Haziran 25, 2019, 11:36:38 ÖÖ
Haberler:

KĆ¼Ć§Ć¼mseyerek insanlardan yĆ¼z Ƨevirme ve yeryĆ¼zĆ¼nde bƶbĆ¼rlenerek yĆ¼rĆ¼me. Zira Allah, kendini beĆ°enmiĆ¾ ƶvĆ¼nĆ¼p duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

GEƇ KONUƞAN ƇOCUKLAR

Bažlatan DAMRAM, Haziran 11, 2009, 02:28:41 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretēi konuyu incelemekte.

DAMRAM

GEƇ KONUƞAN ƇOCUKLAR
KonuĆ¾ma ve dil geliĆ¾imi iletiĆ¾im ve sosyal hayatĆ½n en ƶnemli ƶưesidir. KiĆ¾i iletiĆ¾im araƧlarĆ½ ile kendini ifade eder ve hayatĆ½nĆ½ devam ettirir. KonuĆ¾ma ve iletiĆ¾imin eksik kaldĆ½Ć°Ć½ bir hayatta bir Ƨok sĆ½kĆ½ntĆ½nĆ½n geliĆ¾mesi aĆ§Ć½sĆ½ndan zemin hazĆ½rlanmĆ½Ć¾ olur. Ƈocuk ilk doĆ°duĆ°u gĆ¼nden beri sĆ¼rekli olarak psikososyal ve psikomotor geliĆ¾im sĆ¼reci iƧerisindedir. Dil geliĆ¾imi de belli ƶlĆ§Ć¼de doĆ°umdan itibaren geliĆ¾meye baĆ¾lar. En ideal olanĆ½ ƧocuĆ°un yaĆ¾Ć½na uygun konuĆ¾ma becerisine kavuĆ¾masĆ½ ve bu yƶnde herhangi bir geliĆ¾imsel bir sĆ½kĆ½ntĆ½ oluĆ¾mamasĆ½dĆ½r. ƇocuĆ°un zamanĆ½nda konuĆ¾masĆ½, psikososyal geliĆ¾imin aĆ¾amalarĆ½nĆ½n dĆ¼zenli olmasĆ½ , ƧocuĆ°un sosyal iliĆ¾kilerinin ve geliĆ¾iminin normal olmasĆ½ , zeka ve ƶưrenme kapasitesinin normal seviyeye gelmesi , ulaĆ¾masĆ½ gereken geliĆ¾imsel dƶnemlere varmasĆ½ iƧin gereklidir. KonuĆ¾ma bu kadar ƶnemli olduĆ°una gƶre isterseniz konuĆ¾manĆ½n zamanĆ½ ve bunu pozitif ve negatif yƶnde etkileyen etkenleri gƶzden geƧirelim.
Genelde bĆ¼tĆ¼n ƧocuklarĆ½n konuĆ¾masĆ½ ve dil geliĆ¾iminin olmasĆ½ iƧin yapĆ½sal olarak sinir sistemi , sinir sistemi ile dil kaslarĆ½ arasĆ½ yollar , aĆ°Ć½z -damak -dudak -diĆ¾ yapĆ½sĆ½nĆ½n doĆ°uĆ¾tan normal olmasĆ½ gerekmektedir. Bunlarda ki herhangi bir doĆ°umsal sĆ½kĆ½ntĆ½ ve eksiklik veya sonradan oluĆ¾abilecek bozukluk, ƧocuĆ°un konuĆ¾masĆ½nĆ½ negatif yƶnde etkileyecektir. Bu normal anatomik yapĆ½yĆ½ kƶtĆ¼ yƶnde etkileyebilecek bir Ƨok hastalĆ½k mevcuttur. Bu hastalĆ½klarĆ½n hamilelik dƶneminde annede ve Ƨocukta geliĆ¾mesi veya doĆ°um sonrasĆ½ Ƨocukta geliĆ¾mesi ile bu normal anatomik yapĆ½ bozulabilecektir. Bu hastalĆ½klarĆ½ tek tek saymak oldukƧa uzun ve geniĆ¾ kapsamlĆ½ olduĆ°undan , Ć¾u anda fazla ayrĆ½ntĆ½ya girmeden temel konularĆ½ aktarmak istiyorum.
