Haziran 27, 2019, 08:13:07
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

DUA BAHÇESÝ

Balatan abdussamet, Nisan 16, 2008, 10:53:44 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yakaza

Rabbim Sana olan hayretimi arttýr..amin

Mercan


Ey bizatihî var olup baþkasýna muhtaç olmayan ve her þeyin varlýk ve bekasý kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm!
Her hal ve tavrýmýzý rýzan istikametinde eyle.. göz açýp kapayýncaya kadar hatta ondan da kýsa bir süre için bizi nefsimizle baþ baþa býrakma.. 
 
bizi ve dünyanýn dört bir yanýndaki kadýn-erkek kardeþlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarýmýzý baþýmýza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!


-hatice-

Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabuleden ve Dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik. Efendimizi þefaatçi yapýyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altýnda tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz.
Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tevbeler olsun. Günahýmýz çoktur ama, Senin rahmetinde her þeyi aþkýndýr, her þeyi kuþatmýþtýr. Rahmetin gazabýný geçmiþtir. Bize rahmetinle muamele eyle.

Ey Rabbimiz! Bazý yüzlerin aðarýp, bazý yüzlerin kararacaðý günde; bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili resülünün bayraðý altýnda toplanan mesut insanlar zümresine kat. O'nun yanýnda cennete girmeyi, mübarek Cemalini görmeyi, Senin dostlarýnla komþu olmayý ve en büyük makam olan rýzana ulaþmayý nasib eyle .

Ey Rabbimiz! Mülkün sahibi sensin. Dilediðine mülkü verir, dilediðinden alýrsýn. Dilediðini aziz, dilediðini zelil edersin. Bütün hayýrlar, iyilikler senin elindedir. Sen her þeye Kadirsin, Sen Lütfedensin bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.

Ey Rabbimiz! Bizim ve çocuklarýmýzýn kalplerimize Ýslam nurunu, Kuran hidayetini bahþeyle. Bütün soyumuzu Ýslam’a ve Kur’ana baðlý insanlar eyle. Hepimizi müslüman olarak yaþat. Bizi dünya ve ahiret mutluluðuna nail eyle .

Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa(sav) yüzü suyu hürmetine; müslümanlarýn kalplerindeki her türlü ayrýlýk tohumlarýný gider. Bizi ashab-ý kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaþayan insanlar eyle .

Ey Rabbimiz! Sen Selamsýn, selamette ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki; o rahmetinle; bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarýmýzý gider, günahlarýmýzý temizle, bizi katýndaki en yüce derecelere çýkar.O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düþünülebilecek bütün hayýrlarýn en yücesine ulaþtýr.

Ey Rabbimiz! Bizi, Üstadýmýzý, Büyüðümüzü, ana-babamýzý, Kuran ve iman hizmetinde çalýþan kardeþlerimizi, eþlerimizi, çocuklarýmýzý, akrabalarýmýzý, ecdadýmýzý, mümin dostlarýmýzý iyi kullarýnla birlikte cennetine koy.

Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onlarýn imdadýna koþmayý bize nasip eyle. Kalbi, gönlü kýrýklarýn, ihtiyaç sahiplerinin imdadýna koþmayý bizlere nasip eyle. Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaþamayý nasip eyle. Kalplerimizi, ayaklarýmýzý kaydýrma.

Ey Rabbimiz! Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran, Sana karþý saygý ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz. Nefislerimize takva bahþeyle ve onlarý temizle.

Ey Rabbimiz! Hatalarýmýzý kar ve dolu suyu ile yýka. Kalblerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiði gibi temizle ve bizimle günahlarýmýzýn arasýný doðu ile batýnýn arasýný ayýrdýðýn gibi ayýr.

Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden þerri uzaklaþtýrmaný dileriz. Alem-i Ýslamý ve bütün insanlýðý arzi ve semavi afetlerden koru.

Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayýflýðýný, çaremizin azlýðýný ve insanlarca önemsenmeyiþimizi sana þikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanlarýn gözünde büyük eyle.

Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek þeyleri, gerçekleþmesi muhakkak olan maðfiretini, her türlü günahtan korunmayý, her türlü iyiliði kazanmayý, cennet ve Cemal'inle þereflenmeði ve cehennemden kurtuluþu dileriz.

Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek iþlediðimiz günahlarýmýzý maðfiret et. Senden iþimizde rüþde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sýðýnýyoruz.

Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiðimizi- gediðimizi gider, bize rýzýk ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunlarýn salih olanýna ancak sen ulaþtýrýr, kötülerinden de ancak sen alýkorsun.

Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi þakamýzý, zulmümüzü ve haksýzlýklarýmýzý, hatamýzý, kastýmýzý maðfiret buyur. Ýtiraf ediyoruz ki bu kusurlarýn hepsi bizde vardýr, ihsan ettiðin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.

Ey Rabbimiz! Her iþimizde esas olmasý itibariyle dinimizi ýslah et. Ýçinde geçimimiz olan dünyayý ýslah buyur. Döneceðimiz yer olan ahiretimizi ýslah et. Hayatý her türlü hayýrlarý artýrmamýza vesile kýl. Ölümü de her türlü þerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.

Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok þükreden, Sana çok itaat eden, Sana karþý içi saygý ve huþu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.

Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doðru yolda azim ve sadýk diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düðümleri çöz, onlarý güçlendir ve istikamet ver. Ýçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.

Ey Rabbimiz! Senden hayýrlý iþler yapmayý, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi baðýþlamaný, bize merhamet etmeni ve insanlarýn fitnesini murat buyurduðunda fitnelere düþmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.

Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaþtýracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdoðru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayýplarýn sayýlýp dökülmediði bir dönüþ istiyoruz.

Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, þirkten arýnmýþ, tertemiz kalpler lutfeyle.

Ey Rabbimiz! Bize korkudan öyle bir pay ayýr ki; bu sana karþý iþlenecek günahlarla bizim aramýzda bir engel olsun. Ýtaatinden öyle bir nasip ver ki; o bizi cennetine ulaþtýrsýn. Yakininden öyle bir hisse lutfet ki; dünyevi musibetlere tahammül kolaylaþsýn.

Ey Rabbimiz! Sað olduðumuz müddetçe; kulaklarýmýzdan, gözlerimizden, kuvvetimizden, istifade etmemizi nasip et. Ayný þeyi bizden sonra gelecek olan neslimizede nasip et.

Ey Rabbimiz! Bizi; azgýn ve mütecavizlere karþý muzaffer kýl. Ýntikamýmýzý bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme. Bize dini musibet verme. Dünyayý ne asýl gayemiz kýl ne de ilmimizin son hedefi.

Ey Rabbimiz! Düþmanlarýmýzýn ve bizi düþman görenlerin birliðini boz, onlarýn cemaatýlarýný paramparça eyle, içlerine ayrýlýk tohumlarý saç. Birbirlerine karþý kin ve nefret hislerini kamçýla, kurmuþ olduklarý oyunlarý ve komplolarý baþlarýna geçir. Ýslam düþmanlarýný, bizi düþman ilan edenleri, Senin düþmanlarýný ve Kur’an düþmanlarýný, kör, saðýr ve dilsiz eyle.

Ey Rabbimiz! Bize hile yapanlarý ve yapmayý düþünenleri, bize komplo kuranlarý ve kuracak olanlarý, düþmanlýk yapanlarý ve yapacak olanlarý, aldatanlarý ve aldatarak hile yapacak olanlarý Sana havale ediyoruz.

Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kur’an hizmetindeki kardeþlerimizin; istediðimiz ve istemediðimiz, bildiðimiz ve bilmediðimiz bütün ihtiyaçlarýmýzý gider ve bütün belalarý bizden sav. Dünyanýn her yerindeki Senin rýzan için hizmet eden kardeþlerimizi bizlerle beraber ihlas-ý etemme muvaffak eyle.

Ey Rabbimiz! Bütün günahlarýmýzý küçüðünü-büyüðünü, evvelini-ahirini, açýðýný-gizlisini baðýþla. Bize merhamet et, kýrýðýmýzý- döküðümüzü sar ve bizi yücelt.

Ey Rabbimiz! Kusularýmýzý affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz-etme anýna kadar bizi emanetinde emin kýl. Bizleri cennet ve Cemalinle þerefyad ve serfiraz et.

Ey Rabbimiz! Biz Muhammed ümmetinin daðýnýklýðýný gider, bize birlik ve dirlik ver. Kalplerimizi birbirine ýsýndýr bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün þerleri ve zararlarý uzaklaþtýr.

Ey Rabbimiz! Bizi idare edenleri hidayet eyle, vatanýmýz ve insanlarýmýz için yapmak istedikleri iyi þeylerde yardýmcý ol.

Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayýrlý anýný son anýmýz, amelimizin en hayýrlýsýný son amelimiz ve günlerimizin en hayýrlýsýný ise sana kavuþtuðumuz gün kýl.

Ey Rabbimiz! Bizi Senin rýzana ulaþtýracak amellere muvaffak kýl. AMÝN bi-hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin .

Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan, ihtiyarlayýp elden-ayaktan düþmekten, günahtan, zenginliðin þerrinden, hayatýn ve ölümün fitnesinden, kabir azabýndan, ateþin fitnesinden, sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fýsktan, muhalefet edip düþmanlýk çýkarmaktan, baþkalarý duysun ve görsün diye bir þey yapmaktan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Saðýrlýktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalýðýndan ve her türlü kötü hastalýklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin deðiþmesinden, azabýnýn ansýzýn gelip çatmasýndan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Ýþlediðimiz ve iþlemediðimiz amellerin þerrinden, bildiðimiz ve bilmediðimiz þeylerin þerrinden sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Enkaz altýnda kalmaktan, yukarýdan yuvarlanmak ve düþmekten, boðulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarýndan, her türlü kaza ve belalardan, yýlan, akrep vb. þeylerle sokulmuþ olarak ölmekten, ve ölüm anýnda þeytanýn çarpmasýndan sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Huylarýn, amellerin, arzularýn kötülerinden, düþmanýn galebesinden ve kullarýn baþýmýza gelen kötü þeylerden dolayý sevinmesinden sana sýðýnýrýz.

Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlýktan, hýyanetten sana sýðýnýrýz. Bize kendimizi bulmayý ilham et, bizi nefslerimizin þerlerinden koru.

Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.

Ey Rabbimiz! Eðer unuttuk veya kasýtsýz olarak yanlýþ yaptýysak bundan dolayý bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceðimiz þeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarýmýzý baðýþla, bize merhamet et. Bizim yardýmcýmýz sensin kafir topluluklara karþý bize yardým et.

Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i Deccal’ýn ve Süfyan’ýn fitnesinin þerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafýklarýn þerrinden, fasýklarýn fitnesinden koru.

Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid’atlardan, belalardan, kötülüðe sevk eden nefsin þerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baþ baþa býrakma.

Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabýndan, kýyamet günü azabýndan, cehennem azabýndan ve kahrýnýn azabýndan koru.

Ey Rabbimiz! Bizi gösteriþten, baþkalarý duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru.

Ey Rabbimiz! Bizi ana-babamýzý iman ve Kur’an hizmetinde çalýþan bütün kardeþlerimizi, eþlerimizi, çocuklarýmýzý, mümin dostlarýmýzý, akrabalarýmýzý, ecdadýmýzý ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanlarý cehennem azabýndan koru. Affýna sýðýnýyoruz. Bizi her türlü þer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlýnla ikram eyle .Bütün günahlarýmýzý baðýþla. Ayýplarýmýz setreyle.

Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eðer bizi baðýþlamaz, bize acýmazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hüsrana uðrayanlardan eyleme. Þeytanýn kalbimize girip saptýrmasýna fýrsat verme.

Ey Rabbimiz! Bizi Ýslam’dan ve Kur’andan ayýrma. Bizi daima sýrat-ý müstakimde tut. Ýslâm nurunu söndürmek isteyenlere fýrsat verme. Bizim yüzümüzden insanlarý helak etme. AMÝN ve sallalahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin.

Mercan


Rabbimiz!
Ne olur, halimize merhamet et; et de nezdinde kurbet kahramanlýðýný ihraz etmiþ seçkinlerin evsaf-ý hasenesiyle bizim ruhlarýmýzý da güzelleþtir.. sevip hoþnut olduðun salih amelleri iþlemeye bizleri de muvaffak kýl..   
Bu bendelerini de, sürekli Senin kapýnýn aralanmasýný bekleyen yüzü yerde, tevazu, mahviyet ve hacâlet kahramanlarýndan eyle.. bu marifete muhtaç kullarýný da marifet tecellilerin ile doyur!...
Amin!


gül-i ruhsar

"ALLAh 'ým! Baðýþladýðýn nimetleri benden esirgeme. Beni, düþmanlarýn bana gülme vesilesi kýlma, kýskançlarý bana musallat etme.
allah 'ým! Beni kurtardýðýn kötülük ve çirkinliklere geri çevirme.
allah 'ým! Beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi baþýma býrakma; kendin beni her þeyden ve her afetten (beladan) koru."

