Haziran 17, 2019, 10:50:22 S
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Zekatýn Mahiyeti

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 07:16:54 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

(Ömer Nasuhi Bilmen)


Zekâtýn Mahiyeti
Zekât lûgat deyiminde temizlik, bereket, çoðalma, güzel övgü manalarýný taþýr Din deyiminde ise; "Bir malýn belli bir miktarýný, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kýsým müslümanlara Yüce Allah'ýn rýzasý için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek)tir"
Zekât, kullarýn kulluk görevindeki sadakatlerine delâlet eder Bu yöndendir ki, zekâta "sadaka"da denmiþtir Bununla beraber "sadaka" sözü, zekâttan daha kapsamlý mana taþýr Vacibleri de, nafileleri de içine alýr
Zekât vermeye, "Tezkiye", zekât verene de "Müzekkî" denilir Þahidler hakkýnda yapýlan övgüye de "Tezkiye" dendiði bilinmektedir
Zekât vermek farzdýr Peygamberimizin hicretlerinin ikinci yýlýnda, oruçtan önce farz kýlýnmýþtýr Ýslâm'ýn þartlarýndan birini teþkil etmektedir Belli miktarda bulunan nakid paralarýn ve ticaret mallarýnýn üzerinden bir yýl geçince, zekâtlarýný geciktirmeden hemen vermek gerekir Çünkü bu zekât mallarýna yoksullarýn hakký geçmiþ oluyor Artýk bu hakký özürsüz olarak geciktirmek caiz olmaz
Diðer bir görüþe göre, zekâtýn verilmesi geciktirmeli olarak farzdýr Sene sonunda hemen verilmesi gerekmez Zekât borcu olan kimse, bunu hayatta bulunduðu sürece ödeyebilir Ödeyemeden ölürse, o zaman günahkâr olur Fakat doðru olan birinci görüþtür
Zekâtýn aþikâre verilmesi daha faziletlidir Çünkü bu þekilde verilmesi, baþkalarýna bir örnek olur ve teþvîk yerine geçer Kendisi hakkýnda, zekât vermiyor diye, kötü bir zanný da kaldýrmýþ olur Zekât bir farz olduðu için, bunun yerine getirilmesinde gösteriþ olmaz Nafile olarak verilen sadakalarda ise, durum böyle deðildir Bunlarýn gizli verilmesi ve gösteriþ yapýlmasýna engel olunmasý daha faziletlidirRabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git