ƇocuklarĆ½n genelde ilk altĆ½ ayĆ½nda yavaĆ¾ yavaĆ¾ heceler Ć§Ć½kmaya baĆ¾lar ( ma ma , ba ba , da da vb ) , 12 aydan itibaren kelimeler Ć§Ć½kmaya baĆ¾lar ( anne , baba, mama , dede vb ) , 18 aydan itibaren de cĆ¼mle kurmaya baĆ¾lar (anne gel , baba ver vb ). Bu geliĆ¾im dƶnemlerinin Ƨok gerisinde kalan ƧocuklarĆ½n genel olarak konuĆ¾ma yƶnĆ¼nden incelenmesi gereklidir. Zira gƶzden kaĆ§Ć½rĆ½lacak bir durum ƧocuĆ°un iletiĆ¾im sorununa ikincil olarak , normal zeka geliĆ¾imini , sosyal geliĆ¾imini kƶtĆ¼ yƶnde etkileyecektir. Bu arada bazĆ½ Ƨocuklar hiƧbir problemi ( anatomik ve psikiyatrik ) olmadĆ½Ć°Ć½ halde geƧ konuĆ¾maya baĆ¾lamakta ve konuĆ¾ma geƧ olmaktadĆ½r. Ama anne babalara tavsiyemiz , belli bir dƶnem beklendikten sonra hala konuĆ¾mayan Ƨocuklar iƧin gerekli incelemeleri saĆ°lamalarĆ½ uygun olur.
KonuĆ¾maya negatif etki eden , yani geƧ konuĆ¾maya neden olan yada istenen konuĆ¾ma seviyesini engelleyen durumlarĆ½ belirtmek yerinde olur. Bunun en sĆ½k karĆ¾Ć½laĆ¾Ć½lan nedenleri arasĆ½nda zeka sorunlarĆ½nĆ½ saymak yerinde olur , Zeka olarak yaĆ¾Ć½tlarĆ½na gƶre geri olan Ƨocuklar , yaĆ¾Ć½tlarĆ½ndan daha geƧ konuĆ¾maya baĆ¾layacaklardĆ½r.
ĆĆ¾itme sorunu olan Ƨocuklar dĆ½Ć¾ dĆ¼nyadan hiƧ bir ses iĆ¾itmedikleri ve uyaran almadĆ½klarĆ½ iƧin konuĆ¾ma sorunu onlarda da yoĆ°un bir Ć¾ekilde olacaktĆ½r. ƇocuĆ°un konuĆ¾ma mekanizmasĆ½nĆ½n ve yeteneĆ°inin geliĆ¾mesi iƧin dĆ½Ć¾ dĆ¼nyadan ses olarak uyarĆ½ almasĆ½ , bunlarĆ½ algĆ½lamasĆ½ , yorumlamasĆ½ , ayĆ½rt etmesi ve bunun sonucunda ona benzer sesleri Ć§Ć½kartmasĆ½ sĆ¼reci gereklidir. O nedenle konuĆ¾mayan Ƨocuklarda iĆ¾itme yƶnĆ¼nĆ¼n incelenmesi uygun olur , ƶzellikle sĆ½k olarak otitis media ( orta kulak infeksiyonu ) geƧiren Ƨocuklar iƧin bu konuda dikkatli olunmalĆ½dĆ½r.
