Haziran 24, 2019, 08:10:32 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Kameri Aylara Göre Zekat

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:18:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kameri aylara göre zekat
Sual: Miladi aylara göre zekat verilmez mi?
CEVAP
Zekat, miladi aylara göre deðil, kameri aylara göre verilir

Sual: Benim zekat verme günüm 10 Aðustos Bu sene zekat verecek kadar mala borcumdan dolayý malik deðilim Ancak 15 Aðustos tarihinden sonra eþim maaþýndan bana altýn taký alacak Alacaðý hediye ile birlikte zekata malik olursam zekat vermem gerekir mi?
CEVAP
Zekat verme günü 10 aðustos olmaz Hicri yani kameri aylara göre olur 10 Recep, 7 Þaban gibi 10 aðustos hangi aya tekabül ediyorsa onu tespit etmeniz gerekir Geçen senenin 10 aðustosu 28 rebiülevvele geliyor Bu sene 28 rebiülevvel ise 30 temmuza geliyor 30 temmuzda dinen zengin sayýlmazsanýz, yani 96 gram altýnýnýz yoksa, fakir olmuþ sayýlýrsýnýz Bundan sonra zengin olmanýzýn önemi yoktur Yani yeni bir tarih tespit etmeniz gerekir Diyelim ki 20 aðustosta zengin oldunuz, bunu kameri aya göre tespit edersiniz Bir daha ki sene o ayýn o günü gelince eðer zenginseniz zekat verirsiniz, yine zengin olmazsanýz, yeni bir zenginlik tarihini beklersinizRabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git