Haziran 25, 2019, 11:39:48
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Çocuða Ýsim Koymada Dikkat Edilecek Ölçüler

Balatan DAMRAM, Haziran 11, 2009, 02:19:33

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

[B][COLOR=#212b32]Çocuða Ýsim Koymada Dikkat Edilecek Ölçüler[/COLOR][/URL] [/B]
[B]Doðumunun haftasýnda veya daha önceki bir zamanda çocuðun sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna kâmet okumak suretiyle (1) konulacak isimde kendi bildiðimizle hareket etmeyip, dinimizin vazettiði ölçülere dikkat etmemiz lâzýmdýr. Muallimü'l-ukûl olan Peygamberimiz, "Siz, kýyamet günü kendi isimleriniz ve babalarýnýzýn adlarý ile (huzurý ilâhîye) çaðrýlacaksýnýz. Bu sebeple isimlerinizi güzelleþtiriniz"(2)[/B]
[B]buyurmaktadýr. Konulmasý düþünülen bir isim, güzel olabileceði gibi aksi de olabilir. Hataya düþmemizi önlemek için onlarý ayrý ayrý açýkla-mak istiyoruz.[/B]

[B][COLOR=red]I- Konulmasý teþvik edilen isimler:[/COLOR][/B]

[B]a) Cenâb-ý Hakk'ýn güzel isimlerinin evveline bir "abd" kelimesi getirerek çýkan terkib-i izafîyi çocuða Ýsim olarak koymalýdýr. Abdullah, Abdürrahman, Abdürrahim, Abdüssamed, Abdürrezzak, Abdüþþekûr gibi "ALLAH'a göre isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdürrahmân (adlarý)dýr"(3).[/B]
[B]b) Peygamberimizin veya diðer enbiyadan birinin adýný koymalýdýr. Bu yolda hareket etmekle, o yüce þahsiyetlerin siretinin çocukta görül-mesini arzu ve onun þahsýnda o peygamberin adýnýn anýlmasý ile manevî bir tecellinin hâsýl olmasýný tefe'ül vardýr. Bu sebeple Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Enbiyanýn isimlerini (çocuklarýnýza) koyunuz" (4) buyurmuþtur. Kavliyle hâli arasýnda en küçük bir fark bulunmayan Re-sulullah (s.a.v,), kendisinin oðlu dünyaya geldiðinde, "Bu gece benim bir oðlum dünyaya geldi. Ona (büyük) babam Ýbrahim (a.s.)'ýn adýný koydum" (5) diyerek sevincini ve ona verdiði ismi ashabýna duyurmuþtur.[/B]
[B]c) Hayra yormaya müsaid bir isim koymalýdýr. Hasan, Hüseyin, Said, Selim, Âbid, Nâci ve Sehil gibi.[/B]

[B][COLOR=red]II- Konulmasý caiz olmayan isimler:[/COLOR][/B]

[B]1- ALLAH'tan baþkasýna kulluk mânâsý taþýyan isimler: Abdüllât, Abdülmenât, Abdüluzza, (6) Abdüþþems, Abdülkâbe, Abdünnebî ve Abdülvatan gibi.[/B]
[B]2- Cenâb-ý Hakk'a mahsus isimleri, evveline "abd" kelimesi ekle-meden çocuða ad olarak koymak: Hâlýk, Rezzak, es-Samed gibi. Bu isimlerin konulmasý ittifakla haramdýr.[/B]
[B]3- Þeytana veya gayri müslimlere mahsus bir ismi koymak: Han-nas, Ecda, Ebu Leheb ve Dallas gibi. Hz. Ömer (r.a.), Mesruk bin Ec-da ile karþýlaþtýðýnda "Sen kimsin?" diye sormuþ. Ö da "Mesruk bin Ecda'yým" cevabýný vermiþ. Hak ile bâtýlý tefrik mevkiinde büyük bir ti-tizlik gösteren Hz. Ömer, "Ben, Resulullah'tan Ecda (adýn)ýn þeytan ismi olduðunu iþittim" demiþtir (7).[/B]
[B]4- "Berre" ismi gibi nefsini temize çýkarmaya ve kendini üstün görmeye müsait bir isim koymak: Vicdanlarýn mürebbisi bulunan Peygamberimiz (s.a.v.), "Kendinizi temize çýkarmaya çalýþmayýnýz. ALLAH, hanginizin iyiliðin ehli olduðunu daha iyi bilir" (8) buyurmuþtur.[/B]

[B][COLOR=red]III- Deðiþtirilmesi gereken isimlerden örnekler:[/COLOR][/B]

[B]Resulullah (s.a.v.), beðenmediði isimleri deðiþtirmiþtir. Onlardan birkaçýný, sebepleriyle birlikte açýklamak isteriz: Âsî ve Âsiye isimlerini, ALLAH Teâlâ'ya itaatsizlik mânâsý taþýdýðý için; Aziz ismini, izzet ve ulu-luk ALLAH'a mahsus olduðu için; Hubab ismini, yýlan cinsinden birinin adý olduðu için; Þihab ismini, ateþten bir yalýnýn adý olduðundan dolayý; Afira ismini, çorak ve verimsiz araziye denildiði için tebdil etmiþ veya bu istikamette tenbihte bulunmuþtur (9).[/B]