KonuĆ¾ma ya negatif etki edecek diĆ°er bir durum ise ƧocuĆ°un gƶrme sorunu olmasĆ½dĆ½r . Bu durum iĆ¾itme sorunu kadar probleme yol aƧmasa da ƧocuĆ°un etrafĆ½nda olup biteneleri gƶrmesi , nesneleri tanĆ½masĆ½ , isimlerini ƶưrenmesi , diĆ°er Ƨocuklara uyum saĆ°lamasĆ½ aĆ§Ć½sĆ½ndan , gƶrme ƶzĆ¼rĆ¼nĆ¼n olmasĆ½ ,konuĆ¾ma aĆ§Ć½sĆ½ndan sorun olabilmektedir.
Bir baĆ¾ka neden olarak sĆ½k havale ve epilepsi geƧiren ƧocuklarĆ½ ƶrnek olark verebiliriz . BazĆ½ Ƨocuklar normal konuĆ¾maya baĆ¾ladĆ½klarĆ½ halde , hatta bazĆ½ cĆ¼mleler kurmalarĆ½na karĆ¾Ć½n geƧirdikleri havaleler ve epileptik nƶbetler ƧocuklarĆ½n beynindeki iĆ¾itme merkezi veya ilgili bƶlĆ¼mlerde zarara yol aƧarak , konuĆ¾ma aĆ§Ć½sĆ½ndan ciddi sorunlara yol aƧabilmektedir. Bu nedenle anne babalarĆ½n ƧocuklarĆ½nĆ½n havale geƧirmesini engellemeleri ƶnemlidir. Bu durumu olan Ƨocuklarda EEG (elektroensefalografi) Ƨekilerek kolaylĆ½kla havale ye baĆ°lĆ½ sorunlar tespit edilebilir.
Bir diĆ°er neden olarak kendi halinde olan , Ƨok fazla uyarĆ½ almayan Ƨocuklarda , geƧ konuĆ¾ma ve iletiĆ¾im sorunlarĆ½ olabilmektedir. ƇocuĆ°un doĆ°duĆ°u andan itibaren insanlar arasĆ½nda olmasĆ½ , onunla konuĆ¾ulmasĆ½ , sevilmesi , oyun oynanmasĆ½ onun gerekli Ƨevresel uyarĆ½larĆ½ alarak konuĆ¾masĆ½nĆ½ hĆ½zlandĆ½racaktĆ½r. DiĆ°er yandan etrafĆ½nda fazla insan bulamayan , kendi halinde kalan Ƨocuklarda bu geliĆ¾im geri olabilmektedir.
YukarĆ½da bahsedilen soruna paralel olarak ƶzellikle 0-3 yaĆ¾ta izlenen TV ye (saatlerce mĆ¼zik , reklam izleme ) baĆ°lĆ½ olarak Ƨocuklarda dĆ½Ć¾ dĆ¼nyadan kopma , kendi halinde olma eĆ°ilimi , insanlardan ve insanlar arasĆ½ iliĆ¾kilerden uzaklaĆ¾ma , nesneler ile daha fazla ilgilenme , duygusal alĆ½Ć¾veriĆ¾ten vazgeƧme , konuĆ¾mama , yaĆ¾Ć½tlarĆ½ ile ilgilenmeme , seslenince bakmama gibi bir durumun olduĆ°u bir psikiyatrik tablo geliĆ¾ebilir. Buna baĆ°lĆ½ olarak ƧocuklarĆ½n konuĆ¾masĆ½ geliĆ¾mez veya geliĆ¾tikten sonra gerileyebilir. Bu durum geƧ farkedildiĆ°i zaman konuĆ¾ma sorununun yanĆ½sĆ½ra bir Ƨok sorunun eĆ¾lik ettiĆ°i otistik ƶzellikler geliĆ¾ebilir . Anne babalarĆ½n bu kritik yaĆ¾am evresinde ( 0-4 yaĆ¾ ) Ƨok fazla TV izlettirmekten kaĆ§Ć½nmalarĆ½ yerinde olur.
AyrĆ½ca dĆ¼zenleme bozukluklarĆ½ , yaygĆ½n geliĆ¾imsel gerilikler , kronik depresyon , Ƨocukluk ƧaĆ°Ć½ psikozlarĆ½ gibi bir Ƨok hastalĆ½kta ve Ƨok merkezi sinir sistemini tutan hastalĆ½klarda konuĆ¾ma sorunlarĆ½ yaĆ¾anmaktadĆ½r.
