Haziran 24, 2019, 07:31:27 ÖS
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iÞitirler. (Mulk -7)

camiye alýÞtýrma

Baţlatan DAMRAM, Haziran 11, 2009, 02:05:15 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

[COLOR=#0000ff]camiye alýÞtýrma[/COLOR]
[B]Devr-i Saadette kßçßk olmalarýna raðmen çocuklar her zaman camiye gidebilirlerdi. Ne acýdýr ki, gßnßmßzde çocuklarý camiye gÜtßrmeyi cami âdâbýna aykýrý gÜrßyoruz. Yine ne acýdýr ki, her camide çocuklara zebani gibi gÜrßnen bazý haÞin yaÞlýlar bulunabiliyor ve o yavrucuklarý camiden ßrkßtebiliyorlar. Maalesef bazen, dinÎ bilgileri, dßnya gÜrßÞleri ve dßÞßnceleri oldukça dar olan yaÞlý insanlar, çocuklara yßzlerini ekÞitmek, kaÞlarýný çatmakla caminin izzetini koruduklarýný zannediyorlar. Hâlbuki onlar bu tavýrlarýyla, çocuklarý camiden ßrkßtßyor ve RasÝlß Ekrem'in (sallALLAHu aleyhi ve sellem) sßnnetine aykýrý bir davranýÞ sergiliyorlar. Hz. Peygamber (sallALLAHu aleyhi ve sellem) camide saflarýn tanzimi mevzuunda, erkeklerin Ünde, onlarýn arkasýnda varsa hßnsâlar, daha sonra çocuklar ve beÞerÎ bir mßlâhazaya binaen onlarýn arkasýnda da kadýnlarýn bulunmasýný[1] tavsiye etmektedir.[/B]

[B]Ýþte böyle davranýldýðý zaman çocuklar, camide halkýn namaz kýlýþ þevkini, zevkini görüp duyacak ve dinî yaþamaya alâkalarý artacaktýr. Bu itibarla, deðil onlarý kovmak, onlara sert görünmek, ürkütmek; kabilse hediyeler verilmeli ve namaza ýsýndýrýlmalýdýr. Çocuklara cami, caminin bahçesi sevdirilmeli ve her zaman onlarýn duygularýnda mâbedin kutsallýðý canlý tutulmalýdýr. Rasûlü Ekrem (sallALLAHu aleyhi ve sellem) camide, cemaatin içinde namaz kýlarken, torunu Hz. Ümâme'yi omuzuna alýr, eðilirken yere býrakýr, kalkarken de yeniden omuzlarlardý.[2] Bunu muktedâ-bih, rehber-i küll olan Rasûlü Ekrem'in (sallALLAHu aleyhi ve sellem) yapmasý örnek olmasý bakýmýndan çok önemlidir.[/B]

[B]Hz. Peygamber'in (sallALLAHu aleyhi ve sellem) çocuðun camiden çýkarýlmasý mevzuunda sert sayýlan herhangi bir cßmle ya da tavrý hiçbir zaman sÜz konusu olmamýÞtýr. Bu itibarla, mahallemizin gßzel bir kÜÞesi mâbed, evimizin içi de bir namazgah hâline getirilmelidir ki, çocuk gÜzlerini her açýp kapayýÞýnda, ALLAH'ý (cc) hatýrlatan emârelerle yßz yßze gelsin ve hayatýný bir ledßnnÎlik içinde duysun ve hßr irade, hßr vicdanýyla kendi yolunu belirleyip yßrßsßn. Sadece namaz açýsýndan ele alacak olursak, çocuk namaz kýlma devresine geldiði zaman, eðer babasý elinden tutar, annesinin yanýnda seccadenin bir kenarýnda durdurur ve hâlinin derinliði Ülçßsßnde onu kalbinden ebedÎ mihrabýna baðlayabilirse çok Ünemli bir Þey baÞarmýÞ olur. Zira namaz, ALLAH'a (cc) yÜnelme adýna çok Ünemli bir iÞtir.[/B]