[B]Bu deðiþtirmelerle ilgili olarak müþahhas birkaç misal vermek istiyoruz:[/B]
[B]a) Zevcât-ý tâhirattan Zeyneb binti Cahþ (r.anhâ) ile Cüveyriye (r.anhâ)'nýn ilk isimleri Berre idi. Resûl-i Ekrem onlarý Zeyneb olarak deðiþtirmiþtir (10). Ümmü Seleme (r.anhâ)'nýn ilk kocasýndan olup ve Resûlullah (s.a,v.)'ýn üvey kýzý olan kadýnýn adý da Berre idi. Fahr-i Kâinat (s.a.v.), "Kendini beðenmiþlik yapmamasý ve þahsýný temize çýkarmamasý için" onun adýný da Zeyneb olarak deðiþtirmiþtir (11).[/B]
[B]b) Hz. Ömer'in Âsiye ismindeki kýzýnýn adýný Cemile olarak deðiþtimiþtir (12).[/B]
[B]Ömer (ra.), her türlü þerden imtinâ etmesi için, kýzýna bu adý koymuþtur. Bu görüþ, o büyük þahsiyete olan engin hüsnü zannýmýzýn neticesidir. Diðer bir izah ve tevil yolu da þudur: Âsiye kelimesi, "isyan" masdarýndan müþtak olabileceði gibi, "Îs"dan da müþtak olmasý ihtimal dahilindedir. Îs, sýk aðaçlýk yere denilmektedir. Hz. Ýshak'ýn bir oðlunun adý da Îs" idi. Âsiye, "el-Âs" kelimesinin müennesidir, âsi lafzýnýn te'nisi deðildir (13). Burada bir soru hatýra gelmektedir: O halde Resulullah (s.a.v.) bu ismi ne için deðiþtirmiþtir? Arz edelim: Ýsyan mânâsý ile kelime yakýnlýðý ve harf benzerlikleri olmasý sebebiyle, yanlýþ deðerlendirmeleri önlemek için Cemile olarak tebdil buyurmuþlardýr.[/B]
[B]c) Said bin Müseyyeb'in dedesi, Resulullah (s.a.v.)'ýn huzuruna varmýþ. Kendisine adýnýn ne olduðunu sorduðunda "Hazn" cevabýný vermiþ. Resûli ekrem, "Sen Sehil (diye yâd edilmelisin" buyurmuþ. O: "Babamýn koyduðu bir adý deðiþtiremiyeceðim" demiþ ve ismi o þekilde kalmýþ. Bu sahabinin torunu Said bin Müseyyeb, "Büyük babam vefat edesiye kadar evimize zorluk, meþakkat ve hüzün eksik olma-mýþtýr" diyerek insanlarýn isimlerinin taþýdýðý mânâ ile alâkalý tecellilere sahne olduðunu bir kez daha teyid etmiþtir (14)[/B]
[B]d) Resul-i Ekrem (s.a.v.), huzuruna gelen heyetin içindeki bir þah-sa adýný sormuþ. O da isminin "Asram" olduðunu haber vermiþ. Bunun üzerine ALLAH'ýn Resulü, "Hayýr! Sen Zür'a (ismiyle anýlmalý)sýn" (15)[/B]
[B]buyurmuþ. Zira Asram ismi, kesilme mânâsýna gelmektedir. Bu isimle anýlacak þahsýn hayýrdan ve bereketten kesilmiþ olabileceðini düþün-dürmektedir.[/B]
[B]e) Yüce Peygamberimiz, "Ebu'l-Hakem" diye künye almýþ bulunan Hânî'ye, en büyük oðlu Þüreyh'e nisbetle "Ebû Þüreyh" künyesini vermiþtir (16).[/B]
[B]f) Ensar'dan Ebû Üseyd'in, oðluna verdiði ismi beðenmeyen Resu-lullah (s.a.v.), çocuðun ismini Münzir olarak tebdil etmiþtir (17).[/B]
[B]g) "Þi'bü'd-Dalâlet" adý ile anýlan bir dað yolunun adýný, ALLAH'ýn Re-sulü "Þi'bü'l-Hüdâ" olarak tebdil etmiþtir (18).[/B]
[B]Bazý kimseler, ýrkçýlýk taassubu ile, tarihte þan yapmýþ ve fakat müslüman olmayan bazý kahramanlarýn adlarýný çocuklarýna isim olarak vermektedirler. Bir takým esnaf da dükkanlarýnýn bulunduðu muhit insanlarýnýn dikkatini çekmek ve müþteri celbetmek gibi yanlýþ bir noktadan hareket ederek ticaret hanesine Venedik, Roma, Paris, Teksas, Holivud vs. gibi isimler takmaktadýrlar. Ýslâm diyarýnda müslümanlara yaraþmýyacak bu gibi davranýþlardan uzak durmak vazifemiz olmaktadýr.[/B]
[B](1) Resul-i Ekrem, torunu Hz. Hasan doðduðunda ona bu þekilde isim koymuþtur. (Tuh-fetü'l-Ahvezî, c. 5, sh, 107).[/B]

kurtlarvadisi

Yukar git