Haziran 24, 2019, 07:30:45 ÖS
Haberler:

Kßçßmseyerek insanlardan yĂźz çevirme ve yeryĂźzĂźnde bĂśbĂźrlenerek yĂźrĂźme. Zira Allah, kendini beĂ°enmiĂž ĂśvĂźnĂźp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Çocukta Saldýrgan Davranýþlarýn Önlenmesi

Baţlatan DAMRAM, Haziran 11, 2009, 02:15:32 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Çocukta Saldýrgan Davranýþlarýn Önlenmesi

Çocuklarda sýk görülen davranýþ bozukluklarýndan birisi de saldýrganlýktýr. Bazý çocuklar davranýþlarýyla saldýrganlýklarýný açýkça sergiler. Çocuk akranlarýna ya da çevresindeki diðer insanlara vurur, tekme atar, bir þeyler fýrlatýr. Etrafýndaki insanlara fiziksel zarar verir. Bazý saldýrgan çocuklar ise etrafýndaki insanlara fiziksel zarar vermez; ancak düþmanca oyunlar oynayarak, oyuncaklarý kýrarak saldýrganlýðýný ortaya çýkarýr. Çocuðun sergilediði bu davranýþlarý ne sýklýkla yaptýðý ve ne düzeyde olduðu çok önemlidir. Küçük çocuklarýn büyük bir kýsmýnda bu tarz hareketler gözlenebilir; ancak çocuk bu davranýþlarý sürekli ve yineleyerek sergiliyorsa, bulunduðu ortamlarda özellikle arkadaþlarýna karþý saldýrgan davranýyorsa bu davranýþlarýn aile tarafýndan dikkate alýnmasý gerekir


SALDIRGANLIÐIN NEDENLERI1- Saldýrgan davranýþlarýn ebeveynlertarafýndan ödüllendirilmesi. Geleneksel kültürün erkek çocuðun saldýrganlýðýnýonaylamasý(Ör: parkta iki çocuk birbirini döver. Biri daha çok dayak yerse,annesinin çocuðunun kendisini savunamadýðý düþüncesiyle üzülmesi)

2- Çocuðun yetiþkinlerden katý ceza,anlayýþsýzlýk ve yetersiz sevgi görmesi

3- Babanýn uzun sßreli yokluðunda, anneninsßrekli çocuðun etrafýnda olmasýyla ortaya çýkan ortam

4- TV. Ve kitle iletiÞimim araçlarýnýnolumsuz etkisi(Kurtlar Vadisi Ürneði ver.)

5- Ana-baba tutumlarýnýn olumsuzluðu,çocukla aralarýndaki iletiÞimin iyi olmamasý

6- Çocuðun ana-babasýndan dayak yemesi

7- Beyin zarĂ˝ iltihabĂ˝, beyin zedelenmesigibi fizyolojik sorunlar

kurtlarvadisi

DAMRAM

SALDIRGAN DAVRANIÞLARI NASIL ÖNLEYEBILIRIZ?
1- Her þeyden önce ana-baba çocuðasaldýrganlýk modeli olmamalýdýr. (Evde dayak yiyen bir çocuk varsa kardeþinidövüyor. Kardeþi yoksa okulda en ufak bir sorunda arkadaþýna vuruyor. Yadahayvanlara eziyet ediyor.) Çünkü dayak herkes için olumsuz duygular yaratýr.

2- Çok fazla saldýrgan davranýþlara toleransgösterilmemelidir. Çocuðun istekleri bu tip davranýþlar yapýnca yerinegetiriliyorsa, çocuk isteklerini yaptýrmada araç olarak görmeye baþlar. Buyolla istekleri yerine getirilmemelidir. Saldýrgan davranýþlarödüllendirilmemeli ve onun bu davranýþýnýn istenmeyen bir davranýþ olduðu hemengösterilmelidir.

3- Saldýrgan davranýÞlar kesinlikle dayaklacezalandýrýlmamalýdýr. Ana-babanýn ilgisi sevgisi azaldýðýnda ve fizikselcezalar uzun sßre devam ettiðinde, çocukta saldýrgan, asi, sorumsuz davranýÞlargeliÞir. Saldýrgan davranýÞlar ortaya çýktýðýnda, yetiÞkinler sakin davranmalý,anormal duygusal tepkiler yerine ben dilini kullanmalýdýr. (BÜyle davrandýðýniçin ßzßldßm) Dayak saldýrgan davranýÞýn hemen bitiminde uygulandýðý zaman,onun hemen kesilmesini saðlayabilir ancak, çocukta dßÞmanca duygulargeliÞtirir.

