Haziran 27, 2019, 04:22:29 S
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Ticaret Malýnýn Zekatý Verilir

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:21:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Ticaret malýnýn zekatý verilir
Sual: Bakkallýk yapýyorum, ayný zamanda zeytin bahçemiz de var Zeytinlerin uþrunu dün verdim Kalan zeytini satýp parasý ile bakkaliye malzemesi alýp satýyorum Yarýn zekat günümdür Dükkandaki mallarýn zekatýný yarýn vereceðim Uþrunu verdiðim zeytinlerden elde ettiðim paranýn da uþrunu verecek miyim? Kitaplarda, uþru verilen mal satýlýp paraya çevrilince veya ticaret malý olunca zekatý verilir deniyor Zeytinlerin uþrunu dün verdim Þimdi bir de yarýn zekatýný vermek yanlýþ deðil mi?
Uþru verilen bir ürün, senelerce elde kalsa zekatý verilir mi? Bu ürünü satýp paraya çevirince para nisaba dahil edilir mi?
CEVAP
Ticaret bir iþtir, yalnýz niyet ile olmaz Baþlamak da lazýmdýr Ticareti terk etmek ise, yalnýz niyet ile olur Altýn ve gümüþ eþya ve kaðýt paralar, her ne suretle ele geçerse geçsin, zekat malý olurlar (Tam Ýlmihal)

Siz o parayý ticarette kullanýyorsunuz zekatýný da vermeniz gerekir Zaten paraya çevrilince ticaret malý oluyor Nisabý bulmuþsa zekatýný vermek gerekiyor

Uþru verilen mal, satýlýp paraya dönünce zekat malý yani ticaret malý oluyor Malýn vasfý deðiþiyor Vasfý deðiþmeseydi, yýllarca kalsa zeytinin tekrar uþru verilmezdi Ticaret malý olmadýðý için zekatý da olmazdý Ama þimdi vasfý deðiþti, zekata tâbi oldu

Kâfire namaz, zekat, oruç gibi hiç bir ibadet farz deðildir Kâfir müslüman olunca iþ deðiþir, namaz, oruç farz olur Nisabý buluyorsa zekat vermek de farz olur Çünkü kâfirin inancý deðiþti, Müslüman oldu Tersi de olabilir Müslüman, herhangi bir sebeple kâfir olabilir Artýk ona hiç bir ibadet farz olmaz Çünkü eski özelliðini kaybetti

Yabancý bir kýz, yabancý erkeðe haramdýr Nikah yapýlýnca helali olur Çünkü konumu deðiþti Tersi de olur Yani karý koca nikahlý iken, boþandýklarý an yabancý olurlar Yine konumu deðiþmiþ oldu

Ýmam Fatiha okuyunca cemaatin amin demesi sünnettir Ýmamýn sesi mikrofona verilince sesin özelliði deðiþiyor, âmin diyenlerin namazý bozuluyor Mikrofon, ses enerjisini elektrik enerjisine dönüþtürüyor, Hoparlör de, elektrik enerjisini ses enerjisine dönüþtürüyor Mikrofona, mikrofondan hoparlöre verilen ses, týpa týp sahibine benzese de farklý bir sestir Meydana gelen yeni ses, konuþanýn kendi sesi deðildir Elektrik tesiri ile hasýl olan, mýknatýs kuvvetlerinin titrettiði demir levhanýn, husule getirdiði baþka bir sestir Ýþte baþka bir sese âmin diyen cemaatin namazý bozulmuþ oluyor

Þarap haramdýr, sirke haline dönüþürse helal olur Çünkü vasfý deðiþip baþka bir madde halini almýþtýr


Netice: Uþru verilen mal, kýrk yýl kalsa, uþru da zekatý da verilmez Ama ticaret malý olursa veya satýlýp paraya çevrilirse zekat malý olur Bir gün sonra da zekat günü gelse zekatýný vermek gerekir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git