[B][1] Bkz: Vehbe Zuhayli, Ýslam Fýkhý Ansk., 2/352-353[/B]
[B][2] Nesâi, Sehiv, 13; Muvatta; Salat 85[/B]

kurtlarvadisi

DAMRAM

[FONT=Arial][SIZE=3][B][COLOR=indigo]Çocuklara namaz, sevgi ile öðretilir[/COLOR][/B] [/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Arial][SIZE=3]Çocuklarýmýzýn hem dini terbiyelerinde hem de ibadet anlamýnda gösterdikleri hassasiyet ölçüsünde üzerinde en fazla durulmasý gereken husus namaz ibadetidir. Namaz ibadetinin Ýslam'daki diðer ibadetlere nazaran çok daha sýklýkla ifade ediliyor olmasý, onun çok önem arz ettiðini ortaya koyar. Peygamber Efendimiz (sav) da hadis-i þeriflerinde namazýn üzerinde çok durmuþ, ona çok büyük önem vermiþtir. Namaz farzý; hiçbir þartý olmaksýzýn gerçekleþtirilmesi istenen bir farzdýr. Diðer farzlarýn büyük kýsmý bir takým þartlara baðlanmýþken Namaz ibadeti þartlara baðlanmamýþtýr.[/SIZE][/FONT][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Kendisi kýlýp çocuðuna namazý emretmeyen ebeveyn yanlýÞ yapmaktadýr[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Rabbimiz, Taha Suresinin 132. ayetinde ÞÜyle buyurur: "(Ey Muhammed) Ailene namaz kýlmalarýný emret, kendin de onda devamlý ol. Biz senden rýzýk istemiyoruz, sana rýzýk veren biziz. Sonuç Allah'a karÞý gelmekten sakýnanýndýr."[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Ayette de görüldüðü gibi, mukaddes kitabýmýz Kur'an-ý Kerim, çocuklara namaz ibadetinin sevdirilmesi ve öðretilmesi için, anne babalara çok önemli görevlerin düþtüðünü göstermektedir. Çocuklara namazýn, hayatýn kopmaz, ihmal edilemez bir parçasý olduðunu dahasý namazýn hayatýn özü olduðunu iyi anlatmak ve öðretmek gerekmektedir. Çocuklarýn namazla iliþkisi, anne babalarýn yükümlülüðündedir. Bu Allah tarafýndan verilmiþ bir ödevdir.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Peygamberin çocuklarla iliÞkisinin merkezinde namaz vardýr[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Peygamber Efendimiz (sav)'ýn çocuklarla iliÞkisinin merkezinde namaz ibadeti vardýr. Efendimiz, namazý çocuklara sevdirmek ve Üðretmek için çeÞitli yÜntemler uygulamýÞtýr.[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Arial]Efendimiz (sav) bazen evde çocuklara abdest aldýrýp onlara namaz kýldýrmýÞ, çoðu zaman da çocuklarý camiye gÜtßrerek onlara cemaatle namaz kýldýrmýÞtýr. Efendimiz (sav)'ýn bu yaklaÞýmýna maruz kalan çocuklar, bundan çok memnuniyet duymuÞlardýr. Zira bßyßk adamlarýn safýnda onlar gibi sayýlmak, çocuk için tarifi imkânsýz bir duygu, yßce bir makamdýr. Hele cemaat ehli tarafýndan baÞý okÞanýp medhedilmesi ayrý bir zevk bir taltif ve teÞvik edici bir davranýÞ olmaktadýr.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Rivayetle sahabeden Enes (ra) anlatýyor: "Ben, annem ve teyzem Ümmü Haram evdeyken, Resulullah (sav) çýkageldi. Bir müddet sonra; 'Kalkýn size namaz kýldýrayým' dedi. Beni sað tarafýna aldý. Öylece bize namaz kýldýrdý. Namazdan sonra bize dua etti..." [Müslim][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Ýbni Abbas der ki: "Ramazan veya kurban bayramý günü Resulullah (sav) ile birlikte bayram namazýna gittim. Allah'ýn Resulü namaz kýldýrdý. Sonra hutbe okudu. Daha sonra kadýnlarýn bulunduðu tarafa gelerek onlara vaaz etti ve namaza devam etmelerini söyledi." [Buhari, Müslim][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Semure b. Cßndßp, çocuk yaÞta iken, Hz. Peygamber ile birlikte bir kadýnýn cenaze namazýný kýldýklarýný haber vermektedir. [Mßslim][/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Çocuklarýmýza namaz alýþkanlýðý kazandýrýrken dikkat edilmesi gerekenler[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]Çocuklarýmýza namazý sevdirmek için öncelikle kararlý ve düþünceli olmak zorundayýz. Çocuklarýmýzý daha çok küçük yaþlarýndan itibaren namaz ibadetine karþý sevgi dolu olarak yetiþtirmek gerekiyor.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]1) Ýkna edip sevdirmek en temel düsturdur. Namazý öðretmeyin, sevdirin.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]2) Sevdirmeden ve anlatmadan çocuklarý namaza zorlamak, namaz kýlmalarýný mecburi tutmak onlarý namazdan soðutur. Buna dikkat etmek gerekir.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]3) En iyi öðretmen örnekliktir. Çocuklar, sizin namaza gösterdiðiniz saygý ve sevgiyi görmeliler.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]4) Namazý ilgi çekici hale getirerek, çocuklarýn sevgi dolu bir merak edinmelerini saðlamak gerekir. Kitaplarla, CD lerle namaz eðitimi çeÞitlendirilmelidir.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]5) Çocuk güzel hediyelerle teþvik edilmeli, onun için sürprizler hazýrlanmalýdýr. Teþvik ve tebrik edilmelidir.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]6) Kendisine ait bir seccadesi, tesbihi ve takkesi olmalýdýr. Kýz çocuklarýna namaza mahsus Üzel beyaz baÞÜrtßsß alýnmalýdýr.[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Arial]7) Kßçßk yaÞlardan itibaren devamlý camiye gÜtßrßlmeli ve çocuðun namazý en Ün safta kýlmasý saðlanmalýdýr.[/FONT][/SIZE][/B]

