Haziran 26, 2019, 10:42:37 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Birlik,Beraberlik Ve Tenasüd Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 01:36:58 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Atâ el-Horasân anlatýyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Musâfaha edin ki (el sýkýþýn ki), kalplerdeki kin gitsin, hediyeleþin ki birbirinize sevgi doðsun ve aradaki düþmanlýk bitsin."

(Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 16, (2, 908))"Allah Katýnda en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarýnýzdýr. Allah nezdinde en sevimsiziniz de arkadaþlarýn arasýný açanlardýr."

(Ýhya’u Ulum’id-Din Huccetü’l-Ýslam, Ýmam Gazali, cilt. 2, s.365)“Birbirinize sýrt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayýnýz. Birbirinizi kýskanmayýnýz. Birbirinizle dostluðunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ýn kullarý kardeþ olunuz.”

(Müslim Ýhya’u Ulum’id-Din Huccetü’l-Ýslam, Ýmam Gazali, cilt. 2, s.407)Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acýmakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduðu zaman, diðer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluða ve ateþli hastalýða tutulurlar.

(Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)Birbirinizi kýskanmayýnýz, birbirinize kin tutmayýnýz, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sýrtlarýnýzý dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasýndan çekiþtirmesin. Allah'ýn kullarý kardeþler olunuz.

(Buhari ve Müslim; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, s. 315)Ýman baðlarýnýn en saðlamý Allah için dostluk, Allah için düþmanlýk, Allah için sevgidir.

(Kütüb-i Sitte, 10. cilt, s.141)Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, komþusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayýr söylesin veya sussun.

(Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74-75)Hz. Ebû Zerr (radýyallâhu anh) anlatýyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buðzetmektir (sevmemektir)."

(Kütüb-i Sitte, 10. cilt, s.140; Ebû Dâvud, Sünnet 3, 4599)Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ýki kardeþ (iki arkadaþ) iki el gibidir, biri ötekini yýkar.

(Ýhya'u Ulum'id-Din Huccetü'l-Ýslam, Ýmam Gazali, cilt. 2, s.365)Ebu Musa'dan (þöyle demiþtir): Peygamber (S): "Mü'min ile mü'min (birbirine karþý) duvar gibidir, birbirini sýmsýký tutarlar" buyurdu da bunu söylerken parmaklarýný birbirine geçirip sýmsýký kilitledi.

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoðlu, Ötüken Yayýnlarý, Ýstanbul 1987, Cilt 2 syf.569)Ebu Musa (el-Eþ'ari-R)'dan rivayet edilmiþtir: Peygamber (S) " Mü'minin mü'mine dayanýþmasý, parçalarý birbirine baðlayýp kuvvetlendiren bina gibidir" buyurdu.

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoðlu, Ötüken Yayýnlarý, Ýstanbul 1987)"Allah'a ve son güne iman etmekte olan kimse komþusuna eza etmesin".

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoðlu, Ötüken Yayýnlarý, Ýstanbul 1987, Cilt 13 syf.6009)Ebu Hureyre þöyle demiþtir: Rasulullah (S) þöyle buyurdu: "Allah'a ve son güne iman etmekte olan kimse konuklarýna ikram etsin. Yine Allah'a ve son güne iman etmekte olan her kiþi hayýr söylesin yahud sussun".

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoðlu, Ötüken Yayýnlarý, Ýstanbul 1987, Cilt 13 syf.6009)Ebu hureyre'den haber verdi ki, Peygamber (S) þöyle buyurmuþtur: "Sizleri zandan sakýndýrýrm. Çünkü zanla söylenen sözler yalaný daha çok olandýr. Birbirinizin eksikliðini görmeye ve iþitmeye çalýþmayýnýz, hususi ve mahrem hayatýnýzý da araþtýrmayýnýz. Birbirinize hased etmeyiniz, birbirinize arkanýzý çevirip küsmeyiniz, birbirinize buðz ve düþmanlýk da etmeyiniz. Ey Allah'ýn kullarý, birbirinizle kardeþler (mesabesinde) olunuz!".

(Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoðlu, Ötüken Yayýnlarý, Ýstanbul 1987, Cilt 13, syf.6046)"Kim bir iþe giriþmek ister de o hususta Müslüman biri ile musavere ederse Allah onu iþlerin en doðrusunda muvaffak kýlar.'

(Alauddin Aliyyu'l-Muttaki, a.g.e. 3, 409, Kütüb-i Sitte, 16. Cilt)"Hasedden kaçýnýn. Çünkü o, ateþin odunu yiyip tükettiði gibi, bütün hayýrlarý yer tüketir."

(Ebu Davud, Edeb 52, kütüb-i sitte, 6.cilt s. 325)"Kim dünyada bir müminin ayýbýný örterse, kýyamet günü Allah da onun ayýbýný örter."

(Ukbe r.a. Kütüb-i Sitte, 1.cilt, sf. 368)"Kardeþini güler yüzle karþýlaman, kendi kovandan kardeþinin kabýna su vermen de birer maruftur."

(Tirmizi, Hz. Cabir'den rivayet etti, Kütüb-i Sitte2. Cilt)...Ebu Hüreyre (Radiyallahü anh)’den rivayet edildiðine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) þöyle buyurmuþtur:
“Kim bir müslümandan dünya kederlerinden bir keder giderirse Allah ondan ahiret günü kederlerinden bir keder giderecektir. Kim de müslümaný örterse Allah onu dünya ve ahirette örtecektir. Ve kim bir fakir borçluya kolaylýk gösterirse, Allah ona dünyada ve ahirette kolaylýk gösterecektir. Kul, (din) kardeþinin yardýmýnda olduðu müddetçe Allah da onun yardýmcýsýdýr. Kim bir yola giderek onda ilim ararsa, bu çalýþmasý sebebi ile Allah ona Cennet’e giden bir yolu kolaylaþtýracaktýr. Allah’ýn evlerinden birisinde toplanýp Kur’an okuyarak onu birbirlerine öðreten her cemaatý melekler ziyaret eder, onlarýn etrafýndan dönerler, o toplumun üzerine iç huzuru ve rahatý iner, ilahi rahmet onlarý kaplar, katýnda bulunan melekler yanýnda Allah onlarý (övgü ile) anar. Ameli yüzünden geri kalan bir kimse nesebi (nin þerefi) ile sür’at alamaz.”

(Ýbni Mace/ 1. cilt/ syf.389)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MURAT OZEL


DAMRAM

evet cok güzeller hosgreldýn murat ablam  davetýme ýcebet ettýn tanýssaydýn can selamlasma kösesýnden cekýnme gelmek kolayda gýtmek zor forumdan alýslkanlýk yapýyor ablam burasý

kurtlarvadisi

MURAT OZEL

damram ablamm  býr dakýka musade yolu bulamadým kayboldum sanýrýmm  ýnsalah   gelecezz

FersahFersah

"Birbirinize sýrt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayýnýz. Birbirinizi kýskanmayýnýz. Birbirinizle dostluðunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ýn kullarý kardeþ olunuz."
Dünya ahret bacýmsýn demeyi çok severim her iþin baþý saðlýk tabi :D

Yukar git