July 20, 2019, 02:44:31 AM

News:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)


[New] Sage Theme

Started by Fussilet, September 21, 2010, 07:34:14 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

Fussilet

Sage is professinal SMF theme... I think, you very love the theme
features...
dropdown menu...
nice board index page...
nice message index page...
tableles index.template.php

Download: only membership : http://www.smfdesign.net/index.php?action=downloads
or you can the theme 6 $ : http://smfdesign.net/index.php?action=tpmod;themegallery=view;design=33
Demo: http://www.smfdesign.net/index.php?action=forum;theme=46
screenshoot:

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

þaheser bir tema daha...
elinize saðlýk hocam, çok beðendim...

siyahsancaklý

Tema ücretli sanýrým..

siyahsancaklý

tema çok güzel ben bu temayý satýn aldým ancak temaya logo nasýl eklenir,hýzlý cevap kýsmýnda uzama oluyor,admin panelde büyük boþluklar oluþuyor bu sorunlar nasýl giderilebilir..teþekkürler.


Go Up