Temmuz 18, 2019, 12:51:00 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Cuma Gününün Sünnetleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 14, 2009, 02:09:56 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Haziran 14, 2009, 02:09:56 S Last Edit: Haziran 14, 2009, 02:18:34 S by ...Tefekkür...
CUMA GÜNÜ BAYRAMDIR

CUMÂ GÜNÜNÜN SÜNNETLERÝ

Cumâ gününün 20 sünneti ve edebi vardýr Bunlar þunlardýr:

1- Cumâyý Perþembe’den karþýlamalýdýr Meselâ; yeni ve temiz elbiseyi hazýrlamalý, iþleri bitirip Cumâ’yý ibâdetle geçirmeye gayret etmeli

2- Cumâ günü, Cumâ namazý için gusül abdesti almalý (Bu gusül hakkýnda, farz diyenler de vardýr)

3- Baþý týraþ etmeli Sakalýn bir tutamdan fazlasýný ve týrnaklarý kesmeli ve beyaz giymeli

4- Cumâ namazýna mümkün olduðu kadar erken gitmeli

5- Ön safa geçmek için, cemâatin omuzlarýndan aþmamalý

6- Câmide namaz kýlanýn önünden geçmemeli

7- Erken gidip birinci safta yer almalý

8- Ýmam minbere çýktýktan sonra hiçbir þey söylememeli, ezaný da tekrar etmemeli

9- Namazdan sonra, Fâtiha, Kâfirûn, Ýhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini 7 defâ okumalý

10- Ýkindiye kadar câmide kalýp, ibâdet etmeli

11- Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarýndan anlatan âlimlerin dersinde bulunmalý

12- Cumâ günü duânýn kabul olduðu vakti aramalý, bunun için hep ibâdet etmeli

13- Cumâ günü çok salevât-ý þerîfe getirmeli

14- Kur’ân-ý kerîm ve Kehf sûresini okumalý

15- Az veya çok sadaka vermeli

16- Ana-babayý veyâ bunlarýn ve sâlih Müslümanlarýn ve evliyânýn kabirlerini ziyâret etmeli

17- Ev halkýnýn yemeklerini bol ve tatlý yapmalý

18- Çok namaz kýlmalý, namaz borcu olanlar kazâ namazlarýný kýlmalý

19- Cumâ gününü, ibâdetle geçirmeli

20- Ýkindiden sonra, seccâde üzerinde elinden geldiði kadar; “Yâ ALLAH! Yâ Rahman! Yâ Rahîm! Yâ Kavî! Yâ Kadir!” deyip, sonra duâ etmelidir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

FersahFersah

Ön safa geçmek için, cemâatin omuzlarýndan aþmamalý

Onlar da önlere otursunlar :(

Yukar git