Haziran 25, 2019, 01:33:06
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Arazi Ürünlernin Zekatý

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 16, 2009, 02:50:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Arazi Ürünlerinin Zekâtý
Arazi ürünlerinden devletçe alýnacak miktar, arazinin cinsine göre deðiþir Bu miktar, zekât, sadaka, haraç ve icar bedeli mahiyetinde olur Þöyle ki: Bugün müslümanlarýn ellerindeki arazi, baþlýca þu dört kýsma ayrýlmýþtýr:
1) Öþür Arazisi: Fethedilen bir memleketin halký kendi rýzalarý ile müslüman olur da, ellerindeki arazi onlarýn mülkiyetine geçirilirse veya bir memleket kuvvet gücü ile fethedilip arazileri islâm mücahidlerine mülkiyet üzere verilmiþ olursa, bu gibi topraklar öþür arazisidir Arab yarýmadasý bu çeþit arazidir Bu topraklarýn ürünlerinden onda bir veya yirmide bir nisbetinde "Öþür" adý ile zekât alýndýðý için bunlara "Öþür Arazisi" denmiþtir
2) Haraç Arazisi: Bu, anlaþma veya üstünlük elde etmek suretiyle fethedilip yerli bulunan gayri müslim halka veya diðer gayri müslimlere temlik edilmiþ olan topraklardýr Irak köyleri ve çevresi bu kýsýmdandýr
Bu çeþit araziden, ya ürününe göre veya uygun görülecek belli bir miktarda (haraç) adýyla bir vergi alýnýr Bu zekât deðildir
3) Sýrf Mülk Arazisi: Memleket arazisinden olup Hazineye ait iken sonradan bir bedel karþýlýðýnda bazý kimselere satýlmýþ bulunan topraklardýr Bunlarýn ürünleri de, sahibleri müslüman olunca, zekât bakýmýndan Öþür arazisinin ürünleri gibidir
Yalnýz mülk evlerin çevresindeki mülk bahçeler, bu evlere baðlý olduðundan bunlarýn ürünlerinden ve aðaçlarýnýn meyvalarýndan öþür vesaire alýnmaz
4) Memleket Arazisi: Vaktiyle müslümanlar tarafýndan fethedilip bir kimsenin mülkiyetine geçirilmeksizin bütün müslümanlarýn yararýna býrakýlmýþ olan topraklardýr Bunlar bütün halk adýna devlete ait olup kullanma hakký halka tapu ile verilegelmiþtir Bunlarýn yalnýz kullanma haklarý belli kimselere aittir Bu haklara sahib olanlar icarcý (kiralayan) hükmündedir Devlete verecekleri belli hisse veya vergiler de, icar bedeli hükmündedir Bundan dolayý böyle bir arazinin ürününden öþür ve diðer bir nam altýnda zekât gerekmez Çünkü öþür ile haraç veya öþür ile bu hükümde bulunan icar bedeli bir arazide toplanmaz Türkiyedeki arazi genellikle bu kýsýmdandýr
Arazi ürünlerinde Ýmam Azam'a göre nisab aranmaz Buðday arpa, pirinç, darý, karpuz, hýyar, patlýcan, yonca, þeker kamýþý benzeri öþür arazisi ürünlerinde, az da olsa çok da olsa, "Öþür" adý ile hisse alýnýr
Ýki Ýmam'a göre, beþ vask_____ miktarý olmayan ekinlerden ve insanlarýn elinde bir sene kalmayacak sebzelerden öþür alýnmaz
Bir öþür arazisi yaðmur veya ýrmak, çay sularý ile sulanýrsa, ürünleri onda bir nisbetinde "Öþür" zekâtýna tâbi olur Eðer dalya, dolap ve hayvan ile veya satýn alýnacak sularla bütün sene veya senenin yarýsýndan çoðu sulanacak olursa yirmide bir nisbetinde öþür alýnýr
Tohumlar, amele ücretleri ve diðer masraflar elde edilen üründen çýkarýlmaz Bu ürünler üzerinden bir yýl geçmesi de gerekmez Bir yýl içinde birkaç defa elde edilen ürünlerin hepsinden ayný ölçülerle öþür alýnýr
Öþürde esas arazidir, mal sahibi deðildir Bir öþür arazi vakf edilse, çocuklara veya mecnunlara ait bulunsa, yine ürününden "öþür" alýnýr
Öþür arazisindeki bal ve kudret helvasýndan da onda bir nisbetinde zekât alýnýr Ekilmeden baþka bir iþe yaramayan tohumlar ise, zekâta tâbi olmaz Bunlar ticaret için olursa, ticaret malý kýsmýna girip zekâtlarý verilir
Zeytin ve susam tanelerinden öþür alýndýðý takdirde, sonradan elde edilecek yaðlarýndan tekrar öþür alýnmaz
Yine, öþrü verilen üzümler için sonradan tekrar zekât vacib olmaz
Öþür arazisi ürünlerinden alýnacak muayyen hisseler, ürünler tamamen yetiþip elde edildiði zaman alýnýr Bundan önce alýnmaz Öyle ki, daha bitmemiþ ekinlerin ve belirmemiþ olan meyvelerin öþürlerini vermek caiz deðildir Fakat bunlar bittiði ve belirdiði zâman, sahibleri dilerse öþürlerini verebilirler
Daha öþrü verilmemiþ olan ekinlerden veya aðaç üstündeki meyvelerden yenmemelidir Bununla beraber öþrünü hesab edip ödemek niyeti ile yenilmesi helal olur Çünkü yediðini ödemiþ olacaktýr
Öþür arazisi ürünlerinin öþrü veya memleket arazisinin icar bedeli zamanýnda verilmeyip sonradan zayi olsa veya sahibi ölse, bunu ödemek gerekir
Mer'alardan ve çayýrlardan biçilip toplanan otlardan, mübah kabul edilen daðlarda yetiþip kendiliðinden büyüyen kerestelik aðaçlardan, kamýþlardan veya kendiliðinden yetiþmiþ baþka aðaçlardan, derelerden, avlanan balýklardan öþür alýnmaz
Fakat daðlardan toplanan meyvelerden öþür alýnacaðý gibi, aðaçlýk, kamýþlýk edinilen yahut çayýr elde etmek için su verilen öþür arazisinden ve müslümanlara ait mülk araziden her yýl kesilip satýlacak aðaçlardan, kamýþlardan ve otlardan da öþür alýnýr
Yine, bu arazide bulunup kendisi ile ipek böceði beslenilen dut yapraklarýndan öþür alýnýr, ipeðinden alýnmaz Bu ipek hayvana baðlýdýr Ýpek böceði öþre baðlý olmadýðýndan, onun bir parçasý sayýlan ipek de öþre baðlý olmaz
Öþür arazisi ürünlerinden veya memleket arazisi ürünlerinden bir kýsmý, sahibleri tarafýndan ticaret maksadý olmaksýzýn anbarda saklanýr da üzerinden bir yýl geçtikten sonra satýlýrsa, bedelleri olan paralar nisab miktarý olsa bile, bunlara zekât vermek gerekmez Çünkü zekât, öþür ile veya kire bedeli ile birleþmez Ancak satýlýp alýnan bedeller üzerinden bir yýl geçerse, o zaman zekât gerekir
Yine bu ürünlerin sahibine bir ay veya bir sene yiyecek olmak üzere yetecek miktardan fazlasý nisab miktarýna ulaþýr da, ticaret niyeti ile saklanýrsa, üzerinden bir sene geçince zekâta baðlý olur

sadakat kütüphanesi'nden
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git