ƇocuĆ°un konuĆ¾ma ve iletiĆ¾im yƶnĆ¼nde geliĆ¾imini hĆ½zlandĆ½rmak iƧin yapĆ½labilecekler.( yukarĆ½da bahsedilen hastalĆ½klar ve bedensel sorunlar dĆ½Ć¾landĆ½ktan sonra )
1- ƇocuĆ°a sevgi ve huzur dolu bir aile ortamĆ½ hazĆ½rlamak
2- Ƈocuk ile ilgilenmek ve sevildiưini hissettirmek
3- ƇocuĆ°un bedensel ihtiyaƧlarĆ½na ( yemek , uyku , koruma vb ) cevap vermek
4- Ƈocuk ile yaĆ¾Ć½ ne olursa olsun sĆ½k sĆ½k konuĆ¾maya ƧalĆ½Ć¾mak
5- YaĆ¾Ć½na uygun bir Ć¾ekilde onun ile oyun oynamak
6- Ƈocuk ile birlikte vakit geƧirmek
7- Onun dengeli ve ƧeĆ¾itli beslenmesini saĆ°lamak
8- Onun kendi haline kalmasĆ½na izin vermemek
9- MĆ¼mkĆ¼n olduĆ°unca yaĆ¾Ć½tlarĆ½ ile birlikte oyun oynamasĆ½nĆ½ saĆ°lamak
10- Ɲnsanlar arasĆ½nda sĆ½k sĆ½k bulundurmak
11- Ona hikaye masal anlatmak , ninni sƶylemek
12- Onun size gƶnderdiĆ°i konuĆ¾ma ve ses mesajlarĆ½na cevap vermek
13- Bir nesneyi eline aldĆ½Ć°Ć½nda onun ile ilgili ona bir Ć¾eyler anlatmak ( Ƨocuk 3- 4 aylĆ½k bir bebek olsa bile )
14- TV karĆ¾Ć½sĆ½nda Ƨok uzun sĆ¼re kalmasĆ½nĆ½ engellemek (0-4 yaĆ¾ )
15- Onun ile konuĆ¾urken ses tonunu iyi ayarlamak
16- Onun iĆ¾aret ile gƶsterdiĆ°i istekleri onunla konuĆ¾arak yƶnlendirmek, anlatmasĆ½nĆ½ saĆ°lamak (yaĆ¾Ć½na uygun olarak)
17- Onun fikirlerine deĆ°er vermek onun ile sĆ½k sĆ½k dertleĆ¾mek ( yaĆ¾Ć½na uygun olarak )
18- Onun kendine gĆ¼venini artĆ½rmak (bakĆ½nĆ½z ƶzgĆ¼veni artĆ½rma yollarĆ½ )
19- Onun sĆ½k sĆ½k sosyal ortamlarda bulunmasĆ½nĆ½ saĆ°lamak
20- KalabalĆ½k iƧinde onun konuĆ¾masĆ½nĆ½ teĆ¾vik etmek
21- O konuĆ¾tuĆ°unda onu cesaretlendirmek , teĆ¾vik etmek
22- Onun yaĆ¾Ć½na uygun bir eĆ°itim almasĆ½nĆ½ saĆ°lamak
23- GĆ¼nlĆ¼k belli bir zaman ayĆ½rarak onun ile resimler Ć¼zerinde bol bol konuĆ¾mak
24- Ondan yaĆ¾Ć½na uygun olarak hikaye , masal anlatmasĆ½nĆ½ istemek
25- KonuĆ¾ma zorluklarĆ½ gƶrdĆ¼Ć°Ć¼nĆ¼zde onun dikkatini konuĆ¾ma zorluklarĆ½ Ć¼zerine Ƨekmemek

kurtlarvadisi