4- Çocuk gergin ve sinirliyken onunlatartýþmamalý, sakinleþmesini beklemeli ve daha sonra davranýþý ile ilgilikonuþulmalýdýr.

5- Çocuða sosyal olgunluðuna uygun çeþitlisorumluluklar verilmeli, baþarabileceði kadarýyla bir çok Þeyleri baþlatýp,bitirmesi saðlanmalýdýr. Çocuk baþarma duygusunu yaþamalýdýr.

6- Çocuða bu davranýþýn dezavantajlarýgösterilmelidir. Saldýrgan davranýþlarý ile isteklerini elde edemeyeceðini,istediði Þeyleri kaybettiðini görmeli ve yaþamalýdýr.

7- Olumlu davranýþý pekiþtirme: Ana-baba vediðer yetiþkinler çocuðun olumlu davranýþýný görüp, olumsuz davranýþýgörmezlikten gelmelidir. Çocuk bu davranýþý yapmadýðýnda sözel olaraködüllendirilmelidir. Örn:10dk. Kavga etmeden ve baðýrmadan oynadýðýnda budavranýþýný sözel olarak ödüllendirme vb.

8- Çocuðun dýþarýda oynamasýna izin verme,bu çocuðun gerilimini azaltýr ve enerjisini boþaltma imkaný saðlar.

9- Saldýrgan davranýþ diðer çocuklarýngüvenliðini ciddi bir Þekilde tehdit etmedikçe bu davranýþýn üstünde durmamakgerekir.

10- Kendi kendine konuþma:Çocuk oldukçadürtüsel davranýyorsa ve onun bu yönünü kontrol etmede güçlük yaþanýyorsa;çocuða baþkalarýna vuracaðý zaman, kendi kendini engelleyici cümleler söylemesiöðretilebilir. Örn: 10 a kadar say ve ona vurma gibi.

11- Çocuk saldýrgan modellerle karþý karþýyagetirilmemelidir.TV deki þiddet içeren programlarý seyretmesi engellenmelidir.Eðer kesinlikle engel olunamýyorsa, ana-baba çocukla birlikte seyrederekþiddetin sonuçlarýný tartýþabilirler. Ayrýca bu þiddet filmlerinin gerçekyaþamýn modeli deðil, kurmaca olduðu çocuða anlatýlabilir.

12- Kýzgýnlýktan kurtulmak için alternatiflerbulunabilir. Yumruklanabilen kil, çakýlabilen çiviler, resim çizme, boyamaçocuðun kýzgýnlýk duygularýný kontrol altýna almayý saðlayabilir. Ayrýcafutbol, basketbol gibi sporlar kabul gÜren çýkýÞ yollarýdýr.

13- Her yaÞ ve dÜnemdeçocuðun temel ihtiyaçlarý zamanýnda yerine getirilmelidir.

14- Bu çocuklarýn Üzellikle baba ile daha çokbirlikte olmasý saðlanmalýdýr.

15- Anne-babalar bu çocuklarla iletiþimkurarken ben dilini kullanmalýdýr. Örn: Böyle kavga ettiðin zaman rahatsýzoluyorum, üzülüyorum gibi. Kiþiler duygu, düþünce ve ihtiyaçlarýný davranýþanýnda dile getirmelidir.

kurtlarvadisi

DAMRAM

Çekingen Çocuklar alla Resulü (sav) Çocuklarýn çekinip ürkmelerine se
bebiyet verecek her çeÞit tutumdan kaçýnmýÞtýr....

Genelde çekingen olan çocuklar, sosyal ortama adapte olamazlar, grup içinde ürkek davranýr, kendini ifadede zorlanýr, kolay arkadaþ edinemez ve diðer çocuklar tarafýndan kolayca ezilip yönetilir. Ýnsanýn baþarýsýnýn önünü aldýðý ve birçok soruna maruz býraktýðýndan beðenilir bir özellik deðildir. Böyle bir çocuða sahip olan aileler bilmeleri ve uygulamalarý gereken yöntemler vardýr, bu yöntemleri uygulayarak çocuklarýna özgüven aþýlamalýdýrlar.Çekingen çocuklarýn kendilerine olan güvenleri zedelenmiþtir. Bu yüzdende sürekli eleþtirilme korkusuyla yaþarlar, kendilerini beceriksiz olarak algýlarlar. Toplumda, kalabalýk ortamlarda bulunmak onlar için büyük bir iþkencedir, biran önce orayý terk etmek isterler. Ýleriki yaþlarda da sosyal fobi, kiþilik bozukluklarý gibi psikolojik rahatsýzlýklara yakalanýrlar. Çekingen çocuklar genelde ya çok pasif olurlar ya da aksine kendilerini ifade edemediklerinden saldýrgan ve agresif olurlar.
__________________

kurtlarvadisi

DAMRAM

Peki, bir çocuðun çekingen olmasýnýn nedeni nedir? Çekingenliðin sebebi; genetik, aile içerisindeki tutum ve davranýþlar, birde çevresel nedenlerdir.