kurtlarvadisi

DAMRAM

[B][URL=http://"http://www.kusva.net/index.php/topic,567.msg1204.html#msg1204"][COLOR=#212b32]Çocugu Namaza Teþvik Eden NAMAZ AGACI [/COLOR][/URL][/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]Aðacýn Tanýtýmý : [/COLOR][/B][/CENTER]

[CENTER][B]Bu aðacýn, dÜrt haftayý temsil eden 4 bßyßk dalý vardýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Gßnleri de temsil eden 31 tane kßçßk dalý vardýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Her kßçßk dalda 5 vakit namazý temsil eden yapraklarý vardýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Ayrýca her kßçßk dalda gßnlßk sadakayý temsil eden bir meyva bulunur .(bu sadaka maddi veya manevi olabilir).[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red][U]Yani :[/U][/COLOR][/B][/CENTER]

[CENTER][B]Her BĂźyĂźk Dal : [COLOR=red]Bir Hafta[/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER][B]Her Kßçßk Dal : [COLOR=red]Bir Gßn[/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER][B]Her Yaprak : [COLOR=red]Bir Namaz Vakti[/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER][B]Her Meyva : [COLOR=red]Bir SadakayĂ˝ temsil eder.[/COLOR][/B][/CENTER]


[CENTER][B][COLOR=red][U]Kullaným kýlavuzu :[/U][/COLOR][/B][/CENTER]
[CENTER][B]Her ayýn baÞýnda, ayý temsil eden bßyßk dal ve haftayý temsil eden kßçßk dal ile baÞlanýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Vaktinde kýlýnan her namazýn ardýndan bir yaprak yeÞil renkle boyanýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Þayet namaz kaza olarak kýlýndýysa yaprak sarý renkle boyanýr.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Sadakayý temsil eden Meyvaya gelince, o da kýrmýzý renkle boyanýr.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red][U]Aðacýn amacý nedir ?[/U][/COLOR][/B][/CENTER]

