ele geçen bu bedel ticaret eþyasý olur Zekata dahil edilir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git