Bunlarýn içerisinde en Ünemli etken hiç Þßphesiz aile, Üzelliklede anne-babadýr. Anne-baba baskýsý, aile içi olumsuz tavýrlar, kavgalar, bebeklikteki sevgi ve Þefkat eksikliði gibi pek çok faktÜr çocuðun dýÞ dßnyaya ait imajýný zedeleyebilir ve çekingenliðine sebep olabilmektedir.Anne-baba Üncelikle çocuklarýna normal sevgi ve Þefkati gÜstermeli ve sonrasýnda fazla tutucu-koruyucu olmamalýdýr. Býrakýn çocuklarýnýz problemlerini kendisi çÜzmeye çalýÞsýn, sßrekli sorunlarýnýn ßstesinden siz gelmeyin ve çocuklarýnýza sorumluluk yßkleyin, ßstesinden gelebilecekleri gÜrevler verin. Anne-baba, çocuðunun, problemlerini kendi kendine çÜzmesini istiyorlarsa aÞýrý kollayýcý davranýÞlar yerine çocuða yaÞýna uygun sorumluluklar vermelidirler.ÇocuĂ°a acĂ˝yarak onun iĂžlerini kendileri yapan ebeveyn çocuklarĂ˝na en bĂźyĂźk kĂśtĂźlßðß yapmaktadĂ˝r. BĂ˝rakĂ˝n ortalýðý daĂ°Ă˝tsa da çocuĂ°unuz yemeĂ°ini kendisi yesin, elbisesini kendisi giysin;onun yerine yemek yedirmek, giydirmek.. çocuĂ°unuzun ĂśzgĂźvenini yok edecektir. Bunun yerine her zaman “sen yapabilirsin”, “bu iĂžinden Ăźstesinden gelirsin”, “yapamayacaĂ°Ă˝n Ăžey yoktur” mesajĂ˝nĂ˝ vererek sorumluluk, zorluklarĂ˝n Ăźstesinden gelme, kendine ve baĂžkalarĂ˝na karÞý olumlu dßÞßnceler de bulunma duygusunu geliĂžtirin.Anne-baba her zaman orta yolu tutmalýdýr, hiçbir zaman ne aþýrýya gitmeli ve nede çok tefrit etmeli, özelliklede sevgi, ilgi ve disiplin de buna çok dikkat edilmeli. Çocuðunuza sýnýrlar koyun ama onunla güç savaþýna giriþmeyin, onu yenmeye çalýþmayýn. Disiplinle kendini kontrol edebilme, doðru ile yanlýþý ayýrma, sýnýrlarýný tanýmayý öðretin. Çok katý davranmayýn ya içine kapanýk olur ya da saldýrgan, çok da aþýrý sevgi göstermeyin, o zaman da dýþ dünyaya açýlamaz, mýzmýz, zorluklar karþýsýnda hemen pes eden olur.Çekingen çocuklara evde yapabileceði basit iþler verilmeli ve yaptýðýnda ödüllendirilmelidir. öncelikle çekingenliðinin ana sebebi bulunmalý bunu ortadan kaldýrmakla uðraþmalýdýr. Çocuða yalnýz olmadýðý herkesin benzer sýkýntýyý çekebildiði uygun dille ve örnekle anlatýlmalýdýr. Onunla, bir yetiþkinle nasýl konuþuyorsanýz öyle konuþun. Ona kendini bebek gibi deðil, birey gibi hissettirin. Hemen kalabalýða sokmak yerine önce bir arkadaþla baþlayýn, ona alýþýnca bir ikincisini ekleyin; bu konularda aceleci olmayýn.Çekingen çocuklardan hünerlerini herkesin önünde sergilemesine zorlamayýn, hata yaparsa daha fazla içine kapanýr. Evde aile toplantýlarý düzenleyin ve ortaya atýlan sorunlarda çocuðunuzun da fikrini sorup saygý gösterin. Asla ve asla çocuklarýmýzýn fiziksel kusurlarýyla alay edilmemeli, bunun yerine dikkati çocuðun diðer özelliklerine çekilmelidir.