[CENTER][B]Çocuklarý güzel bir yöntemle namaza teþvik etmek ve namaza alýþtýrmak.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Çocuklarý sabýra alýþtýrmak, sonuçta yemyeþil bir aðaç elde ettiðinde bir ödül kazanmak.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][U][COLOR=red]Anneye Babaya itaat:[/COLOR][/U][/B][/CENTER]
[CENTER][B]Cocuk annesine babasýna itaat ettiðinde o gßnß temsil eden kßçßk dalý kahverenkle,[/B][/CENTER]
[CENTER][B]çocuk yaramazlýk yapýp sÜz dinlemediðinde siyah renkle boyanýr.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=teal]Ayrýca Þu hususlara da muhakkak dikkat edilmesi gerekli :[/COLOR][/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]1-[/COLOR]Namazýn sadece ALLAH rýzasý için kýlýnmasý gerektiði çocuða anlatýlmalý.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]2-[/COLOR]resmin Çocuðun odasýna veya çocuða ait bir dolaba asýlmasý verimi artýrýr.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]3-[/COLOR]Çocukta býkkýnlýk görüldüðünde zoraki ýsrara baþvurulmamalý.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]boyama iÞi bßyßk bir sorun edilmemeli, asýl amacýn namaza alýÞtýrmak olduðu unutulmamalý. gerektiðinde anne ve babalar bizzat ilgilenip aðacý kendileri boyamalý.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]4-[/COLOR]Çocuk, namaza tatlý bir dille çaðýrýlmalý.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]5-[/COLOR]Çocuk, namaz vakti girdiðinde namaza çaðrýlmalý. çünkü namaz vaktini bilemeyecektir.[/B][/CENTER]

[CENTER][B][COLOR=red]6-[/COLOR]Ilk haftanýn ardýndan çocukta býkkýnlýk gÜrßlebilir.[/B][/CENTER]
[CENTER][B]Bu durumda çocuk tekrar heveslendirilmelidir.[/B][/CENTER]


[CENTER][B][COLOR=red]7-[/COLOR]Aðacýn tßmß bittiðinde ve yemyeÞil bir hal aldýðýnda, çocuk mutlaka Üdßllendirilmeli.[/B][/CENTER]

kurtlarvadisi

DAMRAM

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=4][B]ÇOCUÐU NAMAZA ALIÞTIRMAK[/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=2][COLOR=darkblue][FONT=comic sans ms][SIZE=3]Ve çocuðumuz 7 yaÞýnda. Hadis-i Þerifin ýÞýðýnda çocuðumuzu namaza baÞlatmalýyýz. Zorlamadan sevdirerek namaz kýlmasýný nasýl saðlayabiliriz. Ya da 7 yaÞýný çoktan geçti, ama biz hâlâ namaza alýÞtýramamýÞýz çocuðumuzu. Israrlarýmýz, uyarýlarýmýz sert çýkýÞlarýmýz hatta kýzýp baðýrmamýz netice vermiyor mu?. Bir vaktini kýlsa diðerlerini unutuyor mu? Peki bu durumda ne yapmalýyýz? [/SIZE][/FONT][/COLOR]
[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Peygamber Efendimiz (asm) 7 yaÞýna geldiðinde çocuklara namaz kýldýrýlmaya baÞlanmasýný ÜðßtlemiÞtir. 10 yaÞýna geldiðinde hâlâ namaz kýlmýyorsa biraz daha sýký disiplin altýna alýnmalarý gerektiðini bildirmiÞtir. [/COLOR][/FONT][/SIZE]

