Haziran 26, 2019, 09:12:04 S
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Evinize gelse...

Balatan memiloglu, Nisan 21, 2008, 04:26:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

memiloglu

EÐER BÝR GÜN......

Eðer bir gün , Peygamberimiz ziyaretimize gelse

Yalnýzca bir kaç günlüðüne.

Hem de aniden gelmiþ olsa .

Merak ediyorum ne yapacaðýmýzý ? Biliyorum en güzel odamýzý kendisine tahsis edeceðimizi Böylesi þerefli bir misafiri yiyeceklerin en iyisini , içeceklerin en iyisini sunacaðýmýzý.

Onun evimizde görmekten mutlu olacaðýmýza , Ona hizmet etmemizden alacaðýmýz hazzý baþka hiçbir þeyden alamayacaðýmýza da inanýyorum.

Tüm bunlara raðmen memat ediyor ve düþünüyorum :

Onun evimize doðru geldiðini gördüðümüzde , kapýdamý karþýlacaðýz ? O güzel misafiri içeri almadan " Buyur Ya Resullullah ! " demeden , kollarýmýzý bu mübarek konuðumuza uzanmýþ olarak " Hoþ geldiniz!" deyip içeri almadan önce neler yapacaðýmýzý merak ediyorum .

Masamýn üzerinde bazý gazete ve dergileri saklayýp, onun yerine Kur'an mi koyacaðýz ?Hala açýk saçýk programlarý izlediðimiz televizyonun üzerini örtüyle mi kapatacak veya alelacele yerinde kaldýrýp bodrum kattaki izbeye mi saklayacaðýz ?

Yahut ta koþacak mýyýz kapatmaya , O kýzmadan önce ? Veya o nurlu misafirin iþitmediðini umarak kapatacak miyiz radyomuzu , yüz kýzartýcý bantlarý izlediðimiz videomuzu ?

Evin rafýnda üst üste dizdiðimiz müzik bantlarýný unuttuk galiba.Hemencecik onlarý kaldýrýp , onun yerine Hadis kitaplarýmý yerleþtireceðiz.

Merak ediyorum . Evimize girmek üzere bulunan bu þerefli Misafirin hemen girmesine müsaade edecek miyiz ? Ya da sað sola mi koþturacaðýz ? Yahut da " Biraz bekler misiniz ?" diyerek Onu kapýmýzýn önünde mi bekleteceðiz ?

Merak ediyorum . Eyer Peygamberimiz bir kaç gününü geçirmiþ olsa , alýþa gelen yaptýklarýmýza devam mý edeceðiz ? Her sabah gün doðusuna veya kaba kuþluða kadar uyabilecek miyiz ?

Ailemizle kavgalý-gürültülü savaþ ortamýný sürdürebilecek miyiz ? Yoksa bir kaç saat sonra sýkýlmaya , daralmaya mi baþlayacaðýz ?

Merak ediyorum.Hiç yüzümüzü asmadan tüm ayla fertlerimizle beraber her vaktin namazýný kýlabilecek miyiz ? Sabahýn erdeninde yataðýmýzdan fýrlayýp sabah namazý hazýrlýðýný yapabilecek , niþanlanma çaðýna gelen kýz ve erkek çocuklarýmýzý yataklarýndan kaldýrabilecek miyiz ?

Veya, Þerefli Misafirin abdest suyunu dökerken , öbür odada 15 yasýna gelmiþ ancak secde yüzü görmemiþ oðlumuzu nereye saklayacaðýz ?

Yoksa bir kaç günlüðüne otele veya akrabalarýmýzýn evine mi göndereceðiz ? Merak ediyorum.

Alýþtýðýmýz hayat seyrimizin kontrolden çýktýðýndaki acý halimizi.Bayi'miz gazeteyi kapýdan uzattýðýnda ne yapacaðýmýzý .Müslüman bir sahabe kadýnýn kýyafetine dokunan yahudilere karþý savaþ baþlatan misafir Peygamber'in yanýnda o müstehcen gazeteyi okuyabilecek miyiz ?

Acaba diyorum .Peygamberimizi yanýmýza alarak, gitmeye planladýðýmýz yerlere götürebilecek miyiz ? 17 yasýndaki kýzýmýzýn yanýna gelerek " Siz ne alýrdýnýz. " diyerek olan þýk bir garsonun sözüne karþý tavrýmýzý.

Acaba diyorum.Gittiðimiz yerde üç-dört saat boyunca yemek masasýnda Peygamberimiz de buluna bilecek mi ? Yoksa Onu evimize istirahata mi alacaðýz ?

Düþünüyorum. Hem de gözlerimle görmüþ gibi düþünüyorum.Bir kaç günlüðüne evimize olarak gelmiþ olan Peygamberimize 24 saatimizi nasýl geçirdiðimizi göstermemizi. " Bonjour" diyerek evimize giren oðlumuzu , yarim etekle arabadan inen genç kýzýmýzý ."Bunda benim suçum yoktur "Ya Resulallah !" deyip ölüp ölüp dirilen ana ve babalarý....

Düþünüyorum Peygamberimiz evimize otururken , evimize gelecek aile misafirlerimizi.Peygamberimizden habersiz olan misafirlerimizin giriþlerini , konuþmalarýný görüntülerini.

Evet evimize sadece bir kaç günlüðüne misafir olarak gelecek olan Peygamberimizce karsý sergileyeceðimiz tavýrlarýmýzý merak ediyorum.Bu Peygambercin nasýl karþýlayýp , nasýl uðurlanacaðýný merak ediyorum.

Peygamberimiz eðer bizimle bir kaç gününü geçirecek olsa , alýþagelen yaptýðýmýz islere devam mi edeceðiz ? Yahut da ziyaret bittiðinde ve evimizden ayrýldýðýnda rahat bir nefes mi alacaðýz ?

Evet sevgili Peygamberimiz bizimle biraz vakit geçirmek için gelse hayatimizi alt-üst mü olacak;

yoksa , evet yoksa...........


Þehadete Vurgunum


hattab_18

ALLAH AZLE VE CELLE RAZI OLSUN

Hüznün_yüzü

Allah cc razý olsun kardeþim...

tebesüm

BÝR ÇOGUMUZDA ONU EVÝMÝZDE AGIRLAYACAK CESARET OLMAZ

Yukar git