Mercan


Ey Rabbimiz!
Bizi her zaman koruyup kollamaný ve sýyanet etmeni dileniyoruz. Ey sevdiði kullarýný hiç yalnýz býrakmayan Mevlâmýz! 

Sen bizim için lütufkâr namýna lâyýk yegâne Zatsýn. Biz muhtaç kullarýný riayet ve inayetinle, insî ve cinnî þeytanlarýn asla ulaþamayacaðý sýyanet kalene al.. etrafýmýzý muhafaza surlarýnla kuþat.. Düþmanlýkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin þerlerinden bizi muhafaza buyur, ey celâl ve ikram Sahibi!
Amin!


gül-i ruhsar

Ey her garibin sahibi, benim hem dünyada, hem ahirette dert ortaðým Sensin. Canýmý Müslüman olduðum halde al, ýslah eyle. Dert ve þikayetlerin son duraðý, isteklerin gayesi de Sensin. Sen þu isteklinin göz yaþýna merhamet et.

simay

Her þeyden evvel, varlýðýyla varlýðýmýzý ýþýklandýran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsanî karanlýklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimize hamd ü senâlar ediyor, varlýk aðacýnýn çekirdeði, kainat kitabýnýn ille-i gâiyesi, Hakk’a davetin en gür sesi Efendimiz'i, âlini ve ashabýný salât ü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açýp yalvarýyoruz:

Yüce Rabbimiz! Gönüllerimizi sýdk, emanet, ihlas ve yakîn hisleriyle buluþtur ve bizi kalbleri rikkatle çarpan huþû ve hudû sahibi, murâkabe, heybet ve marifet-i tâmme ehli insanlardan eyle! Destekleyenimiz, yardým edenimiz ve koruyup kollayanýmýz Sen ol! Ne olur, biz âciz ve muhtaç kullarýný hüsrana uðramýþ zavallýlar gibi eyleme, onlarýn düþtükleri acýklý durumlara maruz býrakma.. kalblerimizin üzerinden  is, sis ve pas perdelerini kaldýr; kaldýr ki hakký hak olarak görüp bilebilelim.

Yüceler Yücesi Allahýmýz! Sen’den bize nezdindeki nurlardan bir nur göndermeni ve onunla zâhir-bâtýn bütün hislerimizi nurlandýrmaný, gönüllerimizi aðyar ve masiva karanlýklarýndan arýndýrmaný ve yürüyeceðimiz yollarý, insanlýða en mümtaz rehber olarak seçip vazifelendirdiðin habibin Muhammed Mustafa’nýn nuruyla ýþýklandýrmaný diliyoruz.

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradýna ve bütün ashab-ý güzînine salât u selam ederek bunlarý Senden dileniyoruz; dualarýmýzý kabul buyur Rabbimiz

melllekk

Ýslama..inanca uygun bir hayat yaþamayý..
Zenginlikten ziyade kimseye muhtaç olmamayý hedeflemeyi
Sessizce düþünüp dürüstce konuþmayý
Saygý istemek yerine deðerli olmayý
Lüksü deyil zerafeti seçmeyi

Ve
Özü sözü bir  söyledikleriyle yaptýklarý birbirini tutan hayatý ve inancý arasýnda tezat bulunmayan  herkesin imrenerek baktýðý bir þahsiyet olarak yaþamayý
Allah hepimize nasip etsin!

...Tefekkür...

Alnt yaplan: melllekk - Nisan 07, 2010, 11:09:39 S
Ýslama..inanca uygun bir hayat yaþamayý..
Zenginlikten ziyade kimseye muhtaç olmamayý hedeflemeyi
Sessizce düþünüp dürüstce konuþmayý
Saygý istemek yerine deðerli olmayý
Lüksü deyil zerafeti seçmeyi

Ve
Özü sözü bir  söyledikleriyle yaptýklarý birbirini tutan hayatý ve inancý arasýnda tezat bulunmayan  herkesin imrenerek baktýðý bir þahsiyet olarak yaþamayý
ALLAH hepimize nasip etsin!Amin,ecmain....

Teþekkür ederiz melllekk kardeþim.RABBÝM razý olsun...

Hoþ geldiniz ailemize,hoþluklar getirdiniz ÝNÞAALLAH.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

melllekk

Saðolun efendim hoþbulduk...

Yukar git