[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Gelelim çocuklarĂ˝n 7 yaÞýnda namaza baĂžlamasĂ˝ konusuna…[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Bu yaĂž bazĂ˝larĂ˝ için erken gelebilir. Her sĂśzĂź vahiy kaynaklĂ˝ olan ve “Benim aĂ°zĂ˝mdan Rabbimin istediĂ°inden baĂžkasĂ˝ çýkmaz” buyuran Efendimiz (asm) elbette Rabbimizin emri dâhilinde konuĂžmuĂžtur.[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Demek ki Rabbimiz, gĂźnahsĂ˝z, sâfĂŽ, masum ruh ve bedenleri kĂ˝yamda rĂźkĂťda secdede istiyor. Minik elleri temiz aĂ°Ă˝zlarĂ˝ duâda istiyor. Bu duâlar belki çocukça oluyor, kaybolan bir oyuncak, çok sevdiĂ°i bir çikolata ama tertemiz ellerin divanĂ˝na açýlmasĂ˝nĂ˝ yalansĂ˝z gĂ˝ybetsiz dillerin “AllahĂ˝m! AllahĂ˝m!” demelerini istiyor ki o çocuklar ilerleyen yaĂžlarda da yine Allah’Ă˝n huzurunda olabilsin. Yine ellerini yĂźce divana açabilsin, yine duâlar edebilisin. Yani en Ăśnemli kulluk vazifesi olan namaza çocukluktan itibaren alýÞsĂ˝n.[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Bilindiði ßzere buluð çaðýna gelmiÞ bir genç namazla mßkelleftir. [/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Evvelki yaĂžlarda hiç namaz kĂ˝lmamýÞ bir çocuk gençliĂ°e geçtiĂ°i ve namaz kĂ˝lmakla mĂźkellef olduĂ°unda nasĂ˝l dĂźzenli olarak 5 vakit namaz kĂ˝labilir? Ýþte, alýÞkanlĂ˝k kazanmasĂ˝ için 7 yaÞýnda namaza baĂžlatĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. EĂ°er çocuk namaz kĂ˝lĂ˝nan bir evde bĂźyĂźyorsa namaza baĂžlamasĂ˝ hiç zor olmaz. Çünki 0-6 yaĂž arasĂ˝ Üðrenmenin altĂ˝n çaĂ°Ă˝ olarak tanĂ˝mlanĂ˝r. KiĂžinin davranýÞlarĂ˝yla ilgili Üðrenimlerinin % 70’i bu yaĂžta gerçekleĂžir. Çocuklar bu dĂśnemde iĂžitme, gĂśrme, dokunma, tat almayla dýÞ dĂźnyadan uyarĂ˝lar alĂ˝r. Ve bu uyarĂ˝lar ĂžuuraltĂ˝nĂ˝ beslediĂ°i için çocuĂ°un davranýÞlarĂ˝nĂ˝ olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Ýþitme ve görme ile dýþarýdan alýnan uyarýlar çocuðun geliþimi, ahlâkî, dinî, ruhsal eðitimi için çok ehemmiyetlidir. Çocuklarýn görerek öðrendikleri anlatým yoluyla öðrendiklerinden çok fazladýr. Geliþimleri sýrasýnda gördükleri her þeyi model olarak alýrlar. Gördükleri, þuuraltýnda yer eder. Ýþte anne ve baba bu açýdan çok dikkatli davranmalý, güzel örnek olmaya çalýþmalýdýr.[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[SIZE=2][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][COLOR=darkblue]Anne babasýný ÞahsÎ ya da cemaatle namaz kýlarken, tesbihat yaparken gÜren 0-6 yaÞ arasý çocuk 7 yaÞýna geldiðinde namaz konusunda hiç zorlanmayacaktýr. Zira 7-11 yaÞ arasý gÜrdßkleri ve Üðrendikleri iÞleri yapabildikleri ve yapmaya meyilli olduklarý çaðdýr. Namaz kýlmalarý da bu açýdan kolay olacaktýr.[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[/SIZE][/FONT]

