Haziran 25, 2019, 05:39:56
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Çocuk Oyunlarýnýn Özellikleri

Balatan DAMRAM, Haziran 11, 2009, 02:24:13

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Çocuk Oyunlarýnýn Özellikleri
Oyun belirli bir sýra ve evrim izler.
Oyun etkinliklerinin sayýsýzlýðý ve çeþitliliði, yaþ büyüdükçe azalýr.
Çocuðun yaþý büyüdükçe, dikkat süresi de uzar. Kendisini daha uzun süre bir iþe verebilir.
Çocuk istediði zaman, istediði þekilde, istediði þeyle oynar.
Hiçbir zaman akýlcý bir þekilde bir oyuncaða baðlý deðildir.
Çocuk büyüdükçe beden durgunlaþýr. Daha sakin ve zihinsel becerilerle bedeni uyum içinde çalýþtýran oyunlara yönelir.

Yaþlara Göre Oynanan Oyunlarýn Türleri
0-2 Yaþ : çocuklar bireysel oyun oynarlar ve çevreleri ile farklý etkileþimler kuramazlar. Renkli dikkat çekici oyunlarla oynar.

3 Yaþ : Yüksek yerlerde yürümeyi denerler. Takla atma ve týrmanma eylemleri yapabilirler. Yeni oyunlar yaratýrlar ve oynarlar. Daha çok evcilik, doktorculuk, bakkalcýlýk... gibi oyunlar oynarlar.

4 Yaþ : Resim yaparlar, yapýlar kurarlar ve kendi yaptýklarý þeylere hayranlýk duyarlar. Yaptýðý þeyi zevkle seyreder. Müzikten, þarký söylemekten, dans etmekten çok hoþlanýrlar. Özellikle ritimli müzikten çok hoþlanýrlar ve büyük zevk alýrlar. Resimli kitaplarý çok severler. Hayal gücünü uyaran kitaplarý tercih ederler.

5 Yaþ : Tek baþýna ya da bir yetiþkinin yanýnda oynamaktan hoþlanýr. Bedensel etkinlikleri arttýðý için ip atlama, paten kayma, salýncakta sallanma; el becerisi arttýðý için, kesme, yapýþtýrma, çizim yapma, resim yapma ya da bir resme harfi, sayýyý ekleme, kopya etme, parçalý bilmeceleri birleþtirme gibi oyunlar oynarlar.

6 Yaþ : Bu yaþ çocuðu oyunu bir iþ gibi görmektedir. Boyama, yapýþtýrma, kesme ve çizim yapmayý sever. 6 yaþýndaki çocuk dengeyi saðladýðý için bedenini kontrol eder. Top, ip atlama, yüzme gibi oyunlarý tercih etmektedir. Çocuðun bunlarý yapmasý için bazý bedensel oyunlara da izin vermeliyiz.

kurtlarvadisi

Yukar git