Çocuktan yaptýðý iþlerde kusursuzluk beklenmemelidir. örneðin; bardaðý annesine getirirken içindekini döken bir çocuðu azarlamak, giysisini giyerken yanlýþ giyen çocuðuyla alay eden birçok anne baba vardýr ve bu davranýþlar aslýnda yýkýcý sonuçlar verirler. Sonrada çocuðum niye çekingen diye dert yanar.Gerçekten Allah’Ă˝n emirleri doĂ°rultusunda yaĂžamaya çalýÞan Ýslami bir anne-baba; çocuklarĂ˝nĂ˝n gĂśrßÞßne Ăśnem verir, onlarla tartýÞýr, dßÞßncelerini kabul eder, sĂśz hakkĂ˝ tanĂ˝r. EleĂžtiriye açýk olandĂ˝r, evdeki kararlarda çocuĂ°unun da dßÞßncelerini alan anne babadĂ˝r. Allah’tan korkan insan hiçbir zaman çocuĂ°una Ăžiddet uygulamaz, doĂ°rularĂ˝ en gĂźzel Ăžekilde anlatĂ˝r, yanlýÞlarĂ˝ mantĂ˝klĂ˝ ve yumuĂžak huylulukla yavrusuna Üðretir. TĂźm sorunlarĂ˝mĂ˝zĂ˝n tek nedeni Ýslamiyet’i iyi bilmememiz ve bildiklerimizi de yaĂžamamamĂ˝zdan kaynaklanĂ˝yor.Allah ve ResulĂź’nĂźn emirleri doĂ°rultusunda yaĂžayan ailelerde yetiĂžen çocuklar, kendine gĂźvenen farklĂ˝ fikirler Ăźretebilen, eleĂžtiriye açýk, giriĂžken, atak, doĂ°ru ile yanlýÞý ayĂ˝rt eden bireyler olacaktĂ˝r.Baþta ebeveyn olmak üzere bütün büyüklerin küçüklerle olan münasebetinde en mühim esas onlara gösterilecek sevgi ve þefkattir. Büyüklerde takdir edilme ihtiyacý ne ise, küçüklerde de sevilme ve þefkat görme ihtiyacý ayný þeydir. Sevgi ve þefkat çocuklarýn geliþmesinde gýda hükmüne geçtiði için, þahsiyetlerinin teþekkül ve geliþmesinde hayat suyu hükmündedir. Çocuðun gelecek yýllarda göstereceði bir kýsým ruhî bozukluklar, ailesinden yeteri kadar sevgi ve alâka görememesi, kötü muamelelere maruz kalmasýyla açýklanmaktadýr.Peygamber efendimiz: “Kßçßklerimize Ăžefkat etmeyen bizden deĂ°ildir.” diyerek, çocuklara karÞý gĂśsterilmesi gereken Ăžefkat ve merhamete ayrĂ˝ca dikkat çeker. O en ĂźstĂźn terbiyeci Çocuklar için huzuruna girmede serbestlik tanĂ˝mýÞtĂ˝r. OmuzlarĂ˝na bindirmiĂž, onlarla oynamýÞ, rastladĂ˝klarĂ˝ndan selam verip, hal ve hatĂ˝rlarĂ˝nĂ˝ sormuĂžtur. Hasta olanlarĂ˝ ziyaret etmiĂž, onlarla ĂžakalaĂžmýÞtĂ˝r. Bu da o çocuklarda ĂśzgĂźveni oluĂžturmuĂž, çekingenliĂ°i ortadan kaldĂ˝rmýÞtĂ˝r.Allah Resulü Çocuklarýn çekinip ürkmelerine sebebiyet verecek her çeþit tutumdan kaçýnmýþtýr. Tabiî ve insiyakî olan bir kýsým hususlarda çocuða müdahale etmemiþ, onu tabiatý ve insiyaký ile baþ baþa býrakmýþtýr. Çocuðun arzularýný yerine getirip, çocuklarýn aðlatýlmamasý konusu üzerinde durmuþtur. Çocuklar arasýnda tam bir adalet gütmüþ, çocuklarýn zamanýný disipline ederek günlük programlar takip etmiþtir.Bßtßn bunlar çocuðun yetiÞtirilmesinde, eðitilmesinde Þahsiyetinin oturmasýnda, Ünemli ve gerekli Ürneklerdir. Velhasýl gelecekte iyi nesiller oluÞturulmasýnda anne-babalara bßyßk gÜrevler dßÞmektedir

kurtlarvadisi