kurtlarvadisi

DAMRAM

[FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple][B]NAMAZA ALIÞTIRIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR [/B][/COLOR][/FONT][B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]1- Çocuk 7 yaþýnda dahi olsa anlayacaðý dilde neden namaz kýlmasý gerektiðini anlatmak gereklidir. Eðer anlatýlmazsa ilk etapta anne babayý taklit için kýldýðý namazý ileriki yaþlarda terk edebilir. [/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]2- Allah’Ă˝n namaz kĂ˝lan çocuklarĂ˝ seveceĂ°i anlatĂ˝lmalĂ˝ asla korkutulmamalĂ˝dĂ˝r. KĂ˝lmazsa AllahĂ˝n yakacaĂ°Ă˝ cehenneme atacaĂ°Ă˝ gibi Ăžeyler sĂśylenmemelidir. [/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]3- Önce namaz kýlmaya farzlarýndan baþlatýlmalýdýr. Mesela 10 rekâtlýk öðle namazý, 13 rekâtlýk yatsý namazý uzun gelebilir. Ýlk etapta sadece farzlarý kýldýrýlabilir.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]4- Çocuðunuza karþý sürekli tenkit diliyle, suçlayarak yaklaþmayýn! Kýlmadýðý namazlarý nazara verip nefret ettirmeyin. Negatifleri söylemek yerine pozitifleri takdir etmeyi bilin! Yani çocuðunuz 5 vakit namazýn 3 vaktini kýldýysa geçirdiði 2 vakit namazýn üzerinde yoðunlaþýp, eleþtiri yaðmuruna tutmayýn! Kýldýðý 3 vakit namazý takdir ve tebrik edin! Böylece takdirinizin neticesinde çocuðunuz daha iþtiyaklý namaz kýlacaktýr.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]5- Çocuðunuzun odasýna onunla birlikte bir duvar gazetesi hazýrlayýn. Ve bu duvar gazetesine çocuðunuzun edinmesini istediðiniz güzel ahlâkla ilgili yazýlar hikâyeler ibretli sözler hadisler, âyetler, resimler, sahabe hayatlarýndan örneklik asýn. Çocuðunuza da bu tarz dökümanlar bulmasýný isteyin ve yardýmcý olun. Belki de artýk sürekli namaz kýl ya da namazýný kýldýn mý gibi uyarýlar yapmak zorunda kalmazsýnýz.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]6- ÇocuĂ°unuza namazla ilgili hadis, âyet, hikâyeler okutun. Meselâ bir yazĂ˝ bulduĂ°unuzda o yazĂ˝yĂ˝ çocuĂ°unuzdan dinlemek istediĂ°inizi sĂśyleyerek okutun yoksa namazlarĂ˝nĂ˝ dĂźzenli kĂ˝lmadýðý için “oku da ibret al, namazĂ˝nĂ˝ geçirme” tarzĂ˝nda bir tavĂ˝rla çocuĂ°unuzu okumaya zorlamayĂ˝n.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]7-Yine bu duvar gazetesine veya tablonuza deĂ°iĂžik cami resimleri ve camilerde cemaatle namaz kĂ˝lan insanlarĂ˝n resimlerini Kâbe-i Muazzama’nĂ˝n resmini asĂ˝n! BĂśylece çocuĂ°unuzun bilinç altĂ˝na namazĂ˝ yerleĂžtirmiĂž olursunuz.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]8- Çocuðunuzun kendisine ait seccadesi, tesbihi, takkesi ya da baþörtüsü olmasýný saðlayýn. Gerekirse birlikte namaz için alýþveriþ yapýn! Çocuðunuza küçük seccadelerden alabilirsiniz. Evinizde seccade, takke, örtü olabilir. Ama onlar evde müþterek kullanýldýklarý için çocuklar benimsemeyebilirler. Þahsýna âit namaz malzemelerinin olmasý çocuðunuzun daha iþtiyaklý namaz kýlmasýný saðlayacaktýr. [/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]9- Belli aralýklarla çocuðunuzu camiye gÜtßrßn ki oralardaki manevÎ atmosferi hissetsin[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]10- Ve çocuklarĂ˝nĂ˝za namaz hususunda duâ edin. Hz. Ýbrahim’in duâsĂ˝nĂ˝ sĂ˝k sĂ˝k okuyun. (Ýbrahim SĂťresi 40-41) [/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]11- Son olarak, namazĂ˝ çocuklarĂ˝nĂ˝za sevdirin! BaskĂ˝ uygulayarak namazdan soĂ°utmayĂ˝n! Efendimiz (asm)’Ă˝n, “KolaylaĂžtĂ˝rĂ˝n, zorlaĂžtĂ˝rmayĂ˝n! MĂźjdeleyin, nefret ettirmeyin!” meâlindeki hadis-i Ăžerifini gĂśz ĂśnĂźnde bulundurarak namazdan çocuklarĂ˝nĂ˝zĂ˝ uzaklaĂžtĂ˝rmayĂ˝n[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]Zaten fýtratlarý ibadet etmeye mßsait olan çocuklarýmýza karÞý biraz sabýrlý olup doðru davranýrsak, evlatlarýmýz kendi arzularýyla ibadeti kabulleneceklerdir.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]“Yâ Rab! Bizi ve neslimizi namazda mukĂŽm kĂ˝l!” AmĂŽn.[/COLOR][/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS][COLOR=purple]Allah’Ă˝n namaz kĂ˝lan çocuklarĂ˝ seveceĂ°i anlatĂ˝lmalĂ˝, asla korkutulmamalĂ˝dĂ˝r[/COLOR][/FONT][/B]

kurtlarvadisi

DAMRAM

[COLOR=#ff0000][B]Çocuðumuz Bize Âsi Oluyor Diyenlere" [/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B][COLOR=#000000]Hiçbir baba evlâdĂ˝na gĂźzel edep ve terbiyeden daha deĂ°erli ve ĂźstĂźn bir miras bĂ˝rakamaz.” (Tirmizi)[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#ff0000]Ýnsanýn âilesine karþý sorumlu olduðu maddî ihtiyaçlarýnýn yanýnda bir de mânevî ihtiyaçlarý vardýr. Onlara inanmalarý gereken iman esaslarýný ve uymalarý gereken ahlâk esaslarýný öðretmek, ebeveylerin sorumluluðu altýndadýr. Esasen bu mânevî ihtiyaçlarýn temin edilmesi daha mühimdir.[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#ff0000]Allah Teâlâ’nĂ˝n bizlere bĂźyĂźk ihsanĂ˝ ve lĂźtfĂź olan çocuklarĂ˝mĂ˝zĂ˝, gĂśzĂźmĂźzĂźn nuru, kalbimizin neĂžesi ve hayatĂ˝mĂ˝zĂ˝n bir sĂźsĂź olarak biliriz. Ne var ki bu, son derece deĂ°erli olan yavrularĂ˝mĂ˝z için yeterli deĂ°ildir. OnlarĂ˝ iyi eĂ°itip gĂźzel terbiye etmek, iyi ahlâk sahibi bir kiĂžiliĂ°e kavuĂžturmak gibi yerine getirmemiz gereken Ăśnemli pek çok sorumluluklarĂ˝mĂ˝z vardĂ˝r. Zira Allah (c.c), bizi bunlardan sorguya çekecektir. Bu sorumluluklarĂ˝ yerine getirmek, bizim için ebedĂŽ mĂźkâfat sebebidir. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]KiÞinin çoluk-çocuk sahibi olmasý, beraberinde bßyßk sorumluluklar gerektiren bir durumdur. Nitekim yßce dinimizde anne baba ile çocuk arasýndaki mßnasebetler hem ahlâkÎ hem de hukukÎ yÜnden belli esaslara baðlanmýÞtýr. Durum bÜyle olunca çocuðun varlýðý ciddÎye alýnmalý; iyi, gßzel ahlâk sahibi bir kiÞi olarak yetiÞmesi için her tßrlß gayret ve fedakârlýk gÜsterilmelidir. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Bebeklik dÜneminden itibaren uygulanmaya baÞlanan alýÞtýrmalarla çocukta saðlam bir ahlâkÎ yapýnýn meydana gelmesi hedef alýnmalýdýr. Bunda davranýÞ eðitimi her Þeyden Ünce gelir. Kßçßk yaÞlarda çocuktaki yanlýÞ davranýÞlarýn Ünßne geçilmediði takdirde, ileriki yaÞlarda bunlarýn telâfisi imkânsýzlaÞýr.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuðun dünya saâdetini ve ahiret selâmetini gözetmek, onu dünyaya getiren insanlarýn önemle üzerinde durmalarý gereken bir husustur. Ýþte bunun içindir ki çocuðumuz daha doðarken Ýslâm terbiyesini uygulamaya baþlamak gerekmektedir.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]BugĂźnĂźn kßçßkleri, yarĂ˝nĂ˝n bĂźyĂźkleri olacaktĂ˝r. Kur’an-Ă˝ KerĂŽm’in ifadesi ile “DĂźnya hayatĂ˝nĂ˝n sĂźsĂź” (Kehf 18/46) olan çocuklarĂ˝mĂ˝z, yarĂ˝nlarĂ˝mĂ˝za yĂśn verecek ciĂ°erparelerimiz, deĂ°erli varlĂ˝klarĂ˝mĂ˝zdĂ˝r.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuklarýn ellerinden tutarak, onlarý geleceðe hazýrlamak en önemli hedeflerimizden biri olmalýdýr. Çocuklarýna sahip çýkmayan toplumlar, bunun bedelini çok aðýr bir þekilde ödemeyi göze almalýdýrlar. Onun için, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý, bu beklentimizi gerçekleþtirebilecekleri niteliklere sahip insanlar olarak yetiþtirmemiz gerekiyor. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Anne-baba çocuklarýna çok iyi bir örnek model olmalýdýrlar. Ebeveynler evlatlarýna hoþgörülü ve yumuþak davranmalýdýrlar. Dengeli bir disiplin ortamý oluþturmalýdýrlar. Ýyi bir arkadaþ sahibi olmalarýnda yardýmcý olmalý ve arkadaþlarýyla nasýl geçinmeleri hususunda onlara bilgiler vermelidirler.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuklar aþaðýlanmaktan, olumsuz sýfat ve tanýmlamalardan uzak tutulmalýdýrlar. Onlara güven duygusu kazandýrýlmalýdýr. Çocuklar iyi, güzel davranýþlara teþvik edilmelidir. Ýstenmeyen davranýþlar uslubunca düzeltilmedir. En önemlisi de bir anne babanýn çocuklarýna göstereceði sevgi ve þefkattir.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuklar korunmaya, Ăžefkat ve merhamete muhtaçtĂ˝rlar. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi Ăžeriflerinde, "Kßçßklere merhamet etmeyen bizden deĂ°ildir…" (BuhârĂŽ) buyurarak çocuklara karÞý davranýÞlarĂ˝mĂ˝zĂ˝n temeline merhamet unsurunu yerleĂžtirmiĂžtir. Bu hadisi Ăžerifte Ăśn plana çýkarĂ˝lan yaklaÞýmĂ˝ daha çarpĂ˝cĂ˝ bir Ăźslupla gĂźndeme getiren Ăžu olay da oldukça dikkat çekicidir: [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]"Bir gĂźn Allah'Ă˝n elçisi, torunu Hz. Hasan'Ă˝ ĂśpmßÞtĂź. YanĂ˝nda sahabeden biri vardĂ˝. Dedi ki; ‘Benim on çocuĂ°um var, hiçbirini Ăśpmedim.’ Bunun Ăźzerine. Peygamberimiz (s.a.v), "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ýnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez" (BuhârĂŽ) buyurdu. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Ýnsanlar arasýndaki en güçlü baðlar sevgi yoluyla gerçekleþir. Bu sebeple Peygamberimiz, sevdiðimiz kimseye bu duygumuzu ifade etmemizi tavsiye etmektedir. Týpký bunun gibi, çocuklara karþý duyulan sevgi ve merhamet duygusunun da onlara bir þekilde hissettirilmesi gerekmektedir. Bunun en güzel uygulamasýný bizzat Hz. Peygamber'in hayatýnda görüyoruz.[/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuðu hayata hazýrlamak, ona güzel ahlâk kazandýrmak, temel dinî bilgileri öðrenmesini saðlamak ana babanýn çocuðuna vereceði en güzel þeylerdir. Bu, anne babanýn çocuðuna karþý görevi, çocuðun da ana-babasý üzerindeki bir hakkýdýr. Sevgili Peygamberimiz, "Bir baba evladýna iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras býrakamaz" (Tirmizî) buyurmuþtur. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Çocuklarýmýza karþý takýnacaðýmýz tavýrlarýn temelinde Peygamberimizin bize tavsiyeleri ve uygulamalarý yer almalýdýr. Zira her konuda olduðu gibi çocuklarýmýz konusunda da en güzel örneðimiz sevgili Peygamberimiz'dir. [/COLOR][/B]


[B][COLOR=#ff0000]Bir anne-baba için en Ünemli vazife, çocuklarýnýn terbiyesini hakkýyla yerine getirmektir.[/COLOR][/B][B][COLOR=#ff0000]Semerkand AraÞtýrma Merkezi[/COLOR][/B]
[/COLOR]